Ersättningsprinciper

Ersättningsprinciperna för VD och koncernchefen, övriga medlemmar i koncernledningen och övriga ledande befattningshavare beslutas av årsstämman, baserat på ett förslag av styrelsen. Förslaget förbereds av ersättningsutskottet.

SAS har inget program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare (varmed i SAS avses VD och övriga medlemmar i koncernledningen). Det finns inga andra aktierelaterade incitamentsprogram eller optionsprogram inom SAS.

Ersättningsutskottet och styrelsen har ansett att det föreligger särskilda skäl för att avvika från gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och har fr.o.m. 2013 beslutat att tillerkänna den i koncernledningen ansvarige för Commercial en rörlig lönemodell med en target lön på 100 % som består av en fast grundlön på 60% och en rörlig lön på 40% kopplad till vissa fastställda försäljningsmål.