Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolagsstyrning

Målsättningen med bolagsstyrningen är att SAS ska ha en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med god transparens, tydlighet och god affärsetik.

De viktiga regelverken för SAS AB är:

Externa regler

  • Svensk lagstiftning
  • Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
  • NASDAQ OMX regelverk för emittenter
  • Rekommendationer utgivna av relevanta svenska och internationella organisationer

Interna regler

  • Bolagsordningen
  • Informations-/IR-policy
  • Styrelsens arbetsordning
  • Styrelsens instruktioner till VD
  • Interna policys och riktlinjer inklusive Code of Conduct

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here