Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

March 2023

March 28, 2023 11:00
Swedish
SAS får återigen förnyat förtroende i upphandlingen av Kammarkollegiets inrikes flygresor. Avtalet träder i kraft den 1 maj och gäller som längst fram till maj 2027.
March 16, 2023 11:50
Swedish
Enligt den omfattande svenska varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index, där svenska konsumenter fått ge sin röst, anses SAS återigen vara bäst på hållbarhet inom flygbranschen.
March 15, 2023 08:00
For at imødekomme den stigende efterspørgsel åbner SAS yderligere 10 nye ruter og øger antallet af afgange til sommer og efteråret. Fra juni genoptager SAS også trafikken til Tokyo.
March 15, 2023 08:00
Swedish
För att möta en ökande efterfrågan på resor lägger SAS till ytterligare 10 linjer och ökar antalet avgångar för den kommande sommaren och hösten. SAS återupptar även trafiken till Tokyo med start i juni.
March 15, 2023 08:00
English
To meet increasing demand for travel, SAS adds yet another 10 routes and more frequencies for the upcoming summer and autumn. Starting in June, SAS also resumes traffic to Tokyo.
March 15, 2023 08:00
Norwegian
For å imøtekomme den økende etterspørselen etter reiser legger SAS til ytterligere 10 ruter og flere avganger denne sommeren og høsten. Fra og med juni gjenopptar SAS også trafikken til Tokyo. 
March 07, 2023 14:00
English
Jason Mahoney will join SAS as the new Chief Operating Officer. He has extensive experience from the global aviation industry.
March 07, 2023 11:00
Swedish
1,6 miljoner passagerare reste med SAS i februari
March 07, 2023 11:00
English
1.6 million passengers traveled with SAS during February
March 02, 2023 08:00
English
SAS has entered into new sale and leaseback agreements with Aviation Capital Group (ACG). Through the new agreements, SAS has secured long-term financing for ten new Airbus A320neo aircraft, scheduled to be delivered through the first quarter of FY2024.
March 02, 2023 08:00
Swedish
SAS har ingått nya sale- och leasebackavtal med Aviation Capital Grup (ACG). Genom de nya avtalen har SAS säkrat långsiktig finansiering för tio nya Airbus A320neo-flygplan som enligt tidplan ska levereras fram till och med det första kvartalet av räkenskapsåret 2023/2024.

February 2023

February 21, 2023 08:00
English
DSV is the first company in Denmark to sign an agreement within the SAS Corporate Sustainability Program. This partnership means DSV will buy sustainable aviation fuel for all its corporate travel with SAS for 2023.
February 21, 2023 08:00
DSV har, som den første virksomhed i Danmark, underskrevet en aftale om deltagelse i SAS’ Corporate Sustainability Program. Dette partnerskab betyder, at DSV vil købe bæredygtigt flybrændstof (SAF) i en volumen tilsvarende alle sine forretningsrejser med SAS i 2023
February 21, 2023 08:00
Swedish
DSV blir det första företaget i Danmark som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att DSV kommer att köpa hållbart flygbränsle till alla sina affärsresor med SAS under 2023.
February 21, 2023 08:00
Norwegian
DSV har som første selskap i Danmark inngått avtale med SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebærer at DSV skal kjøpe bærekraftig flydrivstoff i et volum som tilsvarer alle sine forretningsreiser med SAS i 2023.
February 17, 2023 14:50
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2022 till 31 januari 2023 publiceras fredagen den 24 februari 2023, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
February 17, 2023 14:50
English
SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2023 on Friday, February 24, 2023, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
February 15, 2023 12:56
Swedish
February 09, 2023 17:30
SAS udvider sit kundetilbud til New York, og starter en direkte rute til John F. Kennedy International Airport i New York, fra København. Første flyvning finder sted den 9. februar.
February 09, 2023 17:30
English
SAS is expanding its customer offering to New York and is starting direct routes to John F. Kennedy International Airport in New York from Copenhagen. The inaugural flight takes place on February the 9[th].
February 07, 2023 11:00
Swedish
1,4 miljoner passagerare reste med SAS i januari
February 07, 2023 11:00
English
1.4 million passengers traveled with SAS during January
February 06, 2023 11:30
English
Shareholders in SAS AB (publ) (the “Company”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Thursday 16 March 2023. The Annual General Meeting will be held at 2:00 p.m. at the Company’s Head Office, Frösundaviks allé 1, Solna, Sweden. The meeting venue will open at 1:00 p.m. for registration. Registration of participants at the meeting ends when the meeting is called to order.  

The Board has decided that the shareholders shall also be able to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting in accordance with the Company’s Articles of Association. 
February 06, 2023 11:30
Swedish
Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2023. Årsstämman hålls kl. 14:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Stämmolokalen öppnas kl. 13:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

January 2023

January 31, 2023 22:02
Norwegian
SAS tilbyr passasjerer som er strandet ute i Europa en spesialpris på flybilletter hjem. Tilbudet gjelder alle som kan fremvise gyldig Flyr-billett med retur til Skandinavia.
January 26, 2023 15:40
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 31 december 2022 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
January 26, 2023 15:40
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to December 31, 2022 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
January 24, 2023 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2021-October 2022 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
January 24, 2023 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2021 – oktober 2022 lagts fram och godkänts.
January 13, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med ytterligare två leasegivare, som står för sammanlagt 13 flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Med dessa överenskommelser har SAS nu slutfört förhandlingarna med leasegivare inom ramen för Bolagets chapter 11-process. SAS har nått avtal med totalt 15 leasegivare, som står för sammanlagt 59 flygplan. Genom de ändrade leasingavtalen förväntas SAS uppnå målsättningen om årliga kostnadsbesparingar om åtminstone 1,0 miljarder SEK i minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering. Detta utgör en viktig del i att uppnå de årliga kostnadsbesparingarna om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2025/2026, som en del av SAS FORWARD-planen. De nya ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen godkänns och träder i kraft.
January 13, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with two additional lessors, representing 13 aircraft in the aggregate, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. With these agreements, SAS concludes its lessor negotiations as part of the chapter 11 process. In total, SAS has reached agreements with 15 lessors, representing 59 aircraft. Through the amended lease agreements, SAS expects to achieve the targeted annual cost savings of at least SEK 1.0 billion in reduced aircraft lease expenses and annual cash flow items relating to aircraft financing. This constitutes an important step in achieving the SEK 7.5 billion in annual cost savings by fiscal year 2026 under the SAS FORWARD plan. The new amended lease agreements are subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) and to the plan of reorganization in the chapter 11 process being confirmed and becoming effective.
January 11, 2023 12:51
Swedish
Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) informerar att bolaget inte kommer att genomföra ränteutbetalningarna som förfaller till betalning den 14 januari 2023 på sina schweiziska efterställda obligationer med evig löptid (CHF 200,000,000 perpetual subordinated bonds 1986ff, med ett utestående belopp om CHF 127 195 000) med ISIN CH0006125253 (de “Schweiziska obligationerna”), som en del av den frivilliga chapter 11-processen i USA.
January 11, 2023 12:51
English
Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) gives notice that it will not make the interest payment due on January 14, 2023 on its CHF 200,000,000 perpetual subordinated bonds 1986ff (with an outstanding amount of CHF 127,195,000) with ISIN CH0006125253 (the “Swiss Bonds”), as part of the voluntary chapter 11 process in the U.S.
January 10, 2023 11:00
Swedish
En och en halv miljon passagerare reste med SAS i december
January 10, 2023 11:00
English
One and a half million passengers traveled with SAS during December