Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

December 2023

December 07, 2023 11:00
Swedish
1,8 miljoner passagerare reste med SAS i november
December 07, 2023 11:00
English
1.8 million passengers traveled with SAS during November

November 2023

November 30, 2023 08:00
Swedish
Jag är nöjd med att kunna summera ett år med hög aktivitet för SAS. Under fjärde kvartalet reste 6,8 miljoner passagerare med SAS, vilket innebär att totalt 23,7 miljoner passagerare reste med SAS under hela räkenskapsåret 2022/2023. Det motsvarar en ökning av passagerarvolymen med 18 procent för fjärde kvartalet, och en ökning med 33 procent för hela räkenskapsåret jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en tydlig bekräftelse på att passagerarna fortsätter att komma tillbaka till SAS och att vårt arbete under året med att skala upp verksamheten har varit framgångsrikt. Vi är också stolta över att ha fått ett femstjärnigt betyg från våra kunder vid 2023 års APEX Awards.

Vi gör stabila framsteg med chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen i SAS FORWARD-planen. Vi nådde en viktig milstolpe under kvartalet. Den 3 oktober offentliggjorde SAS att Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest, tillsammans med den danska staten, hade utsetts till det vinnande budkonsortiet i SAS anskaffningsprocess för exitfinansiering. Vi ingick ett investeringsavtal med budkonsortiet kort efter kvartalets utgång. Avtalet innefattar en sammanlagd investering i det rekonstruerade SAS motsvarande cirka 13,2 miljarder SEK, inklusive cirka 5,2 miljarder SEK i nya onoterade aktier och cirka 8 miljarder SEK i säkerställda konvertibla skuldebrev. Investeringen är ett viktigt steg i vår SAS FORWARD-plan och visar att våra nya investerare tror på SAS och vår potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver.

Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024, för att därefter erhålla regulatoriska godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå (där ansökan sannolikt lämnas in av SAS AB under 2024). Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade (vilket för närvarande förväntas ske under andra kvartalet 2024). Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas bli förhållandevis liten. SAS förväntar sig inte att verksamheten kommer att påverkas av sådana juridiska förfaranden samt att bolaget kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.
November 30, 2023 08:00
English
I am pleased to conclude a busy year for SAS. Some 6.8 million passengers traveled with SAS in the fourth quarter, which means that, in total, some 23.7 million passengers traveled with SAS during the full fiscal year 2022/2023. This represents a passenger volume increase of 18 percent for the fourth quarter, and a 33 percent year-on-year increase for the full fiscal year. This is a clear confirmation of passengers continuing to return to SAS, and that our ramp-up efforts throughout the year have been successful. We are also proud to have achieved a five-star rating from our customers in the 2023 APEX Awards.

We are making steady progress in our Chapter 11 process in the US and in reaching our overall targets in the SAS FORWARD plan with one major milestone reached during the quarter. On October 3, SAS announced that Castlelake, Air France-KLM and Lind Invest, together with the Danish state, had been selected as the winning bidder consortium in SAS' exit financing solicitation process. We entered an investment agreement with the bidding consortium shortly after the end of the quarter. The agreement includes a total investment in the reorganized SAS corresponding to approximately SEK 13.2 billion, including approximately SEK 5.2 billion in new unlisted equity and approximately SEK 8 billion in secured convertible debt. The investment comprises a key step in our SAS FORWARD plan, and confirms that our new investors believe in SAS and our potential to remain at the forefront of the airline industry for years to come.

We currently target receiving approval of the Chapter 11 plan from the US court in early 2024, to be followed by obtaining regulatory approvals and the implementation of a Swedish company reorganization at the SAS AB level (likely to be filed by SAS AB in 2024). As a result of that process, all of SAS AB’s common shares and listed commercial hybrid bonds are expected to be cancelled, redeemed and delisted (currently expected to take place during the second quarter of 2024). Consequently, there is no expected value for existing shareholders in SAS AB and only a modest recovery is expected for the holders of commercial hybrid bonds. SAS expects that its operations will be unaffected by such legal proceedings and that it will continue to serve its customers as normal.
November 29, 2023 16:40
English
The European Commission has today issued a new decision declaring the Kingdom of Denmark’s and the Kingdom of Sweden’s (collectively, the “States”) participation in the 2020 recapitalization of SAS as compatible State aid under the relevant EU rules, subject to the introduction of a “step-up mechanism” for the States’ share investments, as further described below. The contemplated step-up mechanism requires approval by the general meeting of shareholders in SAS AB (the “Company”), which is to be summoned in short order.
November 29, 2023 16:40
Swedish
EU-kommissionen har idag fattat ett nytt beslut om att godkänna Sveriges och Danmarks (gemensamt ”Staternas”) deltagande i SAS rekapitalisering 2020 som förenligt statsstöd enligt relevanta EU-regler. Beslutet är villkorat av införandet av en s.k. höjningsmekanism (”step-up mekanism”) kopplad till Staternas aktieinvesteringar, vilken beskrivs närmare nedan. Den övervägda step-up mekanismen kräver godkännande av bolagsstämman i SAS AB ("Bolaget"), vilken kommer att sammankallas inom kort.
November 29, 2023 11:00
English
In January 2024, SAS will launch EuroBonus Conscious Traveler, a new reward program enabling EuroBonus members to make conscious choices when traveling with SAS – and get rewarded for it.
November 28, 2023 14:37
English
Executive Vice President and Chief of Staff, Carina Malmgren Heander has decided to retire from her position at SAS. Carina Malmgren Heander will officially step down from her role on February 1, 2024. However, she will continue to serve as a senior advisor to CEO Anko van der Werff until summer 2024, ensuring a smooth transition. 
November 23, 2023 11:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 augusti 2023 till 31 oktober 2023 publiceras torsdagen den 30 november 2023, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
November 23, 2023 11:00
English
SAS will publish the interim report for the fourth quarter of the fiscal year 2023 on Thursday, November 30, 2023, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
November 21, 2023 22:20
Swedish
SAS offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”) har godkänt SAS ingående av investeringsavtalet med det vinnande budkonsortiet i SAS anskaffningsprocess för exitfinansiering. Det vinnande budkonsortiet består av Castlelake, L.P. som företrädare för vissa fonder och närstående (”Castlelake”), Air France-KLM S.A. och Lind Invest ApS tillsammans med den danska staten (gemensamt ”Investerarna”).
November 21, 2023 22:20
English
SAS announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ entry into the investment agreement with the winning bidder consortium in SAS’ exit financing solicitation process. The winning bidder consortium consists of Castlelake, L.P., on behalf of certain funds or affiliates (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. and Lind Invest ApS, together with the Danish state (collectively, the “Investors”).
November 08, 2023 15:27
English
SAS and tour operator Apollo extends their partnership for the 2024 summer season. The option to extend is part of a framework agreement signed in 2021 and the extension is worth around SEK 1.4 billion. SAS will fly Apollo customers from around 15 locations in Sweden, Norway, and Denmark to around 20 Mediterranean destinations in Greece, Croatia, Cyprus, Bulgaria, Spain and Turkey.
November 07, 2023 11:00
Swedish
2,2 miljoner passagerare reste med SAS i oktober
November 07, 2023 11:00
English
2.2 million passengers traveled with SAS during October
November 04, 2023 17:30
Swedish
SAS offentliggör att bolaget har ingått ett investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet i anskaffningsprocessen för exitfinansiering, bestående av Castlelake, L.P. som företrädare för vissa fonder och närstående (”Castlelake”), Air France-KLM S.A. (”Air France-KLM”) och Lind Invest ApS (”Lind Invest”) tillsammans med danska staten (gemensamt, ”Investerarna”). Som en del av den överenskomna transaktionsstrukturen har SAS även ingått ett nytt avtal om debtor-in-possession (”DIP”)-finansiering om 500 miljoner USD (5,5 miljarder SEK)[1] med Castlelake (den ”Nya DIP-finansieringen”) i syfte att bland annat refinansiera SAS befintliga DIP-lån, öka likviditeten och underlätta för SAS att slutföra sina frivilliga rekonstruktionsförfaranden. Avtalen är föremål för granskning och godkännande av den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”).
November 04, 2023 17:30
English
SAS announces that it has entered into an investment agreement with the winning bidder consortium in its exit financing solicitation process, consisting of Castlelake, L.P., on behalf of certain funds or affiliates (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. (“Air France-KLM”) and Lind Invest ApS (“Lind Invest”), together with the Danish state (collectively, the “Investors”). As part of the agreed transaction structure, SAS has also entered into a new debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement for USD 500 million (SEK 5.5 billion)[1] with Castlelake (the “New DIP Financing”) to, among other things, refinance SAS’ existing DIP term loan, increase liquidity, and support SAS’ path to exit from its voluntary restructuring proceedings. The agreements are subject to review and approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “U.S. Court”).
November 01, 2023 08:00
Swedish
Idag meddelar SAS Executive Vice President och Chief Information Officer, Charlotte Svensson att hon kommer lämna SAS för ett nytt uppdrag.
November 01, 2023 08:00
English
SAS announces today that Charlotte Svensson, Executive Vice President and Chief Information Officer, has decided to leave the company.

October 2023

October 30, 2023 23:03
Norwegian
SAS utvider sitt rutenettverk for å møte den økende etterspørselen etter fritidsreiser og lanserer en ny rute til Bangkok, Thailand fra København, Danmark. Den første flyvningen finner sted 30. oktober 2023, nesten 75 år etter SAS' første flyvning mellom København og Bangkok.
October 30, 2023 23:03
Swedish
SAS utökar sitt kunderbjudande för att möta den växande efterfrågan på fritidsresor och lanserar en ny direktlinje mellan Köpenhamn och Bangkok. Den första flygningen sker idag, den 30 oktober, nästan 75 år efter att SAS för första gången flög mellan Köpenhamn och Bangkok. 
October 30, 2023 23:03
English
SAS is expanding its services to meet growing leisure travel demand by launching a new route to Bangkok, Thailand from Copenhagen, Denmark. The inaugural flight takes place on October 30, 2023, almost 75 years after SAS' first flight between Copenhagen and Bangkok.
October 30, 2023 23:03
For at imødekomme den stigende efterspørgsel på fritidsrejser udvider SAS sit rutenetværk med en ny rute til Bangkok, Thailand fra København, Danmark. Første flyvning finder sted den 30. oktober 2023, næsten 75 år efter SAS' første flyvning mellem København og Bangkok.
October 26, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 30 september 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
October 26, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to September 30, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
October 25, 2023 12:20
English
Bio-based aviation fuel reduces the number of ultrafine particles that are emitted from the aircraft engines, thereby improving air quality. This is one of the conclusions drawn from a large-scale international study using a SAS aircraft at Copenhagen Airport.
October 16, 2023 15:57
English
Star Alliance, the world’s largest airline alliance, today inaugurated its second lounge at Paris Charles de Gaulle airport. Starting October 13, it will welcome First and Business Class passengers and Star Alliance Gold status customers on member airline flights departing from gates 10 to 38 in Terminal 1. Eligible United Club and Air Canada Maple Leaf Club members may also access the lounge.
October 11, 2023 11:00
English
SAS AB (publ) (“SAS” or the “Company”) will defer the interest payments due October 23 and 26, 2023, respectively, on its perpetual capital securities, as part of the Company’s SAS FORWARD plan and voluntary chapter 11 process in the U.S. The deferral of interest payment is made in accordance with the terms and conditions for the respective capital securities.
October 11, 2023 11:00
Swedish
SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) kommer att skjuta upp räntebetalningarna som förfaller den 23 respektive 26 oktober 2023 på Bolagets hybridobligationer, som en del av Bolagets SAS FORWARD-plan och frivilliga chapter 11-process i USA. Uppskjutandet av räntebetalningen görs i enlighet med villkoren för respektive hybridobligation.
October 10, 2023 11:00
English
Mads Brandstrup will assume the role of SVP Communications and Public Affairs at SAS, Scandinavia’s largest airline. In this role, he will work closely with CEO Anko van der Werff and oversee SAS' comprehensive communication initiatives both internally and externally. Mads Brandstrup will report directly to SAS' Executive Vice President and Chief of Staff, Carina Malmgren Heander. He will start on January 1, 2024.
October 10, 2023 11:00
Mads Brandstrup overtager rollen som Senior Vice President Communications and Public Affairs hos SAS, Skandinaviens ledende luftfartsselskab. I sin nye stilling kommer han til arbejde tæt sammen med selskabets administrerende direktør, Anko van der Werff, og have ansvaret for SAS' omfattende kommunikationsinitiativer, både internt og eksternt. Mads Brandstrup kommer til at referere direkte til SAS' Executive Vice President & Chief of Staff, Carina Malmgren Heander. Han tiltræder stillingen 1. januar 2024.
October 06, 2023 11:00
Swedish
2,3 miljoner passagerare reste med SAS i september
October 06, 2023 11:00
English
2.3 million passengers traveled with SAS during September
October 03, 2023 17:55
Swedish
SAS har nått en viktig milstolpe i sin pågående chapter 11-process i USA och har utsett Castlelake, L.P., som företrädare för vissa fonder och närstående (”Castlelake”), Air France-KLM S.A. (”Air France-KLM”) och Lind Invest ApS (”Lind Invest”) tillsammans med danska staten (gemensamt, ”Investerarna”) som det vinnande budkonsortiet i sin anskaffningsprocess för exitfinansiering. Den överenskomna transaktionsstrukturen innefattar en investering i det rekonstruerade SAS om sammanlagt 1 175 miljoner USD (12,925 miljarder SEK[1]), bestående av 475 miljoner USD (5,225 miljarder SEK) i nya onoterade aktier och 700 miljoner USD (7,7 miljarder SEK) i säkerställda konvertibla skuldebrev, samt därutöver ett lån om 500 miljoner USD (5,5 miljarder SEK) från Castlelake för att refinansiera SAS befintliga debtor-in-possession (”DIP”)-lån. Som en del i transaktionen är avsikten att SAS framöver ska gå med i SkyTeam Alliance (”SkyTeam”), vilken Air France-KLM är en av grundarna av, och lämna Star Alliance, villkorat av relevanta godkännanden och slutförandet av chapter 11-processen.

Detaljerna och den slutliga dokumentationen för den överenskomna transaktionsstrukturen återstår att färdigställas mellan Investerarna och SAS. Transaktionen ska vidare godkännas som en del av SAS rekonstruktionsplan enligt chapter 11 (”Chapter 11-planen”). Godkännandet och ikraftträdandet av Chapter 11-planen kommer fortsatt att vara beroende av uppfyllande av olika villkor, inklusive godkännande av den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (den ”Amerikanska Domstolen”), vilket kommer kräva att vissa borgenärer röstar för Chapter 11-planen, olika myndighetsgodkännanden samt genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion (som beskrivet nedan). Transaktionen förväntas inte kräva något godkännande av befintliga aktieägare i SAS AB.

SAS kommer att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt under genomförandet av transaktionen, vilken sannolikt kommer innefatta att SAS AB (dvs. det noterade moderbolaget i SAS-koncernen) ansöker om företagsrekonstruktion i Sverige (den ”Svenska Företagsrekonstruktionen”) under 2024. Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade (för närvarande förväntat att ske under andra kvartalet 2024). Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas vara förhållandevis liten.

I anslutning till transaktionen och efter att SAS har anslutit till SkyTeam, avser SAS AB att inleda ett kommersiellt samarbete med Air France-KLM och dess flygbolag (villkorat av att sedvanliga godkännanden erhålls), till förmån för skandinaviska kunder genom ökade flygförbindelser.
October 03, 2023 17:55
English
SAS has reached a major milestone in its ongoing chapter 11 process in the U.S. and has selected Castlelake, L.P., on behalf of certain funds or affiliates (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. (“Air France-KLM”) and Lind Invest ApS (“Lind Invest”), together with the Danish state (collectively, the “Investors”) as the winning bidder consortium in its exit financing solicitation process. The agreed transaction structure includes a total investment in the reorganized SAS corresponding to USD 1,175 million (SEK 12.925 billion[1]), including USD 475 million (SEK 5.225 billion) in new unlisted equity and USD 700 million (SEK 7.7 billion) in secured convertible debt, as well as a USD 500 million (SEK 5.5 billion) refinancing by Castlelake of SAS’ current debtor-in-possession (“DIP”) term loan. As part of the transaction, SAS is intended to eventually join the SkyTeam Alliance (“SkyTeam”), of which Air France-KLM is a founding member, and exit the Star Alliance, subject to any relevant approvals and emergence from the chapter 11 process.

The details and final documentation for the agreed transaction structure remain to be finalized between the Investors and SAS. The transaction will also need to be approved as part of SAS’ chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”). The confirmation and effectiveness of the Chapter 11 Plan remain subject to various conditions precedent, including approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “U.S. Court”), which will require the solicitation of votes on the Chapter 11 Plan from certain creditors, approvals from various regulatory authorities and the completion of a Swedish company reorganization (as described below). No approval is expected to be required from the existing shareholders of SAS AB for the transaction.

SAS will continue to operate and serve its customers as usual throughout the implementation of the transaction, which is likely to entail a filing by SAS AB (i.e., the listed parent company for the SAS group) for a company reorganization in Sweden (Sw. företagsrekonstruktion) (the “Swedish Reorganization”) in 2024. As a result of that process, all of SAS AB’s common shares and listed commercial hybrid bonds are expected to be cancelled, redeemed and delisted (currently expected to occur during the second quarter of 2024). Consequently, no value is expected for existing shareholders in SAS AB and only a modest recovery is expected for the holders of commercial hybrid bonds.

In parallel to the transaction, and further to its joining of SkyTeam, SAS AB will seek to establish a commercial cooperation with Air France-KLM and its airlines (subject to customary approvals), to the benefit of Scandinavian customers through increased connectivity.
October 02, 2023 23:37
Swedish
SAS kommer att hålla en presskonferens på tisdag den 3 oktober, 2023, kl. 18.00 CEST,  för att ge en statusuppdatering om bolagets pågående kapitalanskaffningsprocess. Presskonferensen kommer att äga rum på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna i Sverige.
October 02, 2023 23:37
English
SAS will hold a press conference on Tuesday October 3, 2023, at 18:00 pm CEST, to give a status update of the company’s on-going equity solicitation process. The press conference will take place at SAS’ Head Office, Frösundaviks allé 1, Solna, Sweden.

September 2023

September 26, 2023 08:52
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) genomför en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess inom ramen för Bolagets chapter 11-process i USA, med målet att anskaffa kapital till det rekonstruerade bolaget. Tidsfristen för potentiella investerare att ge in slutliga bud i kapitalanskaffningsprocessen löpte ut den 25 september 2023. SAS kommer att offentliggöra en eller flera vinnande budgivare så snart utvärderingsprocessen är avslutad.
September 26, 2023 08:52
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) is running a competitive and broad equity solicitation process as part of its ongoing chapter 11 process in the U.S., with the aim of soliciting investments in the reorganized company. The deadline for potential investors to submit final bids in the equity solicitation process expired on September 25, 2023. SAS will announce the winning bidder or bidders as soon as the evaluation process has been completed.
September 26, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 31 augusti 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
September 26, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to August 31, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
September 21, 2023 10:00
English
Scandinavian Airlines (SAS) is thrilled to announce its achievement of a five-star rating in the prestigious global APEX customer ranking at the 2023 APEX Awards. Travelers from around the world have spoken, affirming SAS's dedication to delivering outstanding passenger experiences across various categories, including overall flight experience, seat comfort, cabin service, and entertainment. Presented by the esteemed non-profit membership trade organization, the Airline Passenger Experience Association (APEX), this recognition underscores SAS's commitment to excellence in aviation.
September 14, 2023 08:00
English
SAS’ redesigned mobile app wins Red Dot Award. This recognition is a testament to the app's design, functionality, and user experience.
September 11, 2023 18:20
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget kommer att förlänga tidplanen för sin kapitalanskaffningsprocess med en vecka, på begäran av en eller flera budgivare. Den nya tidsfristen för potentiella investerare att ge in slutgiltiga bud löper ut den 25 september 2023.
September 11, 2023 18:20
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it will extend the timeline for its equity solicitation process by one week, at the request of one or more bidders. The new deadline for potential investors to submit final bids is September 25, 2023.
September 07, 2023 11:00
Swedish
2,3 miljoner passagerare reste med SAS i augusti
September 07, 2023 11:00
English
2.3 million passengers traveled with SAS during August
September 04, 2023 15:40
English
Star Alliance’s Los Angeles airport lounge has won the title of North America’s Leading Airport Lounge for the fourth year running at the World Travel Awards 2023. The award was announced at the Caribbean & The Americas Gala Ceremony held on the picturesque island of Saint Lucia on August 26, 2023.
September 04, 2023 10:51
English
SAS announces the appointment of Ginger Hughes as new Chief Transformation Officer (CTO) and Paul Verhagen as new Chief Commercial Officer (CCO).
September 01, 2023 08:00
Swedish
Jag är glad att kunna summera ett sommarkvartal med hög aktivitet. Närmare 7 miljoner passagerare reste med SAS under tredje kvartalet, det högsta antalet passagerare under ett kvartal sedan före pandemin. För första gången sedan 2019 redovisade vi också en vinst för kvartalet. Det är en viktig milstolpe. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss med vår transformationsplan för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft, men jag ser detta som ett tydligt tecken på att vi är på rätt spår och att vårt arbete ger resultat. Vi fortsätter ökningen av verksamheten och kommer att öka kapaciteten i vinter jämfört med motsvarande period förra året. Vi noterade också stark biljettförsäljning under tredje kvartalet, vilket tyder på en god underliggande efterfrågan på resor trots en mer osäker ekonomisk prognos för samhället i stort.

Under kvartalet skapade kapacitetsproblem kopplade till flygledningen stora problem för flygbolag, flygplatser och inte minst våra passagerare. Vi vet att många passagerare som reste via Köpenhamns flygplats under sommaren har påverkats, och våra medarbetare har jobbat hårt för att hjälpa de som drabbats.

Vi gör framsteg i chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. Under kvartalet påbörjade vi en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen. Det har funnits ett stort intresse från potentiella investerare att delta i processen, där potentiella investerare kan lägga bud för att i en ledande roll, eller tillsammans med andra investerare, förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat bolag.
September 01, 2023 08:00
English
I am pleased to conclude a busy summer quarter. Almost 7 million passengers traveled with SAS during the third quarter, the highest quarterly passenger figure since before the pandemic. For the first time since 2019, we also posted a quarterly profit. This is an important milestone. We still have a lot of work ahead of us with our transformation to secure long-term competitiveness, but I consider this a clear sign that we are on the right track and that our efforts are paying off. We continue our ramp-up and will increase capacity this winter, compared to the same period last year. We also noted strong ticket sales throughout the third quarter, indicating a healthy underlying demand for travel despite a more uncertain economic outlook in society as a whole.

During the quarter, air traffic control capacity issues caused considerable problems for airlines, airports and, not the least, our passengers. We know that many passengers traveling through Copenhagen Airport during the summer have been impacted and our employees have been working hard to support those affected.

We are making progress in our Chapter 11 process in the US and in reaching our overall targets in the SAS FORWARD plan. During the quarter, we started a competitive and broad equity solicitation process to secure capital that will help drive our airline forward and facilitate our emergence from the Chapter 11 process. There has been substantial interest from potential investors to participate in the process, where potential investors can place bids to take a lead position or be paired with other investors in acquiring equity interests of the reorganized company.

August 2023

August 25, 2023 11:00
English
SAS will publish the interim report for the third quarter of the fiscal year 2023 on Friday, September 1, 2023, at approximately 08.00 AM CEST. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CEST.
August 25, 2023 11:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 maj 2023 till 31 juli 2023 publiceras fredagen den 1 september 2023, cirka kl. 08.00 CEST. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CEST.
August 07, 2023 11:00
Swedish
2,4 miljoner passagerare reste med SAS i juli
August 07, 2023 11:00
English
2.4 million passengers traveled with SAS during July

July 2023

July 26, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 30 juni 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
July 26, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to June 30, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
July 13, 2023 08:00
Norwegian
Den norske regjering annonserte 12. juli at avtalen om å evakuere skadde og kritisk syke fra krigen i Ukraina forlenges. SAS har en mangeårig avtale med skandinaviske myndigheter om å stille et hospitalfly til disposisjon i ulike krisesituasjoner og oppdraget fra norske myndigheter knyttet til evakuering av ukrainske pasienter har pågått siden 2022. Over 1,200 pasienter er så langt transportert ved hjelp av disse spesialflygningene og avtalen forlenges nå til ut februar 2024.
July 07, 2023 11:00
English
2.4 million passengers traveled with SAS during June
July 07, 2023 11:00
Swedish
2.4 million passengers traveled with SAS during June

June 2023

June 26, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 31 maj 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
June 26, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to May 31, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
June 22, 2023 07:00
English

· Star Alliance Los Angeles Lounge also won World’s Best Airline Alliance Lounge Award for the seventh consecutive year
· 13 member airlines claim a total of 35 top honours, including Singapore Airlines as World’s Best Airline 2023.
June 15, 2023 20:30
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget kommer att förlänga tidsfristen för sin kapitalanskaffningsprocess med cirka fyra veckor, efter inledande diskussioner med potentiella investerare. SAS strävar efter att slutföra domstolsprocessen i USA kring årsskiftet.
June 15, 2023 20:30
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it will extend the timeline for its equity solicitation process with approximately four weeks, following initial discussions with potential investors. SAS targets to complete its court-supervised process in the U.S. around year-end.
June 09, 2023 14:39
Swedish
Skellefteå Kommun blir den första kommunen i Sverige som ansluter sig till SAS’ Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att Skellefteå Kommun kommer köpa hållbart flygbränsle till alla sina tjänsteresor med SAS under 2023/2024.
June 05, 2023 11:39
English
Star Alliance, the world’s first and largest global airline alliance, is pleased to announce that Theo Panagiotoulias has been chosen to become its next CEO.
June 01, 2023 08:00
English
The summer season is approaching and we noted a continued positive evolution for passenger demand through the second quarter. 5.4 million passengers flew with SAS during the quarter, which represents an increase of 36 percent compared with the same period last year. We are pleased to see that the overall underlying demand for travel was healthy during the quarter, despite the economic uncertainties in society as a whole. We are looking forward to a busy summer season and to flying our passengers to their holiday destinations.

During the quarter, we continued to increase our capacity for the summer and autumn adding new destinations and higher frequencies to popular destinations. We have added another 10 routes for the upcoming summer and autumn, in addition to the 20 new routes announced in the first quarter. We have inaugurated three new direct intercontinental routes, from Aalborg to New York, from Gothenburg to New York, and from Copenhagen to New York. We are also resuming traffic to Tokyo in June, and as announced after the quarter ended, we are bringing back a direct route from Copenhagen to Bangkok, Thailand as well as adding weekly flights to Agadir, Morocco, starting this autumn.

We are making progress in our Chapter 11 process in the US and in reaching our overall targets in the SAS FORWARD plan. During the quarter, we took the next key step in SAS FORWARD – initiating the equity solicitation process. We are running a competitive and broad solicitation process to secure capital that will help drive our airline forward and facilitate our emergence from the Chapter 11 process in the US.
June 01, 2023 08:00
Swedish
Sommarsäsongen närmar sig och vi noterade en fortsatt positiv utveckling i efterfrågan från passagerare under andra kvartalet. 5,4 miljoner passagerare flög med SAS under kvartalet, en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi är glada att den underliggande efterfrågan på resor var god under kvartalet, trots den ekonomiska osäkerhet som råder i samhället i stort. Vi ser fram emot en sommarsäsong med hög aktivitet och att flyga våra passagerare till deras semesterdestinationer.

Under kvartalet fortsatte vi att öka vår kapacitet inför sommaren och hösten, och lade till nya destinationer och fler avgångar till populära destinationer. Vi har lagt till ytterligare 10 linjer för den kommande sommaren och hösten, utöver de 20 nya linjerna som adderades under första kvartalet. Vi har infört tre nya interkontinentala direktlinjer från Aalborg till New York, från Göteborg till New York och från Köpenhamn till New York. Vi återupptar också trafiken till Tokyo i juni. Som offentliggjordes efter kvartalets slut återupptar vi även en direktlinje från Köpenhamn till Bangkok, Thailand och vi adderar flygningar till Agadir, Marocko, på veckobasis, med start under hösten.

Vi gör framsteg i chapter 11-processen i USA och i arbetet med att nå de övergripande målen inom ramen för SAS FORWARD-planen. Under kvartalet tog vi nästa viktiga steg i SAS FORWARD och inledde kapitalanskaffningsprocessen. Vi genomför en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra kapital som kommer att stödja flygbolagets fortsatta utveckling samt underlätta slutförandet av chapter 11-processen.

May 2023

May 31, 2023 14:01
English
On 2 June at 12:00 CET. SAS opens seat reservations for its first-ever commercial electric flight in Sweden, Norway, and Denmark. SAS invites travelers to join in writing this next chapter in aviation history with 30 seats available for reservation on each of the three inaugural flights – which are expected to take place during the course of 2028.  
May 31, 2023 14:01
Norwegian
2. juni klokken 12:00  åpner SAS for setereservasjoner på selskapets aller første kommersielle elektriske flyvning i Norge, Sverige og Danmark. SAS inviterer reisende til å bli med på å skrive flyhistoriens neste kapittel. 30 seter er tilgjengelige for reservasjon på hver av de tre første flyvningene – som forventes å finne sted i løpet av 2028.  
May 31, 2023 14:00
Den 2. juni 2023 kl. 12.00 åbner SAS for pladsreservationer i Danmark, Norge og Sverige til sin første kommercielle flyvning med elfly nogensinde. SAS inviterer rejsende til at være med til at skrive det næste kapitel i flyhistorien med 30 pladser på de tre jomfrurejser, som kan reserveres – og som forventes at finde sted i løbet af 2028.  
May 31, 2023 14:00
Swedish
Den 2 juni 2023, klockan 12.00 öppnar SAS möjligheten för reservationer på sin första kommersiella flygning med elflygplan i Sverige, Norge och Danmark. SAS bjuder in resenärer att vara med och skriva nästa kapitel i flygets historia. 30 säten finns tillgängliga för bokning på var och en av de tre första flygningarna – som förväntas äga rum under loppet av 2028.  
May 15, 2023 20:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) har godkänt SAS kapitalanskaffningsförfarande. Genom detta förfarande kommer SAS att genomföra en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital.
May 15, 2023 20:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) has approved SAS’ equity solicitation procedures. Through these procedures, SAS will run a competitive and broad solicitation process to secure the best available terms and conditions for new equity capital.
May 10, 2023 22:23
Swedish
I dag, den 10 maj 2023, meddelade Tribunalen i EU-domstolen (”Tribunalen”) sin dom avseende den svenska och danska statens (”Staterna”) deltagande i rekapitaliseringen av SAS i samband med Covid-19-pandemin år 2020. Tribunalen anger i sitt utslag att Staternas deltagande i rekapitaliseringen av SAS inte var förenligt med EU:s statsstödsregler. Domen kan överklagas.
May 10, 2023 22:23
English
Today, May 10, 2023, the General Court of the Court of Justice of the European Union (“the General Court”), announced its ruling regarding the participation of the Swedish state and the Danish state (“the States”) in the recapitalization of SAS in connection with the Covid-19 pandemic in 2020. The General Court states in its ruling that the decision by the EU Commission to approve the States' participation in the recapitalization of SAS did not comply with EU state aid rules. The ruling can be appealed.
May 10, 2023 14:14
Swedish
I dag, den 10 maj 2023, meddelade Tribunalen i EU-domstolen sin dom avseende den svenska och den danska statens deltagande i rekapitaliseringen av SAS i samband med Covid-19-pandemin år 2020. Tribunalen anser i sitt utslag att EU-kommissionens beslut att godkänna staternas deltagande i rekapitaliseringen av SAS inte var förenligt med EU:s statsstödsregler. Domen kan överklagas
May 10, 2023 14:14
English
Today, May 10, 2023, the General Court of the Court of Justice of the European Union, announced its ruling regarding the Swedish and Danish states’ participation in the recapitalization of SAS in connection with the Covid-19 pandemic in 2020. The General Court states in its ruling that the decision by the EU Commission to approve the states' participation in the recapitalization of SAS did not comply with EU state aid rules. The ruling can be appealed.
May 10, 2023 11:00
English
Starting 4[th] of November, SAS returns to Africa with weekly flights to Agadir, Morocco. SAS will fly to Agadir from both Copenhagen and Stockholm during the winter season until end March 2024, offering a convenient timetable with daytime departure and arrival.
May 10, 2023 11:00
Med start den 4. november vender SAS tilbage til Afrika med ugentlige fly til Agadir i Marokko. SAS vil i den kommende vintersæson flyve til Agadir fra både København og Stockholm indtil slutningen af marts 2024. SAS tilbyder en bekvem rejseplan med afgange og ankomster i dagtimerne.
May 10, 2023 11:00
Swedish
Från och med den 4 november flyger SAS åter till Afrika med en flight i veckan till Agadir i Marocko. SAS kommer att flyga till Agadir från både Köpenhamn och Stockholm under vintersäsongen och fram till slutet av mars 2024 och erbjuder en bekväm tidtabell med avgångar och ankomster dagtid.
May 10, 2023 11:00
Norwegian
Fra og med 4. november returnerer SAS til Afrika med ukentlige flyvninger til Agadir i Marokko. SAS skal fly til Agadir fra både København og Stockholm gjennom vintersesongen frem til slutten av mars 2024, og tilbyr bekvemme rutetider med avgang og ankomst på dagtid.
May 09, 2023 11:00
Swedish
1,9 miljoner passagerare reste med SAS i april
May 09, 2023 11:00
English
1.9 million passengers traveled with SAS during April
May 04, 2023 14:30
English
Markus Ek, currently VP Global Sales and acting Head of Transformation Office at SAS, has been appointed CEO of SAS Cargo and will start in his new role 1[st] of August 2023.
May 02, 2023 11:00
SAS fortsætter med at styrke sit ruteudbud og imødekomme en øget efterspørgsel på fritidsrejser med åbningen af en ny rute til Bangkok, Thailand. Med ruteudvidelsen vil rejsende kunne flyve direkte til Bangkok tre gange ugentligt med bekvemme natflyvninger i begge retninger med Airbus A350.
May 02, 2023 11:00
English
SAS is continuing to strengthen its offer and to accommodate an increased demand for leisure travel, SAS will now open a new route to Bangkok, Thailand. Following this route expansion travelers will be able to fly direct to Bangkok three times weekly with convenient overnight flights in both directions using the Airbus A350 aircraft.
May 02, 2023 11:00
Swedish
SAS fortsätter att stärka sitt kunderbjudande och för att möta en ökande efterfrågan på fritidsresor kommer SAS att öppna en ny linje till Bangkok, Thailand. Den nya linjen ger resenärer möjlighet att flyga direkt till Bangkok tre gånger i veckan med bekväma nattflygningar i båda riktningarna, med en Airbus A350.
May 02, 2023 11:00
Norwegian
SAS fortsetter å styrke tilbudet sitt, og for å imøtekomme den økende etterspørselen etter fritidsreiser åpner SAS nå en ny rute til Bangkok i Thailand. Etter denne ruteutvidelsen kan reisende fly direkte til Bangkok tre ganger i uken med bekvemme nattflyvninger i begge retninger med Airbus A350-fly.

April 2023

April 28, 2023 11:00
Swedish
SAS utökar sitt kunderbjudande till New York och startar direktlinje till Newark Liberty International Airport i New York från Landvetter flygplats. Första flygningen sker idag, den 28 april.
April 28, 2023 08:00
I dag, den 27. april 2023, flyver SAS sin første direkte afgang fra Aalborg Lufthavn til Newark Liberty Airport i New York. Afgangen markerer, at SAS fortsat udvider sit tilbud til New York fra Skandinavien.
April 27, 2023 08:00
Swedish
Sundsvalls kommun blir första kommun i Sverige att ingå avtal med SAS om att endast boka biljetter som inkluderar biobränsle för alla deras tjänsteresor med flyg.  
April 26, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 31 mars 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
April 26, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to March 31, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
April 25, 2023 15:45
English
SAS wins one of the prestigious Webby Awards for its recently redesigned mobile app. The Webby Awards, known as the "Internet's highest honor," recognizes excellence in web design, content, functionality, and user experience.
April 17, 2023 08:00
Swedish
SAS AB ("SAS" eller "Bolaget") offentliggör att Bolaget inte kommer att utnyttja den andra delen av sitt debtor-in-possession ("DIP")-lån under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023, som tidigare kommunicerats. Till följd av en starkare utveckling än förväntat av SAS likviditetsposition under vintern har SAS inget kortsiktigt behov av ytterligare likviditet genom den andra delen av DIP-lånet. SAS kan, beroende på den fortsatta utvecklingen av SAS likviditetsposition, komma att fortsätta diskussionerna med Apollo Global Management för att få tillgång till den andra delen av DIP-lånet i ett senare skede under chapter 11-processen. Bolaget kommer under tiden att fortsätta att utvärdera andra finansieringsinitiativ inom ramen för den löpande verksamheten, som skulle kunna komplettera likviditetspositionen till lägre totalkostnad än genom att i närtid utnyttja den andra delen av DIP-lånet.
April 17, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it will not be utilizing the second tranche of its debtor-in-possession (“DIP”) term loan during the second quarter of fiscal year 2023, as previously communicated. Following a stronger than expected development of SAS’ liquidity position during the winter, SAS has no near-term need for additional liquidity through the second tranche of the DIP term loan. SAS may, depending on the continued development of SAS’ liquidity position, continue discussions with Apollo Global Management regarding access to the second tranche of the DIP term loan at a later stage during the chapter 11 process. In the meantime, the Company will continue to pursue other normal course financing initiatives that if closed, will supplement the Company’s liquidity at a lower all-in cost than a near-term utilization of the second tranche of the DIP term loan.
April 12, 2023 11:00
Swedish
April 12, 2023 11:00
English
April 06, 2023 03:15
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD genom att inleda en kapitalanskaffningsprocess avseende det rekonstruerade SAS. Som en del av Bolagets chapter 11-process kommer SAS i dag att ge in ett yrkande (”the Equity Solicitation Procedures Motion”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”), i syfte att erhålla godkännande av det förfarande som kommer att styra SAS kapitalanskaffningsprocess. Bolaget har tidigare offentliggjort att det avser att anskaffa minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital. Den slutliga storleken på kapitaltillskottet är dock avhängig den konkurrensutsatta kapitalanskaffningsprocessen samt Bolagets löpande förmåga att generera ytterligare likviditet.

Genom detta förfarande kommer SAS att genomföra en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital. Potentiella investerare kan lägga bud för att i en ledande roll, eller tillsammans med andra investerare, förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat SAS. SAS kommer att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt under hela processen.

Med anledning av de betydande skuldnedskrivningar eller skuldkonverteringar (avseende fordringar om cirka 20 miljarder SEK) som förväntas, samt behovet av ett betydande kapitaltillskott, förväntar sig SAS att ersättningen till oprioriterade borgenärer efter chapter 11-processens slutförande kommer att vara förhållandevis liten, samt att ersättningen till efterställda borgenärer kommer att vara liten eller ingen alls. Vidare, eftersom aktieägare har lägre prioritet än borgenärer, är förväntan för närvarande att det inte kommer att finnas något eller mycket litet värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB efter att Bolagets rekonstruktionsprocess är genomförd.

SAS offentliggör också uppdaterade finansiella prognoser (”Uppdaterade prognoser”), baserade på en reviderad affärsplan som återspeglar optimerad planering av nätverk och rutter, ökade förväntningar på efterfrågan och kapacitet, avtal med leasegivare som möjliggör större kostnadsbesparingar och en starkare utveckling av Bolagets likviditetsposition under vintern. De främsta förändringarna i de Uppdaterade prognoserna avser de långsiktiga prognoserna för intäkter och resultat före skatt (”EBT”), samt den kortsiktiga likviditetsprognosen. För räkenskapsåret 2025/2026 förväntas intäkterna nu att uppgå till 58 miljarder SEK, jämfört med 49 miljarder SEK i de prognoser som Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 30 september 2022 (”Tidigare prognoser”). I Bolagets Uppdaterade prognoser förväntas EBT-marginalen att uppgå till cirka 9-10 procent för räkenskapsåret 2025/2026 (jämfört med 6-8 procent i de Tidigare prognoserna). I de Tidigare prognoserna förväntade sig Bolaget att likviditetsnivån[1] i slutet av räkenskapsåret 2022/2023 skulle nå 15 procent. I de Uppdaterade prognoserna förväntas likviditetsnivån väsentligen överstiga den nivån (avhängigt bland annat faktorer som Bolagets finansiella utveckling, storleken på kapitaltillskottet, förändringar i planen för flygplansflottan och andra väsentliga kapitalutgifter). Likviditetsnivån förväntas ligga kvar på sådana högre nivåer genom hela perioden för de Uppdaterade prognoserna.

[1] Likvida medel delat med intäkter (rullande 12 månader).
April 06, 2023 03:15
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it is taking the next step in its comprehensive business transformation plan known as SAS FORWARD by initiating a process to solicit equity investment in the reorganized SAS.  As part of its chapter 11 process, SAS will today file a motion (the “Equity Solicitation Procedures Motion”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”), seeking approval of procedures that will govern the Company’s equity solicitation process.  The Company has previously stated that it aims to raise at least SEK 9.5 billion of equity financing.  However, the final amount of equity financing raised will depend upon the competitive equity raise process along with the Company’s ongoing ability to generate additional liquidity.

Through these procedures, SAS will run a competitive and broad solicitation process to secure the best available terms and conditions for new equity capital. Potential investors can place bids to take a lead position or be paired with other investors in acquiring equity interests of the reorganized SAS. SAS will continue to operate the business and serve its customers as usual throughout this process.

Given the substantial debt reductions or conversions anticipated (i.e., approximately SEK 20 billion in claims) combined with the need for substantial new equity capital, SAS expects that there will be only modest recovery for general unsecured creditors and little or no recovery for subordinated unsecured creditors upon emergence from the chapter 11 process.  Further, given that shareholders are lower in priority of payment in relation to creditors, there is currently an expectation that there will be no or very little value for existing shareholders in SAS AB at the end of the Company’s restructuring proceedings.

SAS is also announcing updated financial projections (the “Updated Projections”), based on a revised business plan which reflects optimized network and route planning, improved expectations on demand and capacity, agreements with lessors that allow for increased cost savings, and better developments in the Company’s cash position during the winter. The key changes in the Updated Projections concern the long-term revenue and EBT forecasts, as well as the short-term liquidity forecast.  For fiscal year 2026, revenues are now expected to reach up to approximately SEK 58 billion, vs. SEK 49 billion previously set forth in projections disclosed by the Company through its September 30, 2022 press release (the “Prior Projections”). Under the Company’s Updated Projections, the Company expects to produce earnings before tax (“EBT”) margin of approximately 9-10 percent in fiscal year 2026 (vs. 6-8 percent in the Prior Projections).  In the Prior Projections, the Company had forecast the fiscal year 2023 year-end liquidity level[[[1]]] to reach 15 percent . Under the Updated Projections, the liquidity level is expected to significantly exceed that liquidity level (subject to actual Company financial performance, actual size of equity capital raise, any changes in future fleet plan or other material capital expenditures, among other factors).  The liquidity level is expected to remain at such higher levels throughout the Updated Projections period.

[1] Cash and cash equivalents divided by revenue (rolling 12 months).
April 03, 2023 08:04
Norwegian
Den 3. april lanserer SAS to billettyper som inkluderer biodrivstoff. Disse blir tilgjengelige på alle innenriks SAS-flyvninger, samt flyvninger i Skandinavia og Europa.   
April 03, 2023 08:00
Swedish
Den 3 april lanserar SAS två biljettyper som inkluderar biobränsle. Biljetterna kommer att finnas tillgängliga för alla SAS inrikes-, skandinaviska och europeiska flygningar.
April 03, 2023 08:00
Den 3. april lancerer SAS to billettyper, som inkluderer biobrændstof. Billetterne bliver tilgængelige på alle SAS' indenrigsruter, samt skandinaviske og europæiske ruter.   
April 03, 2023 08:00
English
On April 3, SAS launches two ticket types that include biofuel. These will be available on all SAS domestic, Scandinavian and European flights.   

March 2023

March 28, 2023 11:00
Swedish
SAS får återigen förnyat förtroende i upphandlingen av Kammarkollegiets inrikes flygresor. Avtalet träder i kraft den 1 maj och gäller som längst fram till maj 2027.
March 16, 2023 11:50
Swedish
Enligt den omfattande svenska varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index, där svenska konsumenter fått ge sin röst, anses SAS återigen vara bäst på hållbarhet inom flygbranschen.
March 15, 2023 08:00
For at imødekomme den stigende efterspørgsel åbner SAS yderligere 10 nye ruter og øger antallet af afgange til sommer og efteråret. Fra juni genoptager SAS også trafikken til Tokyo.
March 15, 2023 08:00
Swedish
För att möta en ökande efterfrågan på resor lägger SAS till ytterligare 10 linjer och ökar antalet avgångar för den kommande sommaren och hösten. SAS återupptar även trafiken till Tokyo med start i juni.
March 15, 2023 08:00
English
To meet increasing demand for travel, SAS adds yet another 10 routes and more frequencies for the upcoming summer and autumn. Starting in June, SAS also resumes traffic to Tokyo.
March 15, 2023 08:00
Norwegian
For å imøtekomme den økende etterspørselen etter reiser legger SAS til ytterligere 10 ruter og flere avganger denne sommeren og høsten. Fra og med juni gjenopptar SAS også trafikken til Tokyo. 
March 07, 2023 14:00
English
Jason Mahoney will join SAS as the new Chief Operating Officer. He has extensive experience from the global aviation industry.
March 07, 2023 11:00
Swedish
1,6 miljoner passagerare reste med SAS i februari
March 07, 2023 11:00
English
1.6 million passengers traveled with SAS during February
March 02, 2023 08:00
English
SAS has entered into new sale and leaseback agreements with Aviation Capital Group (ACG). Through the new agreements, SAS has secured long-term financing for ten new Airbus A320neo aircraft, scheduled to be delivered through the first quarter of FY2024.
March 02, 2023 08:00
Swedish
SAS har ingått nya sale- och leasebackavtal med Aviation Capital Grup (ACG). Genom de nya avtalen har SAS säkrat långsiktig finansiering för tio nya Airbus A320neo-flygplan som enligt tidplan ska levereras fram till och med det första kvartalet av räkenskapsåret 2023/2024.

February 2023

February 21, 2023 08:00
English
DSV is the first company in Denmark to sign an agreement within the SAS Corporate Sustainability Program. This partnership means DSV will buy sustainable aviation fuel for all its corporate travel with SAS for 2023.
February 21, 2023 08:00
DSV har, som den første virksomhed i Danmark, underskrevet en aftale om deltagelse i SAS’ Corporate Sustainability Program. Dette partnerskab betyder, at DSV vil købe bæredygtigt flybrændstof (SAF) i en volumen tilsvarende alle sine forretningsrejser med SAS i 2023
February 21, 2023 08:00
Swedish
DSV blir det första företaget i Danmark som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att DSV kommer att köpa hållbart flygbränsle till alla sina affärsresor med SAS under 2023.
February 21, 2023 08:00
Norwegian
DSV har som første selskap i Danmark inngått avtale med SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebærer at DSV skal kjøpe bærekraftig flydrivstoff i et volum som tilsvarer alle sine forretningsreiser med SAS i 2023.
February 17, 2023 14:50
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2022 till 31 januari 2023 publiceras fredagen den 24 februari 2023, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
February 17, 2023 14:50
English
SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2023 on Friday, February 24, 2023, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
February 15, 2023 12:56
Swedish
February 09, 2023 17:30
SAS udvider sit kundetilbud til New York, og starter en direkte rute til John F. Kennedy International Airport i New York, fra København. Første flyvning finder sted den 9. februar.
February 09, 2023 17:30
English
SAS is expanding its customer offering to New York and is starting direct routes to John F. Kennedy International Airport in New York from Copenhagen. The inaugural flight takes place on February the 9[th].
February 07, 2023 11:00
Swedish
1,4 miljoner passagerare reste med SAS i januari
February 07, 2023 11:00
English
1.4 million passengers traveled with SAS during January
February 06, 2023 11:30
English
Shareholders in SAS AB (publ) (the “Company”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Thursday 16 March 2023. The Annual General Meeting will be held at 2:00 p.m. at the Company’s Head Office, Frösundaviks allé 1, Solna, Sweden. The meeting venue will open at 1:00 p.m. for registration. Registration of participants at the meeting ends when the meeting is called to order.  

The Board has decided that the shareholders shall also be able to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting in accordance with the Company’s Articles of Association. 
February 06, 2023 11:30
Swedish
Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2023. Årsstämman hålls kl. 14:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Stämmolokalen öppnas kl. 13:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

January 2023

January 31, 2023 22:02
Norwegian
SAS tilbyr passasjerer som er strandet ute i Europa en spesialpris på flybilletter hjem. Tilbudet gjelder alle som kan fremvise gyldig Flyr-billett med retur til Skandinavia.
January 26, 2023 15:40
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2022 till 31 december 2022 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
January 26, 2023 15:40
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2022 to December 31, 2022 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
January 24, 2023 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2021-October 2022 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
January 24, 2023 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2021 – oktober 2022 lagts fram och godkänts.
January 13, 2023 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med ytterligare två leasegivare, som står för sammanlagt 13 flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Med dessa överenskommelser har SAS nu slutfört förhandlingarna med leasegivare inom ramen för Bolagets chapter 11-process. SAS har nått avtal med totalt 15 leasegivare, som står för sammanlagt 59 flygplan. Genom de ändrade leasingavtalen förväntas SAS uppnå målsättningen om årliga kostnadsbesparingar om åtminstone 1,0 miljarder SEK i minskade utgifter för flygplansleasing och årliga kassaflödespåverkande poster relaterade till flygplansfinansiering. Detta utgör en viktig del i att uppnå de årliga kostnadsbesparingarna om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2025/2026, som en del av SAS FORWARD-planen. De nya ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktionsplanen i chapter 11-processen godkänns och träder i kraft.
January 13, 2023 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) announces that it has reached agreements with two additional lessors, representing 13 aircraft in the aggregate, to amend the terms of existing aircraft and equipment lease agreements. With these agreements, SAS concludes its lessor negotiations as part of the chapter 11 process. In total, SAS has reached agreements with 15 lessors, representing 59 aircraft. Through the amended lease agreements, SAS expects to achieve the targeted annual cost savings of at least SEK 1.0 billion in reduced aircraft lease expenses and annual cash flow items relating to aircraft financing. This constitutes an important step in achieving the SEK 7.5 billion in annual cost savings by fiscal year 2026 under the SAS FORWARD plan. The new amended lease agreements are subject to approval by the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) and to the plan of reorganization in the chapter 11 process being confirmed and becoming effective.
January 11, 2023 12:51
Swedish
Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) informerar att bolaget inte kommer att genomföra ränteutbetalningarna som förfaller till betalning den 14 januari 2023 på sina schweiziska efterställda obligationer med evig löptid (CHF 200,000,000 perpetual subordinated bonds 1986ff, med ett utestående belopp om CHF 127 195 000) med ISIN CH0006125253 (de “Schweiziska obligationerna”), som en del av den frivilliga chapter 11-processen i USA.
January 11, 2023 12:51
English
Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) gives notice that it will not make the interest payment due on January 14, 2023 on its CHF 200,000,000 perpetual subordinated bonds 1986ff (with an outstanding amount of CHF 127,195,000) with ISIN CH0006125253 (the “Swiss Bonds”), as part of the voluntary chapter 11 process in the U.S.
January 10, 2023 11:00
Swedish
En och en halv miljon passagerare reste med SAS i december
January 10, 2023 11:00
English
One and a half million passengers traveled with SAS during December