Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport November - Januari 2012-2013

March 8, 2013 08:00

November – Januari 2012-2013

· Intäkter: 9 597 (9 299) MSEK
· Trafiken: ökade med 4,3%
· Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 6,3%
· Resultat före skatt och engångsposter: ‑801 (‑656) MSEK
· EBIT-marginal: -6,1% (-10,4%)
· Resultat före skatt: ‑823 (‑2 686) MSEK
· Periodens resultat: ‑630 (‑2 541) MSEK
· Resultat per aktie: ‑1,91 (‑7,72) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ‑441 (‑662) MSEK
 

SAS koncernchef och VD kommenterar:
”SAS fortsätter att leverera, steg för steg, enligt den omstruktureringsplan som presenterades i november förra året. I grunden ligger en av de mest omfattande omstruktureringarna i skandinaviskt näringsliv – genom överenskommelsen med våra medarbetare beräknas SAS utestående pensionsförpliktelser att minska med cirka 19 miljarder SEK, vilket avsevärt reducerar den finansiella risken.

Vi har också uppnått ett antal viktiga milstolpar – vi har presenterat en avsiktsförklaring med Swissport avseende verksamheten inom Ground Handling och vi har ingått sale and leaseback-avtal avseende reservmotorer med en likviditetseffekt om cirka 700 MSEK. De nya marknadsanpassade kollektivavtalen har sänkt våra direkta kostnader och skapar även en möjlighet att effektivt konkurrera på den växande privatresemarknaden med fler avgångar och destinationer. Under kvartalet sjönk enhetskostnaden exklusive flygbränsle med 2,7% och under januari månad, då vi började se effekten av de nya kollektivavtalen, sjönk enhetskostnaden exklusive flygbränsle med 6,9%.

Samtidigt måste vi konstatera att SAS redovisar en förlust för kvartalet, och även om säsongseffekten förstärkts av det nya räkenskapsåret, så är vi långt ifrån nöjda. Vårt fokus ligger därför fortsatt på att genomföra åtgärdsplanen och ambitionen att uppnå ett positivt resultat före skatt för helåret ligger fast.”

Koncernchefens kommentarer

· SAS levererar enligt den fastlagda planen
· Avsiktsförklaring med Swissport avseende Ground Handling
· Sale and leaseback-avtal har ingåtts i februari avseende reservmotorer med en likviditetseffekt om cirka 700 MSEK
· De nya kollektivavtalen börjar ge effekt i lägre kostnader och mer effektivt resursutnyttjande

SAS levererar i linje med den plan vi har lagt fast. Implementeringen av åtgärderna inom omstrukturerings-programmet 4XNG löper planenligt, och det är glädjande att kunna konstatera att vi nu har uppnått flera viktiga milstolpar – vi ingick den 7 mars en avsiktsförklaring med Swissport avseende outsourcing av vår verksamhet inom Ground Handling. Centraliseringen av administrationen är i full gång, bl.a. har våra trafik övervakande enheter centraliserats till Stockholm. Genom detta har personalbehovet reducerats med 30% med bibehållen punktlighet och regularitet i trafiken. Vi har desutom, undertecknat en överenskommelse om outsourcing av våra call centers till tredje part och vi har ingått sale and leaseback-avtal avseende reservmotorer med en likviditetseffekt om cirka 700 MSEK under det andra kvartalet.

Yielden förbättrades med 1,6% jämfört med samma kvartal förra året och enhetskostnaden exklusive flygbränsle minskade samtidigt med 2,7%, ett resultat av den omstrukturering som nu pågår. Under januari då vi fick större effekt av de nya avtalen sjönk enhetskostnaden med 6,9% exklusive flygbränsle.  

Samtidigt redovisar SAS ett negativt resultat före skatt och engångsposter på 801 MSEK, vilket är i nivå med, eller något bättre, än vi förväntade i slutet av förra året. Första kvartalet är dock säsongsmässigt vårt sämsta kvartal, och i princip innebär det nya räkenskapsåret att den effekten förstärks. Vi kan dock självfallet aldrig vara nöjda med att redovisa en förlust och mycket arbete återstår för att få SAS lönsamt igen.

Ett avgörande steg på vägen mot ett lönsamt SAS är det ansvarsfulla agerandet från våra medarbetare och fackliga företrädare, som innebar att vi kunde ingå nya marknadsanpassade avtal. Avtalen möjliggjorde att vi under december kunde säkerställa en ny kreditfacilitet på 3,5 miljarder SEK. Det tryggade vår finansiella beredskap, som per den sista januari uppgick till 20%.

Överenskommelsen lade också grunden för en av de mest omfattande finansiella omstruktureringarna i skandinaviskt näringsliv, genom att vi kunde ersätta merparten av nuvarande förmånsbaserade pensions-ordningar med premiebaserade lösningar. Detta gör att pensionsförpliktelserna beräknas minska med cirka 19 miljarder SEK, en reduktion på nästan 60%. Detta är avgörande för SAS ur två aspekter. För det första har den finansiella risken minskat och förutsägbarheten ökat. För det andra är SAS eget kapital nu under kontroll. Den negativa effekten på eget kapital som redovisnings-mässigt uppstår i november har nu reducerats kraftigt. Därmed förväntar vi att vår soliditet ska hålla sig över målet på 20% när det egna kapitalet per den 1 november 2013 justeras enligt nya redovisningsprinciper.

Förändringarna har också lagt grunden till en betydligt mer flexibel plattform för SAS att bedriva verksamheten från. Genom att vi nu har konkurrenskraftiga villkor i våra kollektivavtal kan vi också ta upp kampen på ett mer effektivt sätt på den växande privatresemarknaden. Vi kan utöka vårt kunderbjudande under sommarsäsongen och helger, samt få ett mer effektivt resursutnyttjande av flygplan och personal – ett led i detta är beslutet att lansera 45 nya linjer under 2013.

Vi lägger ännu ett intensivt kvartal bakom oss. Vi har skapat förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, vi är på god väg att genomföra omstruktureringsplanen och vi har säkerställt vår finansiella stabilitet. Sammantaget har vi nu skapat oss möjlighet att betydligt bättre kunna styra vårt öde samtidigt som åtgärderna inom 4XNG implementeras planenligt. Under förutsättning att inget väsentligt oförutsett inträffar i omvärlden och att flygbränslepriserna är stabila kring dagens nivåer bedömer vi att det finns förutsättning att uppnå en positiv EBIT-marginal överstigande 3% och ett positivt EBT för helåret 2012/2013. 

Stockholm 8 mars 2013

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2013, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here