Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS STÄRKER EGET KAPITAL MED CIRKA 1 270 MSEK GENOM EN RIKTAD NYEMISSION OM 52,5 MILJONER STAMAKTIER

November 9, 2017 08:00

SAS AB (publ) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på den extra bolagsstämman den 3 november 2017 och enligt vad SAS indikerade i börsmeddelandena den 8 november 2017, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 52,5 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 24,20 SEK per stamaktie, vilket motsvarar en rabatt om 7,3% jämfört med stängningskursen den 8 november 2017. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.

I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 3 november 2017 har 52,5 miljoner nya stamaktier framgångsrikt placerats och tecknats av skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömde främjade ett framgångsrikt genomförande av emissionen. Den danska staten deltog i auktionsförfarandet och fick tilldelning om cirka 7,5 miljoner stamaktier.

Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalökning för att stärka det egna kapitalet. SAS avser nu att från februari 2018 påbörja inlösen av preferensaktier genom att använda det nya kapitalet från denna nyemission samt egengenererade vinstmedel. Förstärkningen av det egna kapitalet förväntas också medföra att SAS framöver kan erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall. Genom nyemissionen kommer SAS att tillföras cirka 1 270 MSEK före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i SAS AB att uppgå till 389 582 551 aktier (fördelat på 382 582 551 stamaktier och 7 000 000 preferensaktier). Nyemissionen innebär en ökning om cirka 15,9% av antalet stamaktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 13,7% av antalet stamaktier.

”Nyemissionen stärker SAS finansiella position och ger goda förutsättningar att framöver minska de totala finansieringskostnaderna. Vi ser nu fram emot att använda förtroendet som befintliga och nya aktieägare gett oss till att ytterligare stärka SAS långsiktiga avkastning,” säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS.

I samband med nyemissionen har SAS engagerat Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner).Mannheimer Swartling och Davis, Polk & Wardwell har varit juridiska rådgivare åt SAS och Roschier har varit juridiska rådgivare åt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Teckning, betalning och leverans av de nya aktierna förväntas ske genom Joint Global Coordinators samt Joint Bookrunners försorg inom cirka två bankdagar och fram till dess gäller sedvanliga uppsägningsvillkor för det placeringsavtal som ingåtts in samband med transaktionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse på SAS förfrågan lånat ut cirka 24,9 miljoner stamaktier till Nordea Bank AB (publ). Ingen ersättning utgår för aktielånet och aktierna kommer att återlämnas efter det att samtliga nya aktier registrerats hos Bolagsverket.

SAS har förbundit sig att under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.

SAS Investor Relations
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november kl. 08.00 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av SAS AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i sådan medlemsstat enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inget prospekt kommer att tas fram i samband med ärenden som omnämns i detta pressmeddelande och det finns ingen skyldighet (enligt Prospektdirektivet) att offentliggöra ett sådant prospekt.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Nordea Bank AB (publ), SpareBank1 Markets AS eller HSBC Bank plc (“Managers”). Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. I Storbritannien har HSBC Bank plc tillstånd av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Latest news

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here