Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

November 2022

November 30, 2022 08:05
English
During the fourth quarter, we have noted the highest number of passengers since the pandemic started. Our capacity increased 15% compared with the third quarter and grew 52% year-over-year. We are also proud to see that our Customer Satisfaction Index is increasing, meaning that not only our valued customers are continuing to choose us, but it also indicates that they are appreciating our product offering.

Overall underlying demand for travel was healthy during the summer and the trend continued through the fourth quarter, with an expected minor dip in October. We are now entering the slower winter months but are preparing for another active summer season in 2023 and are both rehiring as well as hiring to be able to meet the expected increased demand going forward.

SAS continues to make progress in our transformation plan SAS FORWARD and we reached important milestones in the Chapter 11 process during the fourth quarter. In August, SAS secured USD 700 million in debtor-in-possession (DIP) financing from Apollo Global Management. This substantial financing commit[1]ment gives us a strong financial position to support our operations throughout the Chapter 11 process. Over the past months, we have struck agreements with aircraft

lessors regarding concessions and various cost-savings initiatives in line with our objectives.

We look forward to continuing collaboration with all our stakeholders, to succeeding with the SAS FORWARD plan and to becoming a competitive and financially strong airline.
November 30, 2022 08:00
Swedish
Under fjärde kvartalet hade vi det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Vår kapacitet ökade med 15% jämfört med tredje kvartalet och ökade med 52% jämfört med föregående år. Vi är samtidigt stolta över att se vårt "kundhöjd[1]hetsindex" öka, vilket inte bara betyder att våra uppskattade kunder fortsätter att välja oss, men det tyder också på att de tycker om och uppskattar vårt erbjudande.

Det var överlag en god underliggande efterfrågan på resor under sommaren och trenden fortsatte under fjärde kvartalet, med en förväntad svag nedgång i oktober. Vi går nu in i de lugnare vintermånaderna men förbereder oss för en ny aktiv sommarsäsong 2023 och håller på att återanställa såväl som anställa medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

SAS fortsätter göra framsteg i transformationsplanen SAS FORWARD och vi har nått viktiga milstolpar i chapter 11-processen under det fjärde kvartalet. I augusti säkrade SAS 700 miljoner USD i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. Detta betydande finansieringsåtagande ger oss en stark finansiell ställning för att fortsätta vår verksamhet under chapter 11-processen. Under de senaste månaderna har vi slutit avtal med leasinggivare om lättnader och olika kostnadsbesparingsinitiativ i linje med våra mål.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med alla våra intressenter för att lyckas med SAS FORWARD-planen och för att bli ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt flygbolag.
November 29, 2022 22:45
Norwegian
SAS og kabinforeningene i Norge, Norsk Kabinforening (NKF) og SAS Norge Kabinforening (SNK), kom i dag til enighet og har signert kollektivavtale med varighet frem til 31. mars 2024. Avtalen innebærer i stor grad en forlengelse av eksisterende avtalevilkår fra 2020, med enkelte mindre endringer, samt lønnsøkning som følger frontfaget.
November 24, 2022 11:30
English
On February 9, SAS will launch its new route between Copenhagen Airport and John F. Kennedy International Airport in New York. The new route enables SAS customers to travel easily from both the West and East side of New York as SAS continues to offer departures from Scandinavia to Newark.
November 24, 2022 11:30
Den 9. februar lancerer SAS sin nye rute mellem Københavns Lufthavn og John F. Kennedy International Airport i New York. Den nye rute giver SAS-kunder mulighed for nemt at rejse fra både vest- og østsiden af New York, da SAS fortsat tilbyder afgange fra Skandinavien til Newark.
November 24, 2022 11:30
Norwegian
9. februar lanserer SAS sin nye rute mellom Københavns Lufthavn og John F. Kennedy International Airport i New York. Den nye ruten gjør det enkelt for SAS-kunder å reise fra både vest- og østsiden av New York, ettersom SAS fortsetter å tilby avganger fra Skandinavia til Newark.
November 24, 2022 11:30
Swedish
Den 9 februari lanserar SAS sin nya linje mellan Kastrup i Köpenhamn och John F. Kennedy International Airport i New York. Den nya linjen ger SAS kunder möjlighet att enkelt resa från och till både västra och östra sidan av New York då SAS även fortsätter att erbjuda avgångar från Skandinavien till Newark.
November 22, 2022 13:26
English
November 15, 2022 11:24
English

· Star Alliance Los Angeles lounge also named North America's Leading Airport Lounge
· Both awards have been won for the third consecutive year
November 15, 2022 10:38
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått en överenskommelse med ytterligare en leasegivare, som står för tre flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Inklusive de ändrade avtalen med leasegivare som SAS offentliggjorde den 5 oktober respektive den 1 november, 2022, har SAS nu nått avtal med totalt 13 leasegivare, som står för sammanlagt 46 flygplan, som en del av chapter 11-processen. Detta utgör ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att konfigurera om flygplansflottan och att uppnå de 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar som är en del av SAS FORWARD-planen. De nya ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen träder i kraft.
November 15, 2022 10:38
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached an agreement with one additional lessor, representing three aircraft, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. Including SAS’ previously announced amended agreements with lessors on October 5 and on November 1, 2022, SAS has now reached agreements with in total 13 lessors, representing 46 aircraft, as part of the chapter 11 process. This constitutes another important step in reconfiguring the fleet and achieving the SEK 7.5 billion in annual cost savings under the SAS FORWARD plan. The new amended lease agreements are subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”), and to the plan of reorganization in the chapter 11 process becoming effective.
November 08, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in October
November 08, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i oktober
November 01, 2022 15:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med ytterligare 2 leasegivare, som står för sammanlagt 7 flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Inklusive de ändrade avtalen med leasegivare som SAS offentliggjorde den 5 oktober 2002, har SAS nu nått avtal med totalt 12 leasegivare, som står för sammanlagt 43 flygplan, som en del av chapter 11-processen. Detta utgör ett viktigt steg i arbetet med att konfigurera om flygplansflottan och att uppnå de 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar som är en del av SAS FORWARD-planen. De nya ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen träder i kraft.
November 01, 2022 15:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with 2 additional lessors, representing in aggregate 7 aircraft, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. Including SAS’ previously announced amended agreements with lessors on October 5, 2022, SAS has now reached agreements with in total 12 lessors, representing 43 aircraft, as part of the chapter 11 process. This constitutes an important step in reconfiguring the fleet and achieving the SEK 7.5 billion in annual cost savings under the SAS FORWARD plan. The new amended lease agreements are subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”), and to the plan of reorganization in the chapter 11 process becoming effective.

October 2022

October 26, 2022 12:30
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 september 2022 till 30 september 2022 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
October 26, 2022 12:30
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of September 1, 2022 to September 30, 2022 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
October 18, 2022 08:30
Norwegian
SAS fortsetter å åpne nye ruter og planlegger flere avganger til populære destinasjoner. Den kommende vinteren flyr SAS mer enn 170 ruter til 90 destinasjoner.
October 18, 2022 08:00
English
SAS continues to open new routes and schedules more flights to popular destinations. During the coming winter, SAS will operate more than 170 routes to 90 destinations.
October 18, 2022 08:00
Swedish
SAS fortsätter att öppna nya linjer och planerar fler avgångar till populära destinationer. Under den kommande vintern flyger SAS drygt 170 linjer till 90 destinationer.
October 18, 2022 08:00
SAS fortsætter med at åbne nye ruter og planlægger flere afgange til populære destinationer. Den kommende vinter opererer SAS flere end 170 ruter til 90 destinationer.
October 13, 2022 13:35
Swedish
SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) kommer att skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 24 respektive 26 oktober 2022 på Bolagets hybridobligationer, som en del av Bolagets SAS FORWARD-plan och frivilliga chapter 11-process i USA. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive hybridobligation.
October 13, 2022 13:35
English
SAS AB (publ) (“SAS” or the “Company”) will defer the interest payments due October 24 and 26, 2022, respectively, on its perpetual capital securities, as part of the Company’s SAS FORWARD plan and voluntary chapter 11 process in the U.S. The deferral of interest payment is made in accordance with the terms and conditions for the respective capital securities.
October 07, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i september
October 07, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in September
October 05, 2022 08:10
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med 10 leasegivare avseende sammanlagt 36 flygplan om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Överenskommelserna utgör ett viktig steg i arbetet med att konfigurera om flygplansflottan och att uppnå de 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar som är en del av SAS FORWARD-planen. De ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen träder i kraft.
October 05, 2022 08:10
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with 10 lessors, representing in aggregate 36 aircraft, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. The agreements constitute an important step in reconfiguring the fleet and achieving the SEK 7.5 billion in annual cost savings under the SAS FORWARD plan. The amended lease agreements are subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”), and to the plan of reorganization in the chapter 11 process becoming effective.

September 2022

September 30, 2022 16:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces further details on its SAS FORWARD plan, including a financial outlook for the present fiscal year as well as a mid- to long-term financial outlook. The SAS FORWARD plan consists of two primary parts: a new business plan and a restructuring plan. The new business plan includes leveraging the SAS brand, achieving unit cost competitiveness, rightsizing the fleet, and building a sustainable future. Through the restructuring plan, SAS aims to reach agreements with key stakeholders, restructure the Company’s aircraft and non-aircraft debt obligations, reconfigure its aircraft fleet, and convert SEK 20 billion of debt, hybrid securities, and certain other claims into equity. Those debt-to-equity conversions, together with an expected capital raise of at least SEK 9.5 billion of new equity, will likely result in a dilution to existing SAS shareholders substantially greater than 95 percent. Assuming successful completion of the restructuring plan, SAS expects to attain a strong financial position and targets to be near net debt-free at the end of fiscal year 2026. SAS is dedicated to continue connecting Scandinavia to the world and the world to Scandinavia, by offering our customers attractive travel options and services.
September 30, 2022 16:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör ytterligare information om Bolagets SAS FORWARD-plan, inklusive finansiella prognoser för innevarande räkenskapsår samt på medellång till lång sikt. SAS FORWARD-planen består av två huvudsakliga delar: en ny affärsplan och en rekonstruktionsplan. Den nya affärsplanen innefattar att dra nytta av SAS varumärke, att uppnå konkurrenskraftiga enhetskostnader, att justera storleken på flottan samt att bygga en hållbar framtid. Rekonstruktionsplanen syftar till att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets flygplans- och icke-flygplansrelaterade skulder, konfigurera om Bolagets flygplansflotta samt att konvertera 20 miljarder SEK i skuld, hybridobligationer och vissa andra krav till eget kapital. Konverteringen av skuld till aktiekapital, samt en förväntad kapitalanskaffning om minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital, kommer sannolikt att resultera i en utspädning för befintliga SAS-aktieägare som är väsentligt större än 95 procent. Under förutsättning att rekonstruktionsplanen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och Bolaget har som målsättning att bli nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026. SAS är dedikerat till att fortsätta koppla ihop Skandinavien med världen och världen med Skandinavien, genom att erbjuda våra kunder attraktiva resmöjligheter och tjänster.
September 26, 2022 15:25
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 augusti 2022 till 31 augusti 2022 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste enligt amerikansk konkurslagstiftning ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
September 26, 2022 15:25
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of August 1, 2022 to August 31, 2022 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required by the U.S. Bankruptcy Code to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
September 26, 2022 13:30
English

· Star Alliance Los Angeles Lounge retains World’s Best Airline Alliance Lounge Award for
the sixth consecutive year
· 8 member carriers claim a total of 28 top honours
September 23, 2022 10:23
Swedish
Nasdaq Köpenhamns disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga SAS ett vite till följd av bolagets informationhantering i anslutning till utbrottet av SAS pilotstrejk den 4 juli 2022.
September 23, 2022 10:23
English
Nasdaq Copenhagen's disciplinary committee has today decided to impose a fine on SAS as a result of the company's information handling in connection with the outbreak of SAS’ pilot strike on July 4, 2022.
September 23, 2022 08:25
Swedish
Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga SAS ett vite till följd av bolagets informationhantering i anslutning till utbrottet av SAS pilotstrejk den 4 juli 2022.
September 23, 2022 08:25
English
Nasdaq Stockholm's disciplinary committee has today decided to impose a fine on SAS as a result of the company's information handling in connection with the outbreak of SAS’ pilot strike on July 4, 2022.
September 19, 2022 15:35
English
 “Journeys That Matter” is the name of SAS’ new communication concept, which is launched through a new advertising campaign today. The campaign highlights the importance of traveling and represents SAS’ first brand campaign since 2020.
September 19, 2022 15:31
Swedish
“Journeys That Matter” är namnet på SAS nya kommunikationskoncept som lanseras genom en ny reklamkampanj idag. Kampanjen syftar till att belysa vikten av resandet och är SAS första varumärkeskampanj sedan 2020.
September 19, 2022 15:30
Norwegian
«Journeys That Matter» er navnet på det nye kommunikasjonskonseptet til SAS, som lanseres gjennom en ny reklamekampanje i dag. Kampanjens ønsker å fremheve betydningen av det å reise, og dette er den første varemerkekampanjen til SAS siden 2020.
September 19, 2022 15:26
“Journeys That Matter” er navnet på SAS nye kommunikationskoncept, som lanceres med en ny reklamekampagne i dag. Kampagnen vil fremhæve vigtigheden af dét at rejse og er SAS' første brandingkampagne siden 2020.
September 15, 2022 17:01
Swedish
SAS tecknar Letter of Support med Heart Aerospace för option att addera deras nya elflygplan ES-30 till SAS regionala flygplansflotta. Detta har potential att bli ett viktigt steg på SAS hållbarhetsresa och kan möjliggöra flygningar med nollutsläpp på linjer inom Skandinavien. 
September 15, 2022 16:56
SAS underskriver Letter of Support med Heart Aerospace vedrørende muligheden for at tilføje deres nye elektriske fly, ES-30, til SAS’ regionale flyflåde. Dette har potentialet til at blive et markant skridt på SAS’ rejse mod bæredygtighed og muliggør nulemissionsfly på ruter inden for Skandinavien. 
September 15, 2022 16:51
Norwegian
SAS signerer ‘Letter of Support’ med Heart Aerospace for muligheten å legge det nye elektriske flyet, ES-30, til SAS’ regionale flyflåte. Dette har potensial til å være et viktig skritt på SAS’ bærekraftreise, da det legger til rette for nullutslippsflyvninger på ruter i Skandinavia. 
September 15, 2022 14:05
English
SAS signs Letter of Support with Heart Aerospace for the option to add their new electric aircraft, ES-30 to the SAS regional aircraft fleet. This has the potential of being a significant step on SAS’ sustainability journey, enabling zero-emission flights on routes within Scandinavia. 
September 09, 2022 23:26
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) har godkänt SAS avtal om debtor-in-possession-finansiering (“DIP-finansiering”) om 700 miljoner USD med fonder som förvaltas av Apollo Global Management (“Apollo”). Villkoren i avtalet om DIP-finansiering överensstämmer i all väsentlighet med de villkor som offentliggjordes av SAS den 14 augusti 2022. Domstolen har meddelat att den kommer att utfärda beslutet om att godkänna DIP-finansieringen inom kort.
September 09, 2022 23:26
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement for USD 700 million with funds managed by Apollo Global Management (“Apollo”). The terms of the DIP financing credit agreement are substantially similar to the terms previously announced by SAS on August 14, 2022. The Court has indicated that it will enter an order approving the DIP financing shortly.
September 07, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i augusti
September 07, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in August

August 2022

August 26, 2022 12:56
Swedish
Rättelsen avser tabell på sidan 10 "Känslighetsanalys flygbränslekostnad jul 2022–okt 2022"
August 26, 2022 12:56
English
The correction refers to table on page 10 "Sensitivity analysis, jet-fuel cost Jul 2022–Oct 2022"
August 26, 2022 08:00
Swedish
ÖKAD EFTERFRÅGAN OCH FRAMSTEG MED SAS FORWARD. KVARTALET HAR DOCK PÅVERKATS NEGATIVT AV UTMANINGAR MED ATT ÖKA PRODUKTIONEN SAMT EN PILOTSTREJK
August 26, 2022 08:00
English
INCREASED DEMAND AND PROGRESS WITH SAS FORWARD BUT QUARTER IS NEGATIVELY IMPACTED BY OPERATIONAL RAMP-UP CHALLENGES AND PILOT STRIKE
August 14, 2022 03:50
Swedish
SAS AB (”SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget har ingått ett avtal om debtor-in-possession-finansering (”DIP-finansering”) om 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) med fonder som förvaltas av Apollo Global Management (“Apollo”). DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom Bolagets löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen. DIP-finansieringen är föremål för godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). DIP-finansieringen är strukturerad som ett lån med flera utbetalningstillfällen och förfaller nio månader från Closing. Löptiden kan förlängas stegvis upp till en total löptid om 18 månader (se nedan för mer information). SAS beslutade att ingå avtal om DIP-finansiering med Apollo efter en konkurrensutsatt urvalsprocess och bedömer att villkoren för DIP-finansieringen är marknadsmässiga.
August 14, 2022 03:50
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has entered into a debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement for USD 700 million (the equivalent of approximately SEK 7.0 billion) with funds managed by Apollo Global Management (“Apollo”). DIP financing is a specialized type of bridge financing used by businesses that are restructuring through a chapter 11 process. The DIP financing, along with cash generated from the Company’s ongoing operations, enables SAS to continue meeting its obligations throughout the chapter 11 process. The DIP financing is subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). The DIP financing is structured as a delayed draw term loan with a nine-month maturity from the Closing Date. The maturity date can be extended incrementally up to an 18-month term (see further below). SAS selected Apollo’s DIP financing proposal following a competitive process and considers the terms of the DIP financing to be on market terms.
August 05, 2022 11:00
Swedish
Julis trafiktal påverkades starkt av den 15-dagar långa pilotstrejken
August 05, 2022 11:00
English
July figures severely impacted by 15-day pilot strike
August 03, 2022 03:00
Swedish
SAS AB (”SAS”) samt vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in en finansiell redogörelse (”Statement of Financial Affairs” eller ”SOFA”) samt uppgifter om tillgångar och skulder (”Schedule of Assets and Liabilities” eller ”SOAL”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA. Ingivandet av SOFA- och SOAL-handlingarna är en del av SAS frivilliga chapter 11-process i USA och innehåller detaljerad finansiell information per dagen för ingivandet av chapter 11-ansökan (den 5 juli 2022), däribland information om tillgångar, skulder och intäkter för vart och ett av de SAS-bolag som omfattas av chapter 11-processen.
August 03, 2022 03:00
English
SAS AB (“SAS”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S., will each within short file a Statement of Financial Affairs (SOFA) and Schedule of Assets and Liabilities (SOAL) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. The filings are part of the SAS’ voluntary chapter 11 process in the U.S. and contain detailed financial information, as of the chapter 11 petition date (July 5, 2022), including information on assets, liabilities and revenue, for each SAS debtor that is subject to the chapter 11 process.

July 2022

July 19, 2022 03:20
Swedish
Efter 15 dagar med strejk har SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar avslutat medlingen. Parterna har kommit överens om nya 5,5-åriga kollektivavtal och de flygningar som genomförs av SAS Scandinavia kommer att återupptas i enlighet med ordinarie trafikprogram så snart som möjligt.
July 19, 2022 03:20
English
After 15 days of strike, SAS and SAS Scandinavia pilots’ unions have concluded mediation. The parties have agreed on new 5.5-year collective bargaining agreements and flights operated by SAS Scandinavia will resume according to their regular traffic program as soon as possible.
July 18, 2022 21:29
Swedish
Medlingen mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar har fortsatt under dagen. Även om medlingen har gått i rätt riktning har inget avtal ännu undertecknats mellan de två parterna.
July 18, 2022 21:29
English
The mediation between SAS and the SAS Scandinavia pilots’ unions has continued throughout the day. While the mediation has moved in the right direction, no agreement has yet been signed between the two parties.
July 14, 2022 08:55
Swedish
Strejkerna som SAS Scandinavias pilotföreningar inledde den 4 juli 2022 har redan väsentligt påverkat likviditeten och SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) övergripande finansiella ställning samt hotar ytterst Bolagets möjligheter att lyckas anskaffa det kritiska kapital som behövs både på kort och lång sikt för att finansiera en framgångsrik rekonstruktion av Bolaget. Per dagens datum har strejken orsakat över 2 550 inställda flyg, vilket har påverkat över 270 000 passagerare. Hittills uppgår den uppskattade kostnaden av strejken till cirka 100-130 miljoner SEK per dag eller cirka 1,0–1,3 miljarder SEK i ackumulerade kostnader.
July 14, 2022 08:55
English
The strikes undertaken by the SAS Scandinavia pilots’ unions, which began on July 4, 2022, already have severely impacted the liquidity and overall financial position of SAS AB (“SAS” or the “Company”) and threatens the Company’s ability to ultimately successfully raise critically needed near-term and long-term capital to fund the Company’s successful reorganization.  As of today, the strike has so far caused over 2,550 flight cancellations which has affected over 270,000 passengers. The estimated effect of the strike is approximately SEK 100-130 million per day or roughly SEK 1.0-1.3 billion in costs so far.
July 11, 2022 17:44
Swedish
Under de senaste dagarna har SAS underrättat medlarna att SAS önskar att återuppta medling med målet att nå nya kollektivavtal och därmed få ett avslut på den pågående strejken.  
July 11, 2022 17:37
Swedish
Over the past days, SAS has notified mediators that the company wishes to resume mediation with the objective of reaching an agreement to end the ongoing strike.  
July 07, 2022 17:50
Swedish
SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget har erhållit godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA avseende samtliga sina ”First Day”-yrkanden relaterade till Bolagets frivilliga chapter 11-process i USA.
July 07, 2022 17:50
English
SAS AB (“SAS”) announces that it has received approval from the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York for all of its “First Day” motions as part of the Company’s voluntary chapter 11 process in the U.S. 
July 07, 2022 11:00
Swedish
Nästan 2 miljoner passagerare reste med SAS i juni
July 07, 2022 11:00
English
Close to 2 million passengers traveled with SAS in June
July 05, 2022 07:45
Swedish
SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-ansökan och SAS kommer att fortsätta att tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt. Schemalagda flygavgångar kommer dock att påverkas av strejken som inletts av SAS Scandinavias pilotföreningar. Bolaget förväntas uppfylla sina fortsatta affärsförpliktelser på kort sikt. SAS hade likvida medel om 7,8 miljarder SEK per den 30 juni 2022. Strejken har en negativ effekt på Bolagets likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig. Bolaget är i långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare avseende ytterligare s.k. debtor-in-possession-finansiering (”DIP-finansiering”) om uppemot 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) för att stödja verksamheten under domstolsprocessen. DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.
July 05, 2022 07:45
English
SAS AB (“SAS”) announces it is taking the next step in the comprehensive business transformation plan SAS FORWARD. To proceed with the implementation of key elements of the plan, SAS and certain of its subsidiaries have voluntarily filed for chapter 11 in the U.S., a legal process for financial restructuring conducted under U.S. federal court supervision. SAS’ operations and flight schedule are unaffected by the chapter 11 filing, and SAS will continue to serve its customers as normal, although the strike by SAS Scandinavia pilots’ unions will impact the flight schedule. The Company expects to meet its go forward business obligations in the near term. SAS’ cash-balance was SEK 7.8 billion as of June 30, 2022. The strike has a negative impact on the liquidity and financial position of the Company and, if prolonged, such impact could become material. The Company is in well advanced discussions with a number of potential lenders with respect to obtaining additional debtor-in-possession financing for up to USD 700 million (the equivalent of approximately SEK 7.0 billion), to support its operations throughout this court-supervised process. Debtor-in possession financing is a specialized type of bridge financing for businesses that are restructuring through a chapter 11 process.
July 05, 2022 07:45
Norwegian
SAS AB ("SAS") meddeler at det tar det neste steget i den omfattende forretningstransformasjonsplanen SAS FORWARD. For å fortsette implementeringen av hovedelementene i planen, har SAS og enkelte av dets datterselskaper frivillig søkt om chapter 11 i USA, en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol. SAS' daglige drift og planlagte flyvninger er upåvirket av chapter 11-begjæringen, og SAS vil fortsette å betjene kundene sine som normalt, selv om SAS Scandinavias pilotforeningenes streik vil påvirke planlagte flyvninger. Selskapet forventer å kunne oppfylle sine fremtidige forretningsforpliktelser på kort sikt. SAS' likvide midler utgjorde SEK 7,8 milliarder pr. 30. juni 2022. Streiken har negativ effekt på selskapets likviditet og finansielle posisjon, og dersom den forlenges kan effekten bli vesentlig. Selskapet er i langt fremskredne diskusjoner med en rekke potensielle långivere for å sikre ytterligere «debtor-in-possession»-finansiering på inntil USD 700 millioner (tilsvarende ca. SEK 7 milliarder), for å støtte driften gjennom denne rettsprosessen. «Debtor-in-possession»-finansiering er en spesiell type brofinansiering for bedrifter som restruktureres gjennom en chapter 11-prosess.
July 05, 2022 07:45
SAS AB ("SAS") meddeler, at Selskabet tager det næste skridt i den omfattende transformationsplan SAS FORWARD. For at fortsætte implementeringen af vigtige elementer i planen har SAS og visse af dets datterselskaber frivilligt ansøgt om at gennemgå en chapter 11-procedure i USA, der er en juridisk proces for finansiel omstrukturering udført under overvågning af en amerikansk føderal domstol. SAS’ drift og trafikplan er upåvirket af chapter 11-ansøgningen, og SAS vil fortsat betjene sine kunder som normalt, selvom strejken blandt SAS Scandinavias pilotfagforeninger vil påvirke trafikplan. Selskabet forventer at opfylde sine fremadrettede forretningsforpligtelser på kort sigt. SAS havde pr. den 30. juni 2022 likvide beholdninger på SEK 7,8 milliarder. Strejken har en negativ indvirkning på virksomhedens likviditet og balance, og hvis den forlænges, kan en sådan påvirkning blive væsentlig. SAS er i vel-fremskredne drøftelser med en række potentielle långivere med hensyn til at opnå yderligere såkaldt ”debtor-in-possession”-finansiering (“DIP-finansiering”) på op mod USD 700 millioner (svarende til ca. SEK 7,0 milliarder), til at supportere Selskabets drift gennem denne domstolsovervågede proces. DIP-finansiering er en specialiseret type mellemfinansiering (på engelsk: ”bridge financing”) til virksomheder, som omstruktureres gennem en chapter 11-proces.
July 04, 2022 12:30
Swedish
Medlemmar i SAS Scandinavias pilotföreningar har kallats ut i strejk. Strejken leder till inställda flyg och att tusentals resenärer påverkas.
July 04, 2022 12:30
English
Members of the SAS Scandinavia pilots’ unions have been called out on strike. The strike yields cancelations across the flight schedule and thousands of travelers are affected.

June 2022

June 27, 2022 20:13
English
SAS has received a notice of conflict from the pilots’ unions in Sweden, Norway and Denmark. Mediation is ongoing but if no agreement is reached before 29 June 2022, the pilots’ unions will go on strike. SAS is taking precautionary measures to support customers whose flights will be impacted by a potential strike.
June 27, 2022 20:09
SAS har modtaget et strejkevarsel fra piloternes fagforeninger i Danmark, Norge og Sverige. Mægling pågår, men hvis der ikke opnås enighed mellem parterne inden den 29. juni 2022, vil piloternes fagforeninger strejke. SAS indfører derfor nu forebyggende tiltag for at kunne hjælpe de kunder, hvis flyvninger vil blive påvirket af en potentiel strejke.
June 27, 2022 20:01
Norwegian
SAS har mottatt et streikevarsel fra pilotenes fagforeninger i Danmark, Norge og Sverige. Mekling pågår, men hvis det ikke oppnås enighet mellom partene innen 29. Juni 2022, vil piloternes fagforeninger streike. SAS innfører derfor nå forebyggende tiltak for å hjelpe de kunder hvis flyvninger vil bli påvirket av en potensiell streik.
June 27, 2022 19:56
Swedish
SAS har mottagit varsel om strejk från piloternas fackföreningar i Danmark, Norge och Sverige. Medling pågår men om ingen överenskommelse nås före den 29 juni 2022 kommer piloternas fackföreningar att strejka. SAS vidtar förebyggande åtgärder för att hjälpa kunder vars flyg kommer att påverkas av en potentiell strejk.
June 16, 2022 10:39
Den 15. juni underskrev SAS Ground Handling Danmark og 3F’s afdeling for cargohåndtering – Spirit en lokalaftale, der blandt andet indeholder en tørnaftale for alle medarbejdere under 3F Cargos forhandlingsområde.
June 08, 2022 11:00
English
1.8 million passengers traveled with SAS in May
June 08, 2022 11:00
Swedish
1,8 miljoner passagerare reste med SAS i maj
June 02, 2022 14:55
English
SAS is expanding its network in North America and is now starting direct routes to Toronto from Copenhagen and Stockholm. SAS will operate three weekly flights from Copenhagen and four weekly flights from Stockholm with its brand-new A321LR aircraft. The inaugural flight takes place on June 2[nd] from Copenhagen to Toronto. The first flight from Stockholm-Arlanda will take place the following day.
June 02, 2022 14:49
SAS udvider sit netværk i Nordamerika og starter nu direkte ruter til Toronto fra København og Stockholm. SAS vil operere tre ugentlige afgange fra København og fire ugentlige afgange fra Stockholm, med helt nye A321LR-fly. Den første flyvning finder sted den 2. juni fra København til Toronto og første flyvning fra Stockholm-Arlanda finder sted den følgende dag. 
June 02, 2022 14:48
Norwegian
SAS utvider sitt nettverk i Nord-Amerika og åpner direkteruter til Toronto fra København og Stockholm. SAS vil operere tre ukentlige flyvninger fra København og fire ukentlige flyvninger fra Stockholm med sitt splitter nye A321LR-fly. Den første flyvningen finner sted 2. juni fra København til Toronto. Den første flyvningen fra Stockholm-Arlanda vil finne sted dagen etter.
June 02, 2022 14:46
Swedish
Nu utvidgar SAS sitt nätverk i Nordamerika och öppnar direktlinjer till Toronto från Köpenhamn och Stockholm. Varje vecka kommer SAS att erbjuda tre flygningar från Köpenhamn och fyra från Stockholm med det nya A321 Long Range-flygplan. Den första flygningen från Köpenhamn till Toronto sker den 2 juni och den första flygningen från Arlanda sker dagen efter.

May 2022

May 31, 2022 08:00
English
SAS continues the ramp-up and has during the quarter seen the highest number of passengers since the pandemic started. Meanwhile, the work with the necessary transformation plan, SAS FORWARD, continues.

The plan was presented when the Q1 results were released on February 22 and is designed to secure long-term competitiveness. It will allow SAS to effectuate a deleveraging of its balance sheet while substantially improving its liquidity position. In addition to reducing the cost structure and improve efficiencies, SAS is seeking to convert approximately SEK 20 billion of debt and hybrid notes into common equity and will also seek to raise not less than SEK 9.5 billion in new equity capital. The success of the plan depends upon SAS attracting potential new capital from the capital markets and other sources and upon SAS fully achieving the targeted SEK 7.5 billion annual cost reduction by fiscal year 2026.

Earnings before tax ended at negative SEK 1.6 billion for the quarter and the cash balance at the end of the quarter was SEK 8.5 billion.
May 31, 2022 08:00
Swedish
SAS fortsätter ökningen av verksamheten och har under kvartalet upplevt det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Samtidigt fortsätter arbetet med nödvändiga transformationsplanen, SAS FORWARD.

När resultatet för första kvartalet släpptes den 22 februari, presenterade SAS en ny och omfattande transformationsplan av verksamheten, SAS FORWARD. Den ska säkra långsiktig konkurrenskraft och förbättrad finansiell styrka. Utöver de tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna och ökade effektiviteten, strävar SAS efter att omvandla cirka 20 miljarder SEK i form av skuld och hybridobligationer till aktiekapital och avser också att ta in minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital. Planens framgång är beroende av SAS förmåga att attrahera potentiellt nytt kapital från kapitalmarknaderna och andra källor, samt även av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2026.

Resultatet före skatt slutade på -1,6 miljarder SEK för kvartalet och bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 8,5 miljarder SEK.
May 16, 2022 10:00
English
The 26-airline alliance’s robust customer-centric vision is encapsulated by a new brand tagline “Together. Better. Connected.” Continued focus on innovations in customer experience, loyalty, and technology.
May 06, 2022 11:00
Swedish
May 06, 2022 11:00
English

April 2022

April 07, 2022 15:00
English
As part of the SAS FORWARD Plan, outlined in the SAS AB (publ) (SAS or the “Company”) press release on the 22 February 2022 in connection with the Q1 results, SAS will defer the interest payments due 25 and 26 April 2022 on its Capital Securities. The deferral of interest payment is made in accordance with the terms and conditions for the respective Capital Securities
April 07, 2022 15:00
Swedish
Som en del av SAS FORWARD-planen, som beskrivs i SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) pressmeddelandet publicerat den 22 februari 2022 i samband med att resultatet för det första kvartalet publicerades, kommer Bolaget skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 25 och 26 april 2022 på Bolagets Hybridobligationer. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive Hybridobligation.
April 07, 2022 12:23
English
Today, SAS has appointed Ann-Sofie Hörlin as Head of Sustainability.
April 07, 2022 11:00
Swedish
1,4 miljoner passagerare reste med SAS i mars
April 07, 2022 11:00
English
1.4 million passengers traveled with SAS in March
April 04, 2022 08:30
English
Today, SAS Executive Vice President and CCO, Karl Sandlund announced that he will leave SAS for a new position outside the company.
April 04, 2022 08:30
Swedish
Idag meddelade SAS Executive Vice President och CCO, Karl Sandlund, att han kommer att lämna SAS för ett nytt uppdrag.
April 01, 2022 08:00
Norwegian
I takt med den økende etterspørselen etter reiser introduserer SAS flere direkteruter denne sommeren.
April 01, 2022 08:00
Som reaktion på den stigende rejseefterspørgsel introducerer SAS flere direkte ruter denne sommer.
April 01, 2022 08:00
Swedish
För att möta den ökande efterfrågan på resor introducerar SAS fler direktlinjer i sommar. 
April 01, 2022 08:00
English
In response to the rising demand for travels, SAS is introducing more direct routes this summer.

March 2022

March 30, 2022 18:13
English

· The partial annulment of the decision confirms SAS' view that the initial decision was incorrect. This implies that SAS has been upheld on a significant part of the points. However the ruling has limited financial effects.
· SAS has not yet reviewed the judgment in detail. SAS will now thoroughly review the judgment in order to determine further actions.
March 30, 2022 18:13
Swedish

· Den delvisa upphävningen av domen bekräftar SAS syn att det första beslutet var fel och SAS har nu fått medhåll på väsentlig del av punkterna. Samtidigt vill SAS poängtera att domen har begränsad finansiell påverkan.
· SAS har ännu inte granskat domen i detalj. SAS kommer nu noggrant se över domen för att avgöra ytterligare åtgärder.
March 30, 2022 11:30
English
Today, SAS has appointed Erno Hildén as Executive Vice President and CFO
March 30, 2022 11:30
Swedish
SAS har idag utsett Erno Hildén till ny Executive Vice President och Finansdirektör (CFO)
March 29, 2022 21:16
English
The last two years have been the most challenging in the history of the aviation industry whilst the future remains unpredictable.
March 23, 2022 12:00
Swedish
SAS Executive Vice President och CFO, Magnus Örnberg har idag meddelat att han kommer att lämna SAS under våren 2022
March 23, 2022 12:00
English
Today, SAS Executive Vice President and CFO, Magnus Örnberg announced that he will leave SAS in the spring of 2022
March 18, 2022 08:00
Norwegian
SAS tilbyr nå et klippekort som inkluderer fossilfritt drivstoff. Med Travel Pass Biofuel kan bedriftskunder som reiser regelmessig til samme destinasjon få inkludert miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende drivstofforbruket på sin flyreise.
March 18, 2022 08:00
SAS tilbyder nu et klippekort, Travel Pass Biofuel, til virksomhedskunder, der regelmæssigt rejser til den samme destination og samtidigt ønsker at anvende fossilfrit brændstof på deres flyrejser.
March 18, 2022 08:00
Swedish
Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet flyger till samma destination och vill att fossilfritt bränsle ska vara inkluderat för sina flygningar.
March 18, 2022 08:00
English
SAS now offers a punch card, Travel Pass Biofuel, for corporate customers who regularly travel to the same destination and want fossil free fuel, covering their flights, included.
March 11, 2022 08:00
Swedish
Kammarkollegiet har valt att förlänga avtalet om inrikes flygresor med SAS till maj 2023. Det nya avtalet är en förlängning av det som började gälla i maj 2021.
March 11, 2022 08:00
English
The Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet) has decided to extend the agreement concerning domestic flights with SAS until May 2023. The new agreement is an extension of the one that came into force in May 2021.
March 10, 2022 08:00
Swedish
SAS och Apollo har tecknat avtal avseende charterproduktion sommaren 2022 som uppgår till ett värde av drygt 1 miljarder SEK. Flygningarna går från ett 20 tal orter i Sverige, Norge och Danmark till ett 30-tal destinationer runt Medelhavet i Grekland, Kroatien, Cypern, Albanien och Turkiet. 
March 10, 2022 08:00
English
SAS and Apollo have signed an agreement on charter production for summer 2022 worth just over SEK 1 billion. Flights will depart from around 20 locations in Sweden, Norway and Denmark and fly to around 30 Mediterranean destinations in Greece, Croatia, Cyprus, Albania, and Turkey.
March 10, 2022 08:00
Norwegian
SAS og Apollo har signert avtaler om charterproduksjon sommeren 2022, til en verdi av drøyt 1 milliard svenske kroner. Flyvningene har avgang fra ca 20 steder i Sverige, Norge og Danmark til ca 30 destinasjoner rundt Middelhavet i Hellas, Kroatia, Kypros, Albania og Tyrkia.
March 10, 2022 08:00
SAS og Apollo har underskrevet en aftale om charterflyvninger for sommeren 2022, til en værdi af cirka 1 milliard SEK. Flyvningerne går fra flere end 20 steder i Sverige, Norge og Danmark, til over 30 destinationer omkring Middelhavet i Grækenland, Kroatien, Cypern, Albanien og Tyrkiet.
March 07, 2022 11:00
Swedish
Ökat antal resenärer i februari när restriktioner lättas
March 07, 2022 11:00
English
Increased number of travelers in February as restrictions are eased

February 2022

February 22, 2022 08:00
Swedish
SAS har under många år tyngts av en kostnadsstruktur som inte är konkurrenskraftig och hindrar bolaget från att nå sin fulla potential. Dessutom har de senaste två åren varit de mest utmanande i flygbranschens historia. Resmönster och marknadsvillkor förändras och kommer att påverka bolaget ytterligare. SAS är mer än någonsin i behov av en omstart.

SAS kommer implementera åtgärder för att säkra konkurrenskraften på lång sikt. Tillsammans med det redan pågående arbetet med att utveckla en effektiv och lönsam verksamhet presenterar bolaget därför sin plan: ”SAS FORWARD” samtidigt som resultatet för första kvartalet för räkenskapsåret 2021/2022 presenteras.
February 22, 2022 08:00
English
For many years SAS has been burdened by an uncompetitive cost structure, that prevents the company from reaching its full potential. Furthermore, the last two years have been the most challenging in the history of the aviation industry and the future remains unpredictable. Travel patterns and market conditions are changing and will have an additional impact on the company. SAS is now, more than ever, in need of a new start.

SAS will implement measures aimed at securing long-term competitiveness. Along with the already ongoing work of developing an efficient and profitable business, the company is therefore presenting its transformation plan: “SAS FORWARD”.
February 17, 2022 14:00
Norwegian
Som følge av økt etterspørsel presenterer SAS et større sommerprogram med 230 direkteruter fra Skandinavia til 120 destinasjoner. 
February 17, 2022 14:00
Som følge af stigende efterspørgsel præsenterer SAS nu et større sommertrafikprogram, med 230 direkte forbindelser fra Skandinavien, til 120 destinationer.
February 17, 2022 14:00
Swedish
Med ökande efterfrågan presenterar SAS ett större sommarprogram med 230 direktlinjer från Skandinavien till 120 destinationer.
February 17, 2022 14:00
English
In response to rising demand SAS is presenting a more extensive summer program with 230 direct routes from Scandinavia to 120 destinations.
February 16, 2022 16:25
English
February 09, 2022 11:58
Swedish
SAS meddelar att första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2022 kommer att offentliggöras den 22 februari 2022, i stället för den 1 mars 2022.
February 09, 2022 11:58
English
SAS is announcing that the first interim results for the fiscal year 2022 will be released on February 22, 2022 rather than March 1, 2022.
February 08, 2022 11:00
English
SAS expands its network in North America and will start direct routes to Toronto from Copenhagen and Stockholm in June 2022. SAS will operate three weekly flights from Copenhagen and four weekly flights from Stockholm with brand-new A321LR aircraft.
February 08, 2022 11:00
Swedish
SAS utökar sitt nätverk i Nordamerika och öppnar direktlinjer till Toronto från Köpenhamn och Stockholm med start i juni 2022. Varje vecka kommer SAS att erbjuda tre flygningar från Köpenhamn och fyra från Stockholm med helt nya A321LR-flyplan.
February 08, 2022 11:00
SAS udvider sit netværk i Nordamerika og planlægger direkte ruter til Toronto fra København og Stockholm, med første flyvning i juni 2022. SAS vil operere tre ugentlige afgange fra København og fire ugentlige afgange fra Stockholm, med helt nye A321LR-fly.
February 08, 2022 11:00
Norwegian
SAS utvider nettverket sitt i Nord-Amerika og starter ruter til Toronto fra og med juni. SAS kommer til å ha tre ukentlige flyvninger fra København og fire ukentlige flyvninger fra Stockholm med det splitter nye A321LR-flyet.
February 07, 2022 11:00
Swedish
Återhämtningen saktades ner av omikron i januari
February 07, 2022 11:00
English
Ramp-up was slowed down by Omicron in January

January 2022

January 31, 2022 12:37
Norwegian
SAS åpner en ny base i Bergen denne sommeren. Det gir bedre tilbud til kundene og styrker norsk infrastruktur med flere og bedre forbindelser til og fra Norges nest største by.
January 27, 2022 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2020-October 2021 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
January 27, 2022 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2020 – oktober 2021, lagts fram och godkänts.
January 11, 2022 14:47
English
The Swedish national cross-country and alpine ski teams are purchasing biofuel from SAS in volumes corresponding to all their flights in Scandinavia as part of their sustainability initiative.
January 11, 2022 11:00
Swedish
En miljon passagerare reste med SAS i december
January 11, 2022 11:00
English
One million passengers traveled with SAS during December