Bolagsstämma

En aktie ger en röst. På bolagsstämman har aktieägarna rätt att lämna förslag på frågor till dagordningen, delta, yttra sig och rösta.

På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt genom att besluta om årsredovisningen, utdelning, styrelsens sammansättning, val av revisorer, kompensation till styrelseledamöter och revisorer samt andra viktiga frågor i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och bolagsordningen för SAS AB. Årsstämman hålls i Stockholm, Solna eller Sigtuna.

Styrelsen kan tillåta att aktieägare poströstar innan en specifik bolagsstämma.