Mötesdeltagande

Mötesdeltagande

Mötesdeltagande

Styrelsens arbete styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetet i styrelsen följer en plan som bland annat ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess utskott, dels mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Arbetsordningen innehåller också bestämmelser som ska säkerställa styrelsens behov av fortlöpande information och ekonomisk rapportering samt instruktioner för verkställande direktören och bolagets styrelseutskott.

Styrelsens senaste räkenskapsårs mötesdeltagande visas ovan.

Närvarofrekvens styrelsemöten, november 2012-oktober 2013
  Nov 5 Nov 7  Nov 16 Nov 19 Dec 11 Feb 15 (1) Mar 7 Mar 20 (2) Apr 29 Jun 10-1 (1) Sep 3 Oct 24
Fritz H. Schur, Ordförande X X X X X X X X X X X X
Jacob Wallenberg, Vice ordförande X X X X X X X X X X X X
Monica Caneman, ledamot X X X O X X X X X X X X
Jens Erik Christensen, ledamot X X X X X X O X        
Lars-Johan Jarnheimer, ledamot                 X O X X
Birger Magnus, ledamot                 X X X X
Sanna Suvanto-Harsaae, ledamot                 X X X X
Dag Mejdell, Andre vice ordförande O X X X X X X X X X X X
Gry Mölleskog, ledamot X X X X X X X X        
Timo Peltola, ledamot X X X X X X X X        
Ulla Gröntvedt, arbetstagarledamot X X X X X X X X X X X X
Anna-Lena Gustafsson, arbetstagarledamot X X X X X X X X X X X X
Elisabeth Goffeng, arbetstagarledamot X X X O X X X X X X X X
X = Närvarat                        
O = Ej närvarat                        
(1) Ett per capsulam möte hölls den 14 februari 2013 och den 11 juni 2013 avhölls dessutom ett per capsulam möte.
(2) Den 20 mars 2013 avhölls även ett konstituerande möte.
This page is also available in English

Share