Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2011

May 10, 2011 08:00

Nyckeltal Januari-Mars 2011

· Intäkter: 9 217 (9 495) MSEK
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑505 (‑844) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑5,5% (‑8,9%)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑567 (30) MSEK  
· Resultat före skatt: ‑554 (‑972) MSEK
· Periodens resultat: ‑373 (‑712) MSEK  
· Resultat per aktie: ‑1,13 (‑3,64) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

· Rickard Gustafson tillträdde som VD och Koncernchef 1 februari 2011
· Göran Jansson tillträdde som Vice VD och CFO 1 mars 2011
· Svenska staten förlänger sitt avtal för resor med SAS
· Händelserna i Japan under 2011 bedöms få en total negativ effekt på cirka 100 MSEK för helåret 2011
· SAS lanserade Oslo- New York för att möta efterfrågan från den norska marknaden
· SAS beslutar att harmonisera flygplansflottan till en enhetsflotta av Boeing 737 NG (New Generation) i Stockholm och Oslo samt Airbus 320 serien i Köpenhamn
· SAS ger ut obligationslån om cirka 2 miljarder SEK som en del av en planerad refinansiering av lån

Koncernchefens kommentarer

”Trots överkapacitet på marknaden – förbättrat resultat drivet av kostnadsbesparingar”

Det är nu drygt 3 månader sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för SAS. Första kvartalet 2011 var ett kvartal präglat av fortsatt ekonomisk återhämtning och den goda konjunkturutvecklingen förväntas fortsätta under 2011, framförallt på SAS koncernens hemmamarknad. Tillväxten förväntas bli starkast i Sverige och Norge, men lägre i euro-länderna.

Trots rekordhöga flygbränslepriser har flera aktörer i Norden under de senaste månaderna ökat kapaciteten utöver den estimerade marknadstillväxten, och kapaciteten i vår hemmamarknad bedöms nu öka med cirka 10% under 2011. Överkapaciteten kvarstår på vissa marknader, framförallt på dansk europatrafik och på den svenska marknaden. Totalt förväntas marknaden växa med cirka 6% under 2011 och SAS planerar att utöka kapaciteten till motsvarande nivå under året.

För SAS koncernen var tillväxten god under andra halvåret 2010 men takten blev något lägre under första kvartalet 2011. Trafiktillväxten förväntas bli högre under första halvåret 2011 speciellt på USA linjerna, men även på inrikes- och intraskandinaviska linjer. Vi tar nu marknadsandelar på den viktiga norska inrikesmarknaden. Det finns också goda förutsättningar för fortsatt tillväxt under andra halvåret 2011.

Utveckling för både yield och flygbränslepriser är osäkra. De stigande flygbränslepriserna kan påverka yielden positivt från våren 2011, men påverkar även kostnadsbasen negativt med cirka 1 miljard SEK för helåret 2011, om den höga prisnivån för flygbränsle består. Vi hanterar flygbränslepriset genom säkring av flygbränsle, införande av flygbränsletillägg och aktivt yieldmanagement. Med ökande kapacitet i marknaden blir det en allt större utmaning att få ut full effekt av dessa initiativ.

Förbättrat resultat
Första kvartalet är alltid det säsongsmässigt svagaste för SAS och utfallet var negativt 505 MSEK, dock betydligt bättre än samma kvartal 2010. Förbättringen mot 2010 var 339 MSEK och förklaras främst av kostnadsreduktioner från Core SAS. I februari 2011 bedömde vi att givet en fortsatt återhämtning i hemmamarknaden, enligt ovan, och att inga oförutsedda händelser inträffar finns det goda förutsättningar för att SAS koncernen ska kunna uppnå ett positivt resultat före skatt för helåret 2011. Den senaste tidens kraftiga bränslepris­ökningar gör denna förväntning betydligt mer utmanande. Bokningsläget i månaderna framöver ser dock relativt positivt ut och under förutsättning att införda flygbränsletillägg under andra halvåret 2011 i större grad kompenserar för de höjda flygbränslepriserna finns det fortsatt förutsättningar för att SAS koncernen ska uppnå ett positivt resultat före skatt  för helåret 2011.

Stabil finansiell ställning
Det är även tillfredsställande att konstatera att vår finansiella ställning är stabil. Det exemplifierades genom det nya obligationslån som emitterades under mars 2011. Vår finansiella beredskap var i slutet av mars 11,9 miljarder SEK, vilket är tillfredsställande och ger oss bland annat utrymme att genomföra den flottaförnyelse vi nu påbörjat. SAS har en kvarvarande exponering i Spanair. I händelse av en konkurs i Spanair är SAS totala exponering 1,8 miljarder SEK, men med en begränsad negativ likviditetseffekt på 200-300 MSEK. Om en sådan händelse skulle inträffa innebär det att vi fortsatt skulle uppfylla målsättningen för vår finansiella beredskap med god marginal.

Fokusområden under 2011
Vi är nu igång med att formulera strategin efter Core SAS. Målsättningen är att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt, etablera ett bra samarbetsklimat och ytterligare stärka ledarskapet. Kanske viktigast – vi ska även utveckla vårt kundfokus. Jag har tills nu genomfört möten med över 2 000 medarbetare och även samtal med över 200 ledare. På kundsidan är det glädjande att se att vår kundnöjdhet fortsätter att förbättras samtidigt som vi levererar punktlighet i världsklass. Under 2011 kommer ny teknik som NFC (Near Field Communication) och internet ombord att lanseras för att ytterligare göra resan med SAS så effektiv som möjligt. EuroBonus är en viktig del av vårt kunderbjudande och det är speciellt positivt att just EuroBonus nyligen vann ett pris i regi av Frequent Traveller Award. Vi har även beslutat påbörja en förnyelse av flygplansflottan genom att harmonisera flottan på de tre baserna, där Stockholm och Oslo blir Boeing 737NG baser och Köpenhamn blir Airbus bas. Detta ger oss miljövänligare och bränslesnålare flygplan samtidigt som det ger oss en total besparing på 200-300 MSEK fram till 2015.

Core SAS kommer att slutföras planenligt under 2011 och fortsätter att bidra till att stärka SAS konkurrenskraft. Den återstående resultat­effekten av besparingsprogrammet Core SAS förväntas bli 0,9 miljarder SEK under 2011. Omstruktu­reringskost­naderna förväntas minska till 400-600 MSEK under 2011. Vi kommer dessutom under året att arbeta med ytterligare kostnadsförbättringar inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Core SAS går nu in i sin slutfas och vi är nu igång med att definiera den framtida inriktningen. Den nya strategin kommer att presenteras  senare under hösten.

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

 

För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net/)
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2011, kl 08.00

Latest news