Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

STORT INTRESSE GÖR ATT SAS UTÖKAR DEN EVENTUELLA RIKTADE NYEMISSIONEN FRÅN CIRKA 1 MILJARD SEK TILL CIRKA 1,25 MILJARDER SEK

November 8, 2017 21:35

SAS AB (publ) meddelade tidigare idag genom ett börsmeddelande att SAS utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om cirka 1 miljard SEK. Till följd av stark efterfrågan från investerare har SAS beslutat att utöka omfattningen av den eventuella nyemissionen till cirka 1,25 miljarder SEK.

Utökningen av den eventuella nyemissionen ryms inom bemyndigandet lämnat av den extra bolagsstämman den 3 november 2017 om högst 66 miljoner stamaktier, motsvarande knappt 20% av antalet idag utgivna stamaktier. Bemyndigandet från den extra bolagsstämman ger styrelsen rätt att besluta om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal utvalda skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.

SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det egna kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från februari 2018. En förstärkning av det egna kapitalet skulle också medföra att SAS kan erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall.

Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner) har blivit utsedda att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission.

Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.

SAS Investor Relations
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 21.35 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av SAS AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i sådan medlemsstat enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inget prospekt kommer att tas fram i samband med ärenden som omnämns i detta pressmeddelande och det finns ingen skyldighet (enligt Prospektdirektivet) att offentliggöra ett sådant prospekt.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Nordea Bank AB (publ), SpareBank1 Markets AS eller HSBC Bank plc (“Managers”). Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. I Storbritannien har HSBC Bank plc tillstånd av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Latest news

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here