Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport November 2012-April 2013

June 12, 2013 08:00

Kraftfulla åtgärder ger lägre enhetskostnader och kommer att stärka SAS finansiella positionSAS fortsätter att leverera enligt fastlagd strategiplan, 4XNG. Enhetskostnaden sjönk i kvartalet, och yieldutvecklingen var god. Efter ett händelserikt kvartal är det påtagligt positiva effekter på resultatet. Fokus ligger fortsatt på att genomföra omstruktureringsarbetet och prognosen om ett positivt resultat för helåret ligger fast. SAS är på rätt väg med offensiva satsninger både gällande öppningen av 50 nya linjer och utveckling av det nya kunderbjudandet genom introduktionen av SAS Go och SAS Plus.

Februari – April 2013

· Intäkter: 9 933 (10 070) MSEK
· Trafiken: ökade med 1,0%
· Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 4,4%
· Resultat före skatt och engångsposter: 57 (-629) MSEK
· EBIT-marginal: -0,9% (-4,8%)
· Resultat före skatt: ‑306 (‑734) MSEK
· Periodens resultat: ‑388 (‑429) MSEK
· Resultat per aktie: ‑1,18 (-1,30) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 235 (1 148) MSEK

November 2012 – April 2013

· Intäkter: 19 530 (19 369) MSEK
· Trafiken: ökade med 2,5%
· Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 5,3%
· Resultat före skatt och engångsposter: -744 (-1 285) MSEK
· EBIT-marginal: -3,4% (-7,5%)
· Resultat före skatt: -1 129 (-3 420) MSEK
· Periodens resultat: -1 018 (-2 970) MSEK
· Resultat per aktie: -3,09 (-9,03) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 794 (486) MSEK

”SAS lägger ytterligare ett händelserikt kvartal bakom sig och fortsätter att leverera enligt fastlagd strategiplan, 4XNG. Det är glädjande att konstatera att de genomgripande omstruktureringarna nu börjar ge påtagliga effekter – den underliggande utvecklingen visar på fortsatt lägre enhetskostnad samt en bättre yieldutveckling än förväntat. Resultatet före skatt och engångsposter förbättrades med cirka 700 MSEK och innehåller en positiv icke återkommande effekt på cirka 450 MSEK som en följd av kraftfulla åtgärder kopplat till omförhandlade pensionsvillkor.

Vi har agerat snabbt och kraftfullt för att stärka vår finansiella position – avyttringen av Widerøe kommer att generera en försäljningslikvid på cirka 2 miljarder SEK när affären slutförs.

Vi är också offensiva vad gäller vårt kunderbjudande och sätter nu en helt ny standard för service ombord och på marken med introduktionen av SAS Go och SAS Plus.

Samtidigt måste vi konstatera att resultatnivån ännu inte är tillfredställande men helt i linje med våra förväntningar och vår plan. Vårt fokus ligger på att fullfölja omstruktureringsarbetet och prognosen om ett positivt resultat för helåret ligger fast” säger Rickard Gustafson, SAS koncernchef och VD.

Koncernchefens kommentarer

Februari – April 2013

· Resultatet före skatt och engångsposter förbättrades med 686 MSEK till 57 MSEK
· Enhetskostnaden, exklusive flygbränsle, sjönk med 10,7%, jämfört med motsvarande period föregående år och med 3,6% exklusive effekt av ändrade villkor för förtidspensioner
· God yieldutveckling
· Avyttring av Widerøe innebär en försäljningslikvid på cirka 2 miljarder SEK när affären slutförs
· Lansering av SAS Go och SAS Plus
· SAS har börjat flyga 18 nya linjer i år och ytterligare 32 linjer kommer att öppnas under sommaren

SAS lägger ytterligare ett händelserikt kvartal bakom sig och fortsätter att leverera enligt fastlagd strategiplan, 4XNG. Det är glädjande att konstatera att de genomgripande omstruktureringarna börjar ge påtagliga effekter på resultatet. Jämfört med motsvarande period föregående år förbättrades resultatet med nästan 700 MSEK. Resultatet har påverkats av en positiv icke återkommande effekt på 450 MSEK, som en följd av kraftfulla åtgärder kopplat till omförhandlade pensionsvillkor. Enhetskostnaden, exklusive flygbränsle, sjönk med 10,7%. Rensat för effekten avseende förtidspensioner sjönk enhetskostnaden med 3,6%. Samtidigt måste vi konstatera att resultatet ännu inte är tillfredställande, men helt i linje med våra förväntningar. Vårt fokus ligger därför på att fullfölja omstruktu-reringsarbetet och prognosen om ett positivt resultat för helåret ligger fast.

Vi har agerat kraftfullt och snabbt vilket kommer att stärka vår finansiella position. Under kvartalet genomfördes en sale‑and‑leaseback‑transaktion avseende reservmotorer med en likviditetseffekt om drygt 700 MSEK. I början av maj tecknades ett avtal om avyttring av 80% av Widerøe med en option om full avyttring 2016. Överenskommelsen innebär att SAS kommer att erhålla cirka 2 miljarder SEK när affären genomförs. Affären förväntas även minska den tidigare offentliggjorda negativa effekten på eget kapital från förändrade redovisningsregler avseende pensioner med cirka 1,0 miljard SEK från 7,9 miljarder SEK till 6,9 miljarder SEK.

Därutöver pågår fortsatt omfattande rationaliseringar inom administrationen. Under kvartalet har antalet heltidstjänster redan minskats med cirka 300 av målsättningen om en reducering med totalt cirka 1 000 under helåret. SAS totala personalkostnader har också reducerats under kvartalet med cirka 10%, rensat för den positiva effekten avseende förtidspensioner samt omstruktureringskostnader. Nyligen slöt vi också ett nytt avtal för leverans av IT-tjänster till SAS som innebär en sänkning av våra IT kostnader med cirka 15%.

Samtidigt som vi genomför omfattande omstruktureringar i verksamheten fortsätter SAS medarbetare att leverera en hög service och kvalité. Vi är inne i en offensiv fas vad gäller utveckling av vårt kunderbjudande och i dagarna sätter vi en helt ny standard för service ombord och på marken med introduktionen av SAS Go och SAS Plus. Under året kommer vi att öppna 50 nya linjer, varav vi hittills lanserat 18 linjer och kommer att öppna ytterligare 32 linjer under sommaren.

Under februari påbörjades implementeringen av ett nytt IT system vilket under en inkörningsfas påverkat produktionen och medfört en något sämre punktlighet. Även det besvärliga vintervädret bidrog till en sämre punktlighet för kvartalet. Krafttag tas nu för att åtgärda de initiala IT-problemen och det är därför tillfredsställande att konstatera att dessa åtgärder snabbt ger resultat och att punktligheten under maj uppgick till 89,3%.

Genom den fortsatta omstruktureringen av SAS och offensiva satsningar för våra kunder skapar vi, steg för steg ett mer konkurrenskraftigt bolag med en mer stabil finansiell situation.

Under förutsättning att inget väsentligt oförutsett inträffar i omvärlden bedömer vi fortsatt att det finns förutsättning att uppnå en positiv EBIT-marginal överstigande 3% och ett positivt resultat före skatt, EBT, för helåret 2012/2013.

Stockholm 12 juni 2013

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef
       

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here