Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB JUSTERAR KONVERTERINGSKURSEN FÖR DET KONVERTIBLA OBLIGATIONSLÅNET OM 1,6 MILJARDER SEK SOM FÖRFALLER 2019

November 13, 2017 17:35

SAS AB justerar konverteringskursen för det konvertibla obligationslånet om 1,6 miljarder SEK som förfaller 2019

SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget justerar konverteringskursen för sitt konvertibla obligationslån om 1,6 miljarder SEK som förfaller 2019, med en årlig ränta om 3,625 procent (”Obligationslånet”). Justeringen, i enlighet med villkoren för Obligationslånet, genomförs med anledning av den riktade nyemission om 1 270 500 000 SEK som SAS beslutade om den 9 november 2017 och som registrerades vid Bolagsverket idag.

Från och med den 13 november 2017 kommer konverteringskursen för Obligationslånet att vara 23,73 SEK. I övrigt kvarstår villkoren för Obligationslånet oförändrade.

SAS Investor Relations
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av SAS AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i sådan medlemsstat enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inget prospekt kommer att tas fram i samband med ärenden som omnämns i detta pressmeddelande och det finns ingen skyldighet (enligt Prospektdirektivet) att offentliggöra ett sådant prospekt.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Nordea Bank AB (publ), SpareBank1 Markets AS eller HSBC Bank plc (“Managers”). Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. I Storbritannien har HSBC Bank plc tillstånd av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Latest news

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here