Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

PRESS RELEASES

SAS has collected all releases provided to the Stock Exchanges in Copenhagen, Oslo and Stockholm and releases in accordance with the EU regulation No 596/2014 on market abuse (Marknadsmissbruksförordningen (MAR)) under the header ‘Capital market’ below.

February 2024

February 29, 2024 10:31
Norwegian
Fra 28. april er SAS tilbake på TORP Sandefjord lufthavn med flygninger mellom TORP og Københavns lufthavn. SAS ønsker med denne ruteåpningen å møte etterspørselen etter internasjonale ruter mellom de to byene.   
February 29, 2024 10:00
Swedish
Delårsrapporten för perioden 1 november 2023 till 31 januari 2024 publiceras torsdagen den 7 mars 2024, cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET.
February 29, 2024 10:00
English
SAS will publish the interim report for the first quarter of the fiscal year 2024 on Thursday, March 7, 2024, at approximately 08.00 AM CET. A teleconference and webcast for investors, analysts and media will be held at 10.00 AM CET.
February 12, 2024 15:41
Norwegian
SAS åpnet i dag kl.12 for at EuroBonus-medlemmer skulle kunne melde seg på den nylig lanserte reiseopplevelsen Destination Unknown. I løpet av minutter registrerte over 1000 medlemmer seg for sjansen til å legge ut på denne reisen.
February 12, 2024 15:40
Swedish
Idag anmälde över 1000 personer sitt intresse för att följa med på SAS resa till Destination Unknown, bara några minuter efter att anmälan öppnade. Den 5 april kliver SAS EuroBonus-medlemmar på ett flyg från Köpenhamns flygplats som tar dem till en hemlig destination. 
February 12, 2024 15:40
English
SAS opened the possibility for EuroBonus members to sign up for the recently introduced flight experience “Destination Unknown” today at 12 noon. Within minutes, over 1000 members signed up for the chance to embark on this mystery journey.
February 12, 2024 15:40
SAS åbnede muligheden for, at EuroBonus-medlemmer kan tilmelde sig den nyligt introducerede flyrejseoplevelse "Destination Unknown" i dag kl. 12.00. Inden for få minutter havde over 1000 medlemmer tilmeldt sig chancen for at begive sig ud på denne mystiske rejse.
February 09, 2024 11:00
Norwegian
SAS har signert en treårig forlengelse av avtalen med Equinor for reiser på både innenriks og internasjonale ruter.
February 09, 2024 11:00
English
SAS has signed a contract extension for three years with Equinor for both domestic and international travel.
February 08, 2024 11:30
English
Shareholders in SAS AB (publ) (hereinafter the “Company”) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Monday 18 March 2024. The Annual General Meeting will be held at 10:00 a.m. at the Company’s Head Office, Frösundaviks allé 1, Solna, Sweden. The meeting venue will open at 9:00 a.m. for registration. Registration of participants at the meeting ends when the meeting is called to order.

The Board has decided that the shareholders shall also be able to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting.
February 08, 2024 11:30
Swedish
Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 mars 2024. Årsstämman hålls kl. 10:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Stämmolokalen öppnas kl. 09:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.
February 07, 2024 11:00
Swedish
1,5 miljoner passagerare reste med SAS i januari
February 07, 2024 11:00
English
1.5 million passengers traveled with SAS during January
February 07, 2024 08:00
Swedish
Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS-koncernens och moderbolaget SAS AB:s års- och hållbarhetsredovisning för november 2022 – oktober 2023 lagts fram och godkänts.
February 07, 2024 08:00
English
At a Board meeting of SAS AB, the November 2022-October 2023 Annual and Sustainability Report for the SAS Group and its parent company SAS AB was presented and approved.
February 05, 2024 02:25
Swedish
SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en andra reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen”) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Dokumenten kommer bland annat innehålla information om förväntad ersättning till oprioriterade borgenärer, inklusive innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer. Chapter 11-planen och Disclosure Statement kan komma att revideras, ändras eller kompletteras ytterligare och är fortsatt föremål för Domstolens godkännande.

Innehavare av SAS AB:s noterade kommersiella hybridobligationer förväntas få en initial kontant ersättning motsvarande upp till 9,4 % av det nominella värdet av sådana fordringar vid slutförandet av chapter 11-processen, med möjlighet till ytterligare kontant utbetalning vid ett senare datum om upp till 15,6 % (totalt upp till 25,0 %) av fordringarnas nominella värde under vissa förutsättningar. Den slutliga ersättningen till innehavare av noterade kommersiella hybridobligationer samt andra berättigade oprioriterade fordringar, inklusive belopp och tidpunkten för eventuella ytterligare utbetalningar, återstår att bekräftas (som närmare beskrivet nedan och mer utförligt i Chapter 11-planen och Disclosure Statement).

Kommittén för oprioriterade borgenärer (Eng. The Official Committee of Unsecured Creditors) utsedd i chapter 11-processen stödjer Chapter 11-planen och lämnar en stark uppmaning till samtliga innehavare av oprioriterade fordringar att rösta för Chapter 11-planen.
February 05, 2024 02:25
English
SAS announces that it will file a second amended chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”) and related disclosure statement (the “Disclosure Statement”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) today, which documents will include, among other things, information on expected recoveries for general unsecured creditors, including the holders of SAS AB’s listed commercial hybrids. The Chapter 11 Plan and the Disclosure Statement may be further amended, modified, or supplemented and remain subject to Court approval.

Holders of SAS AB’s listed commercial hybrid bonds are expected to receive an initial cash recovery corresponding to up to 9.4% of the nominal value of such claims upon emergence from the chapter 11 process, with the possibility of receiving an additional cash distribution of up to 15.6% (up to 25.0% cumulatively) of the nominal value of such claims at a later date under certain conditions. The final recovery for holders of listed commercial hybrid bonds and other allowed general unsecured claims, including the amount and timing of any additional distributions, remains to be confirmed (as further described below and in more detail in the Chapter 11 Plan and the Disclosure Statement).

The Official Committee of Unsecured Creditors appointed in the chapter 11 cases supports the Chapter 11 Plan and is strongly urging all holders of general unsecured claims to vote to accept the Chapter 11 Plan. 

January 2024

January 31, 2024 13:00
Swedish
Airbus, SAS, Swedavia, Vattenfall och Avinor har undertecknat en avsiktsförklaring med målet att utveckla infrastrukturen för vätgasdrivna flygplan på flygplatser i Sverige och Norge. Målet för samarbetet är att genom en förstudie om vätgas ta fram ramverk för utrullningen av vätgasdrivet flyg i de båda länderna.
January 31, 2024 13:00
English
Airbus, SAS, Swedavia, Vattenfall and Avinor have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to jointly investigate the feasibility of infrastructure for hydrogen-fueled aircraft at airports in Norway and Sweden. The goal of this collaboration is to develop a framework for the rollout of hydrogen-powered flights in both countries.
January 29, 2024 10:00
Norwegian
Helseforetakene har etter endt anbudsprosess tildelt SAS størstedelen av spesialisthelsetjenestens passasjervolum. SAS har også vunnet første prioritet på alle ruter som selskapet trafikkerer i Norge. Dette inkluderer de mest trafikkerte byene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil 4 år.
January 26, 2024 08:00
Swedish
SAS AB (“SAS” eller ”Bolaget”) och vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA kommer inom kort att ge in månatliga finansiella rapporter (Eng. monthly operating reports) som innehåller viss finansiell information för perioden 1 november 2023 till 31 december 2023 till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Alla SAS-bolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen måste ge in finansiella rapporter till Domstolen på månatlig basis. Den finansiella informationen i de månatliga finansiella rapporterna omfattar information såsom likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.
January 26, 2024 08:00
English
SAS AB (“SAS” or the “Company”) and each of its subsidiaries that are subject to the voluntary chapter 11 process in the U.S. will shortly file monthly operating reports, containing certain financial information for the period of November 1, 2023 to December 31, 2023 with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”). All SAS companies that are subject to the voluntary chapter 11 process are each required to file operating reports with the Court on a monthly basis. The financial information contained in the monthly operating reports includes items such as cash position, assets, liabilities, revenue and profit and loss for the preceding month.
January 24, 2024 09:00
Swedish
SKEBO Skelleftebostäder AB blir det första fastighetsbolaget i Sverige som ansluter sig till SAS Corporate Sustainability Program. Partnerskapet innebär att Skelleftebostäder kommer köpa hållbart flygbränsle till alla sina tjänsteresor med SAS under 2023 och 2024. 
January 23, 2024 23:00
Swedish
SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Dokumenten kommer bland annat att innehålla viktiga milstolpar för chapter 11-processen och finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS. Chapter 11-planen och Disclosure Statement är föremål för Domstolens godkännande och kan komma att revideras ytterligare. Som tidigare offentliggjorts i SAS pressmeddelande den 4 november 2023 syftar Chapter 11-planen till att genomföra en transaktion innefattande en total investering i det rekonstruerade SAS motsvarande 1,2 miljarder USD.
January 23, 2024 23:00
English
SAS announces that it will file an amended chapter 11 plan of reorganization (the “Chapter 11 Plan”) and related disclosure statement (the “Disclosure Statement”) with the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) today, which documents will include, among other things, key milestones for the chapter 11 process and financial projections for the reorganized SAS. The Chapter 11 Plan and the Disclosure Statement remain subject to further amendments and Court approval. As previously announced by SAS in the press release on November 4, 2023, the Chapter 11 Plan seeks to implement a transaction including a total investment in the reorganized SAS corresponding to USD 1.2 billion.
January 22, 2024 09:01
Swedish
Med anledning av den kraftiga tillväxten i Skellefteåregionen har SAS beslutat att utöka flygtrafiken mellan Skellefteå och Stockholm. Från och med den 8 april kommer det att finnas nya avgångar på veckans mest efterfrågade affärsresedagar, nämligen måndag morgon och torsdag eftermiddag.
January 16, 2024 11:00
Norwegian
Som en del av SAS' sommerprogram 2024 vil et niende reisemål bli lagt til det nordamerikanske nettverket. Fra 17. juni[ ] tilbyr SAS våre kunder daglige nonstop-flygninger til Atlanta fra København.
January 16, 2024 11:00
English
As part of SAS' summer program 2024, a ninth destination will be added to the North American network. On June 17[th ]SAS will start connecting customers with daily nonstop service to Atlanta from Copenhagen.
January 16, 2024 11:00
Som en del af SAS' sommerprogram for 2024 vil der blive tilføjet en niende destination til SAS’ nordamerikanske netværk. Den 17. juni starter SAS en ny, daglig, nonstop-linje til Atlanta fra København.
January 16, 2024 11:00
Swedish
SAS utökar från och med den 17 juni sommarprogrammet med en direktlinje mellan Köpenhamn och Atlanta. Detta blir bolagets nionde destination i Nordamerika.
January 08, 2024 11:00
English
1.6 million passengers traveled with SAS during December
January 08, 2024 11:00
Swedish
1,6 miljoner passagerare reste med SAS i december
January 02, 2024 14:03
Norwegian
SAS gjør seg klar for sommersesongen og skal fly til over 130 destinasjoner i mer enn 40 land.
January 02, 2024 14:02
SAS gør sig klar til sommersæsonen og vil flyve til over 130 destinationer i flere end 40 lande.
January 02, 2024 14:02
English
SAS is getting ready for the summer season and will fly to over 130 destinations in more than 40 countries.
January 02, 2024 14:00
Swedish
SAS kommer i sommar flyga till mer 130 destinationer i över 40 länder.