Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstyrning

Målsättningen med bolagsstyrningen är att SAS ska ha en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med god transparens, tydlighet och god affärsetik.

De viktiga regelverken för SAS AB är:

Externa regler

  • Svensk lagstiftning
  • Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
  • NASDAQ OMX regelverk för emittenter
  • Rekommendationer utgivna av relevanta svenska och internationella organisationer

Interna regler

  • Bolagsordningen
  • Informations-/IR-policy
  • Styrelsens arbetsordning
  • Styrelsens instruktioner till VD
  • Interna policys och riktlinjer inklusive Code of Conduct