Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

KVARTALSRESULTAT I LINJE MED GUIDNING

February 26, 2020 08:05

SAS STÄRKER SIN MARKNADSPOSITION

Det första kvartalet 2020 kännetecknades av passagerartillväxt och en stärkt ställning för SAS på den skandinaviska marknaden. Operationella förbättringar ledde också till en robust produktion och ökad kundnöjdhet. En stark intäktstillväxt motverkades emellertid av negativa effekter från valuta och IFRS 16, vilket ledde till ett lägre resultat före skatt än motsvarande period föregående år.

NOVEMBER 2019–JANUARI 2020

  • Intäkter: 9 707 (9 405) MSEK
  • Resultat före skatt (EBT): -1 087 (-576) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 078 (-724) MSEK
  • Periodens resultat: -861 (-469) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -2,33 (-1,25) SEK
  • Första kvartalet med nya redovisningsstandarden IFRS 16

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Charlotte Svensson utsågs till SAS nya Chief Information Officer från den 1 februari 2020
  • Nytt avtal undertecknat med den danska fackföreningen, FPU, anpassat för framtida regional produktion

UTSIKTER

  • För 2019/2020 förväntar SAS kunna leverera en EBIT-marginal före jämförelsestörande poster på 3–5 %, med förbehåll för begränsad påverkan av COVID-19

Efterfrågan på våra tjänster var fortsatt stark under kvartalet. En en ökning med nära 100 000 passagerare var också den främsta drivkraften bakom en intäktsökning med drygt 3 % till 9,7 miljarder SEK.

Totala rörelsekostnader före jämförelsestörande poster ökade dock samtidigt med över 4 %, till största del drivet av ogynnsamma valutarörelser.

Som en följd av ogynnsamma valutarörelser och även effekter från redovisningsstandarden IFRS 16 som SAS tillämpar sedan den 1 november 2019 landade resultat före skatt och jämförelsestörande poster på -1 078 MSEK. En försämring med 354 MSEK jämfört med föregående år men i linje med vad som kommunicerades i slutet av förra året.

Trots ett resultatmässigt svagare kvartal förblev vår kassaposition stark och stöds av ett gynnsamt boknings­läge inför sommarsäsongen.

KOMMERSIELL UTVECKLING

Jag är mycket nöjd med att vår förbättrade operationella kvalitet, vårt förbättrade kunderbjudande, vårt hängivna hållbarhetsarbete och infasningen av nya flygplan fortsätter att locka kunder. På en utmanande marknad har vårt starka kunderbjudande lett till att antalet passagerare har ökat med 1,5 % och vår marknadsandel i Skandinavien har ökat med 1,6 procentenheter till 29 %.

Ingegerd Viking, det första av åtta beställda Airbus A350, gjorde sin jungfruresa från Köpenhamn till Chicago den 28 januari. Passagerarna ombord på det nya flygplanet hade en bekväm resa i en kabin med nya säten och unika skräddarsydda SAS-lösningar.

Flygverksamheten svarar för drygt 99 % av våra utsläpp av växthusgaser. Därför är en förnyelse av flottan vårt viktigaste initiativ för att minska vår miljöpåverkan och Airbus flygplan är de mest bränsleeffektiva på marknaden. Under kvartalet fasade vi in åtta Airbus A320neo utöver ovannämnda Airbus A350. Det medför 15–30 % lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp än de flygplan de ersätter. Under 2019/2020 väntar vi leverans av ytterligare tre A350 och sex A320neo, vilket kommer att minska vår miljöpåverkan ytterligare.  

Till dess att framtidens teknik möjliggör flygplan med nollutsläpp fortsätter vi våra ansträngningar att öka användningen och stimulera tillgången på hållbara flygbränslen. Sedan våra kunder fick möjligheten att lägga till biobränsle till sina SAS-biljetter har nära 10 000 resenärer valt att göra detta. Intresset visar att ett allt större antal kunder väljer att bidra till mer hållbara flygresor. 

Vid kvartalets ingång lanserade vi en ny förpackning av vårt matkoncept New Nordic by SAS som eliminerar användandet av upp till 50 ton plast per år och är ett av många viktiga initiativ vi genomfört för att maximera användandet av hållbara material i kunderbjudandet.

Vi är också glada över att tillkännage att SAS och Apollo har förlängt sitt samarbete till sommar- och vintersäsongen 2020. Avtalet är värt omkring 1,4 miljarder SEK och vi ser fram emot att välkomna Apollos kunder ombord från 23 orter i Sverige, Danmark och Norge på väg mot 26 olika destinationer i Europa.

Norska Sykehusinnkjøp ingick också ett fyraårigt avtal med SAS som prioriterat flygbolag för patienter och personal på de största linjerna i Norge. Vårdbolagen spenderar omkring 400 MNOK per år på flygresor och beslutet att välja SAS byggde på en kombination av pris och antal avgångar.

OPERATIONELL UTVECKLING

Det pågående arbetet med att förbättra verksamheten avspeglas i stora förbättringar i operationell kvalitet. Jämfört med föregående år ökade punktligheten med 4,2 procentenheter till 84,2 % medan regulariteten förblev hög med 98,7 %. Under kvartalet var vädret gynnsamt för flygverksamhet, men även de nya planeringsprocesser som infördes under föregående år bidrog till en positiv utveckling. Dessa processer har resulterat i ett robust produktionsschema som gett mätbara resultat med en minskning av det genomsnittliga antalet förseningsminuter per flygning med över 30 %. 

Vi vet att punktlighet är den enskilt viktigaste faktorn bakom ökad kundnöjdhet. Jämfört med föregående år ökade kundnöjdheten med tre punkter till 74 och för januari månad enskillt var kundnöjdhetsindex 75, vilket är det bästa resultatet på många år. En stor del av förbättringen och den ökade kundnöjdheten tillskriver jag våra medarbetare och deras engagerade arbete.  

Produktiviteten mätt som blocktimmar/kvartal för pilot och kabinpersonal minskade med 10 % respektive 2 %. Minskningen förklaras av nödvändig träning på Airbus i samband med att Arlanda blir vår andra Airbus-bas under 2020. På kort sikt påverkar denna omställning produktiviteten negativt innan fördelarna med en enhetsflotta realiseras.  

En av de punkter jag lyfte fram under fjärde kvartalet var behovet av att utvärdera hur vi kan förnya flottan av medelstora flygplan på regionala linjer. Omkring 20 % av nätverket passar för våra nuvarande medelstora flygplan Airbus A319 och Boeing 737-700. Dessa flygplan kommer att behöva ersättas under de närmaste åren. Att betjäna regionala linjer med flygplan av rätt storlek är viktigt ur både hållbarhetsperspektiv och ekonomiska perspektiv. 

Innan vi kan lägga en order på nya flyglan finns det dock flera krav som måste uppfyllas. För det första måste vi se till att alla delar av vår operativa modell är baserade på en enhetsflotta för att minimera kostnader och komplexitet. För det andra måste vi ha avtal som är anpassade för regional verksamhet i Skandinavien. För det tredje måste vi ha tillgång till flygplansteknologi som passar för en tillförlitlig verksamhet i Nordeuropa.

När det gäller det andra kravet har vi gjort vissa framsteg. Vi har nu undertecknat ett avtal med den danska fackföreningen, FPU, anpassat för framtida regional produktion. Avtalet uppfyller kraven på att förlägga regional produktion med medelstora flygplan till Skandinavien, med personal anställd i Skandinavien och på skandinaviska villkor. Med detta på plats, fortsätter vi vårt arbete med att hitta lösningar på övriga krav och fortsätter det gemensamma arbetet med våra fackföreningar för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.

BEKRÄFTADE UTSIKTER FÖR HELÅRET

Vi uppmuntras av ökningen av antal passagerare och bibehållen yield, vilket stödjer en stark intäktsutveckling. Samtidigt förblir de ekonomiska framtidsutsikterna osäkra och utbrottet av COVID-19 tillför ytterligare oro för en ekonomisk avmattning som kan påverka efterfrågan negativt.  

Vår exponering mot Fastlandskina är relativt låg – linjerna till Shanghai och Beijing flyger ungefär 250 000 passagerare per år. Intäktsbortfallet från de indragna flygningarna i februari och mars förväntas uppgå till cirka 200 MSEK. Om COVID-19 utbrottet begränsas och indragna flygningar isoleras till vintersäsongen, förväntas endast en marginell resultatmässig effekt. Vi fortsätter att följa utvecklingen och för en nära dialog med relevanta myndigheter. Säkerheten för passagerare och medarbetare kommer alltid först och vi måste se en vändning av utvecklingen innan vi återupptar flygningarna till dessa regioner.  

Den svenska och norska kronan är fortsatt svag mot US-dollarn och euron, därmed ökar våra kostnader och även prisnivåerna för kunder som reser utomlands. Å andra sidan medför den senaste tidens minskade bränslepriser en positiv utveckling. 

Med hänsyn till den positiva intäktsutvecklingen som motverkas av den något större ekonomiska osäkerheten bekräftar vi våra utsikter inför räkenskapsåret om en EBIT-marginal före jämförelsestörande poster på 3–5 %. Detta under förutsättning att COVID-19 ­utbrottet begränsas och att vi kan återuppta en normaliserad produktion före sommarsäsongen. 

Jag vill tacka dig för ditt intresse för SAS och ser fram emot att få att hälsa dig välkommen ombord på någon av våra 800 dagliga flygningar.

Rickard Gustafson,

VD och koncernchef

Stockholm den 26 februari 2020

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 26 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Links

Latest news