Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2012

May 3, 2012 08:00

Stärkt kassaflöde men negativt resultat som förväntat
–    fortsatta utmaningar under 2012
–    4Excellence åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK implementerasNyckeltal Januari-Mars 2012

· Intäkter: 9 591 (9 313) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 323 000 (5,3%)
· Resultat före skatt och engångsposter: -1 049 (-509) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter: -10,9% (‑5,5%)
· Resultat före skatt: ‑1 132 (‑558) MSEK
· Periodens resultat: ‑729 (‑373) MSEK
· Resultat per aktie: -2,22 (-1,13) SEK
· SAS finansiella beredskap uppgår per den 31 mars till 8,6 miljarder SEK

Viktigaste händelserna under 2012

· SAS årsstämma hölls den 19 april,
–    Stämman beslöt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2011
–    Samtliga styrelseledamöter omvaldes och också i övriga frågor beslöt stämman enligt kallelsens förslag
–    SAS beslutar om ändring av räkenskapsår vilket omfattar perioden 1 november – 31 oktober istället för kalenderår
· SAS säljer sex fastigheter till Swedavia om 1,8 miljarder SEK, med kassaeffekt på 450 MSEK och reavinst på 350 MSEK, som bokförs under andra kvartalet 2012
· SAS och Apollo tecknar historiskt samarbetsavtal uppgående till 920 MSEK
· Spanairs styrelse ansöker om konkurs och SAS genomför nedskrivningar för 2011 motsvarande 1,7 miljarder SEK
· SAS är Europas punktligaste flygbolag för tredje året i rad, enligt den oberoende källan FlightStats
· Blue1 inleder samarbetsförhandlingar för att omorganisera verksamheten som en del av omläggningen till produktionsbolag till Scandinavian Airlines.

Svårbedömt 2012 – 5 miljarder SEK i totala åtgärder
2012 är svårbedömt främst med anledning av den globala ekonomiska utvecklingen. Flygbränslepriserna och ökad kapacitet i marknaden ger ytterligare utmaningar. Som ett resultat av den svagare ekonomiska utvecklingen, accelererades under februari 2012 åtgärderna inom 4Excellence. Totalt implementeras åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK under 2012-2013. Avtal har ingåtts med flertalet av SAS fackförbund om kostnadsbesparingar motsvarande 1 miljard SEK för 2012-2013. Arbetet med att minska administrationen fortskrider enligt plan. Resultateffekten för samtliga åtgärder under 2012 bedöms uppgå till cirka 2 miljarder SEK. Bokningsläget för sommarperioden är bra och kassaflödet har utvecklats starkt. Sammantaget gör osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, de höga flygbränslepriserna och ett starkt konkurrenstryck att SAS inte lämnar någon lönsamhets­prognos för helåret 2012.
 

Koncernchefens kommentarer

”Stärkt kassaflöde men negativt resultat som förväntat”

För det säsongsmässigt svaga första kvartalet 2012 levererar SAS, som redan tidigare aviserats, ett otillfredsställande negativt resultat. EBT uppgick till -1 132 MSEK, en försämring med 574 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Den negativa utvecklingen beror på kraftigt ökade bränslepriser, det osäkra ekonomiska klimatet samt att resultateffekterna från 4Excellence slår igenom först i den senare delen av 2012. Föregående år var även påverkat av en positiv valutaeffekt om 241 MSEK. Det är därför värt att notera att det underliggande resultatet på flera viktiga destinationer uppvisar en positiv trend jämfört med motsvarande period föregående år.

Enhetsintäkten (RASK) är upp 1,7% drivet av en stark kabinfaktor och en något avmattad yieldpress. Detta är extra glädjande med tanke på att vi under hela första kvartalet kunnat notera en ökad kapacitet och konkurrens i marknaden. Vidare stärktes kassaflödet för SAS koncernen, främst drivet av en positiv utveckling av framtida bokningar. Vi ser även stora förbättringar i rörelsekapitalet i övrigt, som ett direkt resultat av vårt fokuserade arbete med att reducera kapitalbindningen.

Det höga bränslepriset är en stor utmaning för hela flygbranschen, så även för SAS, och i rådande marknads­situation är det svårt att fullt ut kompensera för denna kostnadsökning. Enbart under det första kvartalet ökade SAS bränslekostnad med cirka 350 MSEK, främst till följd av att bränslesäkringen ger mindre effekt i år. Under kvartalet har dock yieldpressen avmattats något vilket är ett tecken på att branschen ser nödvändigheten i att anpassa sig till dessa höga bränslepriser. Liksom tidigare, hanterar SAS fluktuationer i flygbränslepriset genom säkring av flygbränsle, införande av flygbränsletillägg samt proaktivt yieldmanagement. Utöver kostnadsökningen på flygbränsle belastas kvartalet även med ökade underhållskostnader på cirka 80 MSEK.

Stabil likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under kvartalet och uppgick till 1 215 MSEK. SAS har en finansiell beredskap som per sista mars uppgick till 8,6 miljarder SEK, motsvarande 20,6% av intäkterna. Av detta utgjorde 3,7 miljarder SEK likvida medel. Efter kvartalets slut har vi också slutfört en försäljning av sex fastigheter till Swedavia, motsvarande 1,8 miljarder SEK. Denna försäljning är en del av vår strategi att reducera kapitalbindningen och transaktionen frigör likviditet motsvarande 450 MSEK. Trots det svaga kvartalsresultatet har vi därför en god finansiell ställning.

Förbättrat kunderbjudande och fler passagerare
Vi fortsätter att utveckla vårt kunderbjudande och i mars öppnades den nya linjen Köpenhamn-Shanghai som direkt från start har fått ett gott mottagande i marknaden. Därutöver kommer SAS att under 2012 öppna 27 nya linjer. Dessa offensiva satsningar möjliggörs av den pågående föryngringen och harmoniseringen av flygplansflottan. Nyligen ingick vi ett avtal om att leasa tre stycken A320 och totalt har vi 60 nya flygplan på väg in i flottan de närmaste åren. Inom två år kommer samtliga MD80 och B737 Classic vara utfasade och ersatta med moderna A320/B737NG maskiner. Vi ser även fram emot att få marknadens mest effektiva flygplan Airbus A320neo i vår flotta. I takt med att flottan förnyas kan vi räkna med lägre bränslekostnader, reducerade underhållskostnader och lägre CO2-utsläpp.

I början av året återinfördes gratis kaffe och te för samtliga serviceklasser, WiFi ombord börjar gradvis introduceras på vår flygplansflotta, SMART PASS är nu tillgängligt på alla destinationer i hela Skandinavien, nya partners har adderats till vårt EuroBonus erbjudande, Fast Track finns nu även tillgängligt för våra resenärer i Göteborg, vår trafik mellan Skandinavien och Finland har ytterligare förstärkts och nya partners har införlivats i Star Alliance familjen.  Allt detta är konkreta exempel på hur SAS kontinuerligt utvecklar sitt produkterbjudande för att hela tiden leverera värde vad gäller tid och pengar till våra kunder. Vi ser redan nu resultat av våra ansträngningar, inte minst genom att vi hade nöjet att välkomna 323 000 fler passagerare ombord under kvartalet.

Accelererad 4Excellence under implementering
I slutet av 2011 lanserade vi den nya strategin 4Excellence, med målsättningen att i 2015 uppnå Excellence i fyra kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People Excellence. Ett av de strategiska målen inom 4Excellence strategin är att sänka enhetskostnaden med 3-5% per år. Många initiativ är nu i full gång för att sänka enhetskostnaden, öka produktiviteten och minska komplexiteten i bolaget redan under 2012. Kollektivavtal har ingåtts med flertalet av våra fackförbund, vilket säkerställer leverans av de aviserade besparingarna motsvarande 1 miljard SEK för perioden 2012-2013. Arbetet med att minska administrationen fortskrider enligt plan och under kvartalet har 150 av de 300 aviserade heltidstjänsterna försvunnit eller är i process att försvinna från verksamheten. Vidare har vår nya moderna IT-plattform satts i produktion under februari månad, helt enligt plan, vilket medför att flertalet äldre system nu kan släckas ned med kraftigt minskad komplexitet som följd.

Framtidsutsikter
2012 är svårbedömt med anledning av ett osäkert affärsklimat, fortsatt stor konkurrens samt höga bränslepriser. Vi förväntar en passagerartillväxt om 5-7%. SAS koncernens flygkapacitet (ASK) förväntas växa med marknaden, dvs. cirka 5% under 2012. Målsättningen för 2012 är dessutom att fortsätta vara i topp när det gäller punktlighet i Europa och kundnöjdheten ska förbättras ytterligare. Vi bedömer och planerar för en fortsatt press på yield och RASK under 2012. För att möta utmaningarna accelererades strategin 4Excellence under februari 2012, inom vilken åtgärder motsvarande 5 miljarder SEK implementeras under 2012-2013. Åtgärderna inom 4Excellence förväntas ge effekt från andra halvåret 2012. Bokningsläget för sommarperioden är bra och kassaflödet kommer under det andra kvartalet att stärkas genom den avtalade fastighetsaffären med Swedavia. Sammantaget gör osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen, de höga flygbränslepriserna och ett starkt konkurrenstryck att SAS inte ger någon lönsamhetsprognos för helåret 2012.

 
Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

 

För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net)

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here