Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2010

August 18, 2010 08:00

Nyckeltal Januari-Juni 2010

· Omsättning: 19 474 (23 519) MSEK 
· Antal passagerare: 12,0 miljoner, ned 4,6%  
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑1 080 (‑851) MSEK  
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑5,5% (‑3,6%) 
· Periodens resultat: ‑1 214 (‑1 795) MSEK  
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 533

Nyckeltal April-Juni 2010

· Omsättning: 9 979 (12 223) MSEK 
· Antal passagerare: 6,3 miljoner, ned 8,3%  
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑236 (38) MSEK. Justerat för effekterna av askmolnet var resultatet 464 MSEK  
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑2,4% (0,3%) 
· Periodens resultat: ‑502 (‑1 047) MSEK  
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 503 (‑353) MSEK

Koncernchefens kommentarer

–     ”Justerat för askmolnseffekter gick SAS med vinst andra kvartalet 2010” 

Under 2010 har situationen inom flygindustrin förbättrats jämfört med 2009, även om branschen och vi som bolag fortfarande har stora utmaningar framför oss. Branschorganisationen IATA räknar fortsatt med förluster för de europeiska flygbolagen under 2010 med 2,8 miljarder USD. Koncernens redovisade resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter under första halvåret blev en förlust med ‑1 080 MSEK och för det andra kvartalet ‑236 MSEK. 

Askmolnet och den efterföljande stängningen av luftrummet påverkade andra kvartalets resultat betydligt och drabbade våra kunder i stor utsträckning. Vi är dock tacksamma för att det hårda arbete med att ta hand om och informera kunderna blivit uppmärksammat och bidragit till ökat förtroende för SAS. Trafiken återhämtade sig på ett par veckor till normal nivå men totalt påverkades resultatet negativt med cirka ‑700 MSEK av händelsen. Justerat för de negativa effekterna var resultatet därmed positivt med 464 MSEK under andra kvartalet, som traditionellt är en stark period för flygbolag. Att kassaflödet från den löpande verksamheten nu är positivt, 503 MSEK, även inklusive påverkan från stängningen av luftrummet, är ett dessutom ett finansiellt styrkebesked. 

Under första halvåret har vi sänkt enhetskostnaden med 6,7% trots reducerad kapacitet och trots de kraftiga trafikstörningarna. Vi ser även ett ökat resande i Economy extra och Business class och en rekordhög beläggning på framförallt interkontinentala flygningar. Detta har bidragit till den plattform vi behöver för lönsam tillväxt. Vi återinsätter därför nu ett långdistansflygplan som ökar avgångarna till Asien och USA och i Skandinavien ökar vi turtätheten mellan huvudstäderna redan i september. 

Vår ökade kundnöjdhet visar att vår satsning på service, enkelhet och attraktiva priser ger resultat, och vi har i tillägg ett av marknadens starkaste lojalitetsprogram med 3 miljoner medlemmar. Idag lanserar vi vår största lågpriskampanj någonsin, med 1 000 000 billiga biljetter, som bidrar till ökat kapacitetsutnyttjande och sätter fokus på vår produkt och vårt varumärke. 

I dagsläget ser jag tre utmaningar som är mest avgörande för att nå ett lönsamt SAS: 

–    Bibehålla vårt fokus och momentum i implementationen av Core SAS strategin och kostnadsprogrammet. Vi möter hård konkurrens vilket innebär fortsatt yieldpress. Det är nu avgörande att fortsätta arbetet att sänka kostnaderna. Vi har på ett och ett halvt år genomfört besparingar på sammanlagt 5,6 miljarder SEK. Det är väsentligt att fortsätta detta arbete även i en period med positiv utveckling. 

–    Fortsätta vara ledande inom produkt och kvalitet. En högre turtäthet, ett bredare nätverk och en bättre punktlighet än våra konkurrenter innebär kraftiga konkurrensfördelar. Kombinerat med enkelhet både på marken och i luften innebär detta ett väsentligt mervärde för våra kunder. Det här är ett fokusområde och vi arbetar kontinuerligt med nya lösningar. 

–    Växa lönsamt i takt med en marknad som fortsatt bedöms osäker. Marknaden förväntas växa med cirka 4-6% per år och det är vår ambition att växa i samma eller i högre takt. Den makroekonomiska utvecklingen är dock osäker. Genom att öka flygplansutnyttjandet, kompletterat med korttids leasar ökar vi vår kapacitet. Det innebär låga investeringsförpliktelser, vilket tillsammans med vår starka likviditet minskar vår sårbarhet. 

I tillägg till dessa utmaningar finns alltid osäkerheter i valutakurser och bränslepriser, även om vi är på rätt väg har vi en bit kvar till lönsamhet.   

Jag har nyligen meddelat styrelsen att jag beslutat lämna min befattning under hösten. Beslutet att lämna bolaget har inte varit lätt och det återstår fortfarande stora utmaningar för SAS, men plattformen är på plats. Core SAS-strategin med sina omfattande kostnadsbesparingar är etablerad, den finansiella plattformen är säkerställd genom den senaste nyemissionen, vi har blivit starkare på produktsidan och kundnöjdheten har ökat. Bolaget står nu väl rustat för att möta framtiden. 

 

Mats Jansson
Verkställande direktör och koncernchef

 

För frågor kontakta: Investor Relations SAS-koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post:  investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net/) 

Samtliga rapporter finns på engelska och svenska och kan beställas på Internet: www.sasgroup.net eller hos:  investor.relations@sas.se (investor.relations@sas.se

SAS-koncernens månatliga trafiktalsinformation utkommer normalt den femte arbetsdagen påföljande månad. En uppdaterad finansiell kalender finns på:  www.sasgroup.net (investor.relations@sas.se

För förklaringar till definitioner hänvisas till SAS-koncernens hemsida: www.sasgroup.net (investor.relations@sas.se) eller hos: investerar.relations@sas.se (investor.relations@sas.se).
 

Press-/Investeraraktiviteter

Telefonkonferens, Frösundavik    kl 10.30, 18 augusti 2010
Telefonkonferens, investerare/analytiker    kl 14.00, 18 augusti 2010 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2010, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here