Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kvartalet negativt påverkat av pilotstrejken

May 28, 2019 08:00

Februari 2019–april 2019

 • Intäkter: 10 187 (9 916) MSEK
 • Resultat före skatt: -1 216 (-488) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 211 (-309) MSEK
 • Periodens resultat: -933 (-349) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -2,44 (-1,0) SEK
 • Resultat före skatt påverkades negativt av strejk med -430 MSEK
 • Med bakgrund i strejk och förändrade makroförutsättningar ändras nu utsikterna till att det kommer bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under 2018/2019

Viktiga händelser under kvartalet

 • 2 700 inställda flygningar och 270 000 drabbade passagerare på grund av pilotstrejk
 • Konvertibelt obligationslån återbetalat till ett nominellt värde om 1 574 MSEK
 • 44% av alla passagerarrelaterade koldioxidutsläpp kompenserade under kvartalet

November 2018–april 2019

 • Intäkter: 19 721 (18 894) MSEK
 • Resultat före skatt: -1 792 (-773) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 935 (-694) MSEK
 • Periodens resultat: -1 402 (-598) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -3,69 (-1,88) SEK

Koncernchefens kommentarer

Pilotstrejken i slutet av andra kvartalet ökade de utmaningar som SAS redan står inför i form av en konkurrensutsatt marknad, stigande flygbränslepris och den svenska kronan som fortsätter att försvagas. Dessutom ser vi en minskad efterfrågan på inrikesresor, särskilt i Sverige. Dessa faktorer betonar vikten av att vi har ett fortsatt starkt fokus på att stärka effektivitet, flexibilitet och hållbarhet i vår affär.

Strejken mellan den 26 april och 2 maj ledde till omkring 4 000 inställda flygningar som drabbade över 370 000 passagerare. Jag ber om ursäkt till de kunder som drabbades av trafikstörningar under denna extraordinära händelse. Den totala effekten på resultat före skatt av strejken bedöms ligga på 650 MSEK, varav 430 MSEK avser de sista fem dagarna i andra kvartalet.

Resultatet före skatt landade på -1 216 MSEK, en minskning med 728 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet påverkades negativt av strejken, ett högre bränslepris och en fortsatt försvagning av den svenska kronan. Exklusive dessa effekter skulle resultatet ha varit jämförbart med samma kvartal föregående år, vilket var ett av de starkaste andra kvartalen i SAS moderna historia.

Även om resultatet är långt ifrån tillfredsställande finns det vissa positiva underliggande trender. De investeringar vi har gjort i vårt kunderbjudande ger högre intäkter per passagerare och en ökning av sidointäkter. Vidare behåller vi vår marknadsandel på en marknad som kännetecknas av ökad konkurrens och en lägre efterfrågan inom det svenska inrikesflyget. Vi rankas också fortsatt högt i fråga om punktlighet och har noterat ett ökat intresse för våra premiumerbjudanden (Plus och Business). Vårt arbete återspeglas i högre kundnöjdhetsbetyg i samtliga produktionsplattformar.

Kombinationen av försvagade ekonomiska indikatorer, stigande flygbränslepris och en svag svensk krona väger dock tyngre än den positiva underliggande utvecklingen. Därför måste vi öka förändringstakten för att anpassa bolaget till de rådande marknadsförhållandena och säkra framtida lönsamhet.

Nytt pilotavtal ger stabilitet

De nya treåriga kollektivavtalen med pilotföreningarna i Danmark, Norge och Sverige ger oss stabilitet och tid att fortsätta vårt förändringsarbete. Sammanlagt ökar nettokostnaden för piloter i Skandinavien med 5,4% under treårsperioden och omfattar produktivitetsförbättringar som i viss mån kompenserar för högre löner och andra kostnader.

Trots att jag skulle ha föredragit att undvika störningarna i vår verksamhet är jag glad att se att god planering, digitala investeringar och engagerade medarbetare gjorde en enorm skillnad under strejken. Vi mobiliserade och utbildade ett team på nära 400 administrativa medarbetare som besvarade frågor och hjälpte våra kunder med ombokning.

Tack vare den välfungerande kommunikationen med kunderna undvek vi en situation där ett stort antal passagerare anlände till flygplatsen och blev fast. För att hjälpa de kunder som ändå åkte till flygplatsen satte vi in nära 1 100 medarbetare försedda med drygt 300 surfplattor för att hjälpa kunderna. Genom att gå runt på terminalerna och dra nytta av vår nylanserade störningsmodul kunde vi hantera stora mängder ombokningar på ett effektivt sätt.

På väg mot mer hållbara flygresor

Vi fortsätter att arbeta för mer hållbara flygresor. Ett bevis för att vi rör oss åt rätt håll var att SAS nyligen rankades som det mest håll-bara varumärket inom flygbranschen i Sverige för nionde året i rad, enligt Sustainable Brand Index. I samma undersökning rankades SAS också som det mest hållbara varumärket inom flygbranschen i Danmark.

Vi arbetar för att stimulera en storskalig biobränsleproduktion framöver och engagerar oss i utvecklingen av nästa generations flygplan. Syftet med båda dessa aktiviteter är att radikalt minska flygets koldioxidutsläpp.

Under kvartalet lanserade SAS tillsammans med Swedavia och forskningsinstitutet RISE en gemensam satsning för att öka bio-bränsleproduktionen. Den aktuella globala produktionen räcker inte. Därför är det nödvändigt att det kommer igång en storskalig biobränsleproduktion för att SAS till år 2030 ska nå sitt mål om att använda biobränsle motsvarande förbrukningen i SAS inrikesflygningar.

SAS och Airbus undertecknade nyligen en överenskommelse om ett gemensamt forskningssamarbete för framtidens flygplan, som ska drivas helt eller delvis på el. Syftet med samarbetet är att öka kunskaperna inom drift, infrastruktur och utmaningar kopp-lade till införandet av hybridflygplan och elflygplan inom kommersiell trafik. Det här är ytterligare ett steg framåt för vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, och jag är stolt över att Airbus har valt SAS som sin partner i detta viktiga projekt som siktar mot flygplan med nollutsläpp.

Till dess att tekniken har utvecklats och att storskalig biobränsleproduktion finns på plats, fortsätter vi våra insatser att med dagens teknik minska våra koldioxidutsläpp. Här ingår fortsatta investeringar i nya flygplan som kombinerar effektiviseringsvinster med hållbarhetsvinster, och på så sätt minskar bränsleförbrukning och utsläpp med 15–18%.

För att hantera de koldioxidutsläpp som vi inte kan undvika införde vi i februari i år koldioxidkompensering för alla våra EuroBonus-medlemmar. Vid slutet kvartalet hade vi kompenserat för över 3,4 miljoner resor med SAS, vilket motsvarar 44% av alla passagerarrelaterade utsläpp.

Utsikter

Sedan vår rapport för första kvartalet har flera händelser påverkat resultatet negativt. Där ingår pilotstrejken, det högre flygbränslepriset och en fortsatt försvagning av den svenska kronan mot US-dollarn och euron.

Det kommer därför att bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster, vilket vi uppgav i rapporten för första kvartalet 2019. Se sidan 5 för mer detaljer.

Vår likviditet är fortsatt god, men mot bakgrund av de utmaningar vi står inför kan vi inte luta oss tillbaka. Istället kommer SAS att ha fortsatt starkt fokus på att genomföra strategin och förändringsarbetet för att vara väl förberett inför framtiden.

Avslutningsvis vill jag tacka dig för ditt intresse för SAS och ser fram emot att få att hälsa dig välkommen ombord på någon av våra 800 dagliga flygningar!

Stockholm den 28 maj 2019

Rickard Gustafson

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 28 maj 2019 kl. 08:00 CEST.

Latest news