Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2007

May 3, 2007 08:00

Förbättrat resultat under första kvartalet 2007• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13 839 (12 976) MSEK, en ökning med 6,7%.

• Antalet passagerare ökade med 6,3% till 9,1 miljoner.

• Poster av engångskaraktär på totalt 368 (‑68) MSEK ingår i kvartalets resultat. Resultat från försäljningen av Flight Academy uppgick till 370 MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för perioden till ‑469 (‑1 319) MSEK, en förbättring med 850 MSEK. Resultatförbättringen beror på en kombination av god marknadstillväxt, högre yield, god kapacitets- och kostnadskontroll, samt nya affärsmodeller.

• Periodens resultat för kvartalet uppgick till ‑47 (‑1 064) MSEK, en förbättring med 1 017 MSEK.

• Soliditeten uppgick den 31 mars till 32% (19%).

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2006-mars 2007 var 17% (13%).

• Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklade verksamheter blev för SAS koncernen ‑0,11 (‑6,29) SEK. Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick för kvartalet till ‑2,39 (‑6,16) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 98,69 (64,54) SEK.

• Kostnadsbesparingar motsvarande 2,5 miljarder SEK implementeras för närvarande. I mars var motsvarande 85% av åtgärderna genomförda.

• För närvarande finns inga tecken på en avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden men osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Första kvartalet utvecklades i positiv riktning och under 2007 som helhet förväntas en fortsatt god passagerartillväxt på de flesta av SAS koncernens marknader. Konkurrensen väntas vara fortsatt hård på de marknader där SAS koncernen är verksam.

Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De finns också tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net

SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer normalt den femte arbetsdagen. En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net

För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here