Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2011

November 8, 2011 08:00

Positivt resultat, men med ökande utmaningarNyckeltal Juli-September 2011

· Intäkter: 10 616 (10 776) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 0,3 miljoner (4,1%)
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 298 (384) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 2,8% (3,6%)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 232 (-470) MSEK
· Resultat före skatt: 276 (-1 027) MSEK
· Periodens resultat: 214 (-1 051) MSEK
· Resultat per aktie: 0,65 (-3,19) SEK

Nyckeltal Januari-September 2011

· Intäkter: 31 248 (30 417) MSEK
· Antal passagerare: ökade med 1,7 miljoner (9,4%)
· Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 155 (‑703) MSEK
· EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 0,5% (‑2,3%)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 396 (63) MSEK
· Resultat före skatt: 448 (‑2 606) MSEK
· Periodens resultat: 392 (‑2 265) MSEK
· Resultat per aktie: 1,19 (-8,40) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

· För att stärka SAS koncernens långsiktiga position i Finland och för att förbättra lönsamheten, genomför Blue1 förändringar i flygplansflottan och i sitt flygnätverk
· SAS lanserar sin nya strategi 4Excellence med målsättningen att i 2015 ha uppnått excellens inom 4 kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People Excellence
· Ny koncernledning, som blir bredare med ett tydligt förankrat ansvar för strategins fyra excellence-områden

Prognosen för 2011 kvarstår men med försämrade förutsättningar

· Vår tidigare prognos för helåret 2011 kvarstår men förutsättningarna att uppfylla prognosen har försämrats. Flygbränslepriserna, ytterligare kapacitet i marknaden, den globala ekonomiska utvecklingen och osäkerheten avseende Spanair ger ökande utmaningar. Om inget oförutsett inträffar finns det fortsatta förutsättningar för att SAS koncernen ska uppnå ett marginellt positivt resultat före skatt för helåret 2011

Koncernchefens kommentarer

”Positivt resultat och god trafiktillväxt trots fortsatt hård konkurrens, men ökade utmaningar framöver”
Jag är nu inne i mitt tredje kvartal som VD och koncernchef för SAS. Det är glädjande att kunna konstatera att SAS kunderbjudande uppfattas så positivt, vilket syns i en god tillväxt och en rekordhög kundnöjdhet. Detta i en markant tuffare konkurrenssituation. Stora kapacitetsökningar har genomförts på flera av våra huvudmarknader. Trots detta har SAS lyckats öka antalet passagerare på många rutter. Det visar att vi stärkt vår konkurrenskraft och vår produkt står sig väl i konkurrensen. Satsningen på fritidsresenärerna har fallit ut väl, vilket avspeglas i en rekordhög kabinfaktor under sommaren. SAS kundnöjdhet har fortsatt att förbättras. Vår kundnöjdhetsindex uppgår redan nu till 72, vilket är målet för helåret 2011. Vi fortsätter att leverera en punktlighet i världsklass och under sommaren var SAS världens punktligaste flygbolag.

För att vända den negativa resultatutvecklingen i Blue1 genomförs en rad åtgärder, dels operativt där Blue1 har reducerat kapaciteten främst på Europatrafiken och dels anpassar kostnaden genom kostnadsreducerande program. Widerøe’s framgångar är glädjande och verksamheten utgör ett viktigt komplement till SAS koncernens breda täckning i Norge. Mycket arbete pågår omkring harmoni­seringen av flygplansflottan. Vi ser också fram emot att få marknadens mest effektiva flygplan Airbus A320 neo i vår flotta, och båda dessa aktiviteter kommer att ge förbättrad kostnads­effektivitet och lägre Co2-utsläpp.

Sammantaget blev resultatet före engångsposter 298 MSEK för kvartalet, vilket är uppmuntrande men inte tillfreds­ställande.

Stabil likviditet
SAS har en god finansiell beredskap som i september uppgick till 10 630 MSEK motsvarande 25% av intäkterna. Av detta har SAS 5 122 MSEK i likvida medel. Vi har i år haft ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, en förbättring med 333 MSEK jämfört med föregående år trots att kassaflödet belastats med en negativ engångseffekt på 660 MSEK under första kvartalet avseende betalning av SAS Cargos bötesbelopp.

Prognos kvarstår men med försämrade förutsättningar
Under fjärde kvartalet förväntas en ökad press på yield och RASK till följd av osäkerheten i omvärldens ekonomiska utveckling. Enhetskostnaden för kvartalet är i linje med föregående år, men möter nu tuffa jämförelsetal. Flygbränsle­priserna kvarstår på en hög nivå på omkring 1 000 USD/MT.

Vår bedömning som gjordes i samband med första kvartals­rapporten 2011 kvarstår men det bör noteras att riskerna att uppfylla prognosen har ökat. Vi bedömer att det under förutsättning att ingenting oförutsett inträffar, fortsatt finns förutsättning att SAS ska uppnå ett marginellt positivt resultat före skatt för helåret 2011. På grund av den svåra ekonomiska situationen i den spanska marknaden har riskerna med den finansiella exponeringen i Spanair ökat.

Ny strategisk inriktning
Core SAS har gett kostnadssänkningar på 23% sedan 2008 och en helt ny plattform för lönsam tillväxt är skapad. Under kvartalet lanserades den nya strategiska inriktningen 4Excellence, med målsättningen att i 2015 ha uppnått excellens inom 4 kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People Excellence. SAS ska fortsatt vara förstahandsvalet för affärs­resande samtidigt som erbjudandet för fritidsresande kommer att förstärkas. SAS ska effektivisera försäljnings­modellen och ha marknadens mest attraktiva lojalitets­program. Dessutom ska SAS fortsätta vara Europas punktligaste flygbolag och leverera en kvalitet och service som ger mest värde för både tid och pengar för alla kunder. Strategin har ett fortsatt starkt fokus på enhetskostnaden, med ett mål om att sänka enhetskostnaden med 3-5% per år. Detta ska genomföras med fokus både på produktivitet och kostnadsreduktioner. Genom 4Excellence strategin vill vi nu fortsätta vår positiva utveckling och visa fortsatt ledarskap i den nordiska flygbranschen

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

 
För frågor kontakta Investor Relations för SAS-koncernen:
Vice President Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-post: investor.relations@sas.se (https://www.sasgroup.net/)

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2011, kl 08.00  

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here