Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q2 2021 -  KVARTALET STARKT PRÄGLAT AV PÅGÅENDE PANDEMI

May 27, 2021 08:00
Regulatory information

FEBRUARI 2021–APRIL 2021

 • Intäkter: 1 932 (5 264) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -2 361 (-3 722) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -2 361 (-3 714) MSEK
 • Periodens resultat:  -2 433 (-3 470) MSEK
 • Resultat per aktie: -0,35 (-9,15) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS styrelse utser Anko van der Werff till vd och koncernchef. Styrelsen utser samtidigt Karl Sandlund, kommersiell direktör i SAS, till tillförordnad vd och koncernchef.
 • SAS säkrar finansiering av majoriteten av sina flygplansleveranser till andra kvartalet 2022.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • SAS har säkrat att det finns stöd hos huvudägarna, den danska och svenska staten, för att få tillgång till en kreditram uppgående till 3,0 miljarder SEK.

NOVEMBER 2020–APRIL 2021

 • Intäkter: 4 214 (14 971) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -4 297 (-4 809) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -4 309 (-4 792) MSEK
 • Periodens resultat:  -4 483 (-4 331) MSEK
 • Resultat per aktie: -0,64 (-11,49) SEK

VD-ORD

Smittspridningen var fortsatt hög under kvartalet, med strikta reserestriktioner och låg efterfrågan på flygresor som följd. Under kvartalet har fokus varit att minska SAS kostnader, bevara likviditeten och ytterligare stärka SAS framtida konkurrenskraft. En ökad vaccinationsgrad gör att det finns vissa förhoppningar om lättade restriktioner och därmed en förstärkt efterfrågan inför den viktiga sommarsäsongen.

FORTSATT NEGATIV PÅVERKAN FRÅN PANDEMIN

Även om antalet vaccinerade ökar i världen, fortsätter en hög smittspridning och strikta reserestriktioner att påverka samhällen och bromsa återhämtningen för flygindustrin. Efterfrågan var låg även under andra kvartalet och antalet passagerare minskade med 2,4 miljoner jämfört med samma kvartal föregående år och var också 140 000 färre än föregående kvartal.

SAS fortsätter att framgångsrikt justera produktionen utifrån rådande förutsättningar, vilket reflekteras i en oförändrad kabinfaktor jämfört med föregående kvartal. Som en direkt konsekvens av färre resenärer minskade intäkterna med 3,3 miljarder SEK (-63 %) jämfört med föregående år och med 350 miljoner SEK (-15 %) jämfört med vårt första kvartal.

Den svaga efterfrågan gör det nödvändigt att fortsatt anpassa verksamheten och minska kostnaderna för att parera det kraftiga intäktsbortfallet. Detta har resulterat i 4,6 miljarder SEK (-54 %) lägre kostnader än föregående år och närmare en halv miljard SEK (-11 %) lägre kostnader än föregående kvartal. Även om kvartalets förlust uppgår till 2,4 miljarder SEK, så uppvisar SAS för första gången sedan pandemins utbrott ett förbättrat rörelseresultat (EBIT) såväl mot föregående år som mot föregående kvartal.

Ett annat prioriterat område är att säkra likviditeten till dess att efterfrågan återigen normaliseras. Genom ett aktivt arbete för att förbättra det operativa kassaflödet, parallellt med att SAS säkrat ett antal större finansieringar, uppgick kassan i slutet av kvartalet till 4,4 miljarder SEK. Det är endast 300 miljoner SEK lägre än vid utgången av första kvartalet. Vidare så har SAS ingått avtal om finansiering av majoriteten av sina flygplansleveranser fram till andra kvartalet 2022.

UPPDÄMD EFTERFRÅGAN INFÖR DEN VIKTIGA SOMMARSÄSONGEN

Smittspridning, fördröjda vaccinationer och fortsatt hårda reserestriktioner har lett till en långsammare återhämtning än önskvärt. Inför den viktiga sommar­säsongen är dock SAS redo att åter välkomna våra kunder ombord i takt med lättade restriktioner. Till sommaren öppnar SAS 180 direktlinjer och ökar därutöver kapaciteten på inrikeslinjer i de skandinaviska länderna. Efter kvartalets utgång meddelade vi dessutom ett förlängt samarbete med Airtours som sträcker sig över fyra år, med start sommaren 2021 och med ett kontraktsvärde på cirka 800 MSEK.

För att minska osäkerheten vid bokning av resor erbjuder SAS flexibla biljettregler och generösa ombokningsalternativ. Vi lanserar nu även SAS Travel Ready Center, ett digitalt verktyg för att underlätta för passagerarna att få information om gällande reserestriktioner på sina destinationer samt att ladda upp nödvändiga resedokument. Dessa aktiviteter tillsammans med en ökad tro på lättade restriktioner samt ett antal kampanjer med positiv respons har ökat bokningarna framåt sommaren och hösten, om än från låga nivåer jämfört med vad som är normalt för denna tid på året.

Kundernas bokningsbeteende har också förändrats under pandemin. Många väljer nu i större utsträckning att boka sina biljetter med betydligt kortare framförhållning, vilket gör det svårt att förutspå efterfrågan under sommaren. Den mest avgörande faktorn för en återhämtning för flygindustrin är lättade reserestriktioner. Då smittspridning och vaccinationsgrad är avgörande för detta följer SAS noggrant vaccinationsutvecklingen runtom i världen.

Rådande osäkerhet gör att tillgång till likviditet är avgörande för alla flygbolag. SAS har därför säkrat att det finns stöd hos huvudägarna, den danska och svenska staten, för tillgång till en kreditram uppgående till totalt 3,0 miljarder SEK. Kreditramen är till för att skapa en likviditetsbuffert och ska ses som ett komplement till SAS pågående aktiviteter med kostnadsbesparingar och andra likviditetsstärkande åtgärder.

ANPASSNING TILL EN FÖRÄNDRAD MARKNADSSITUATION

SAS förväntar en kraftigt förändrad marknadssituation efter pandemin, med större andel fritidsresenärer och en än mer intensiv konkurrens.

För att bibehålla positionen som marknadsledare i Skandinavien också efter pandemin, behöver SAS fortsätta att anpassa verksamheten till kommande marknadsförutsättningar. Under pandemin har SAS effektiviserat alla delar av verksamheten, minskat antalet anställda, ingått nya kollektivavtal för en ökad produktivitet och nått avtal om frysta lönenivåer. Dessa nödvändiga åtgärder har haft stor effekt och minskat personalkostnaderna med närmare 35 procent jämfört med samma period föregående år. Därutöver har vi omförhandlat avtal med leverantörer vilket föranlett uppskjutna betalningar, lägre kostnader och en högre rörlig del i relation till fasta kostnader.

Det kommer dock framöver ställas än större krav på effektivitet och säsongsanpassning av verksamheten. För att kunna erbjuda ett komplett nätverk och en tidtabell anpassad efter skandinaviska behov, till såväl affärs-, fritids- som regionala destinationer, krävs tillgång till en flexibel och ändamålsenlig produktion. SAS fortsätter därför arbetet med att vidareutveckla sin operativa modell som har visat sig framgångsrik de senaste åren.

SAS har ingått ett nytt kollektivavtal för piloter och kabinpersonal med den danska fackföreningen FPU som är en del av FH (Fagbevægelsens hovedorganisation) motsvarigheten till svenska LO. Det nya avtalet gör det möjligt för SAS att etablera en kompletterande bas i Köpenhamn. I och med avtalet förbättras den flexibilitet och säsongsanpassning som krävs för att bibehålla SAS ledande position i Skandinavien. Som ett första steg avser SAS att skapa nya arbetsplatser i Danmark istället för att återöppna basen i Malaga som stängde tidigare som en direkt följd av pandemin. Den nya danska verksamheten etableras med utgångspunkt i vår europeiska driftlicens, vilket borgar för en snabb och kostnadseffektiv uppstart av driften.

SAS står fast vid sitt ambitiösa hållbarhetsmål om 25 % lägre koldioxidutsläpp redan 2025 jämfört med basåret 2005. I närtid gör en accelererad utfasning av äldre flygplan att andelen nya, bränsleeffektiva, flygplan i flottan snabbt ökar. Detta ger också ett direkt avtryck i vår utsläppsredovisning, där koldioxidutsläppen per säteskilometer minskat med över 10 % jämfört med motsvarande period föregående år. Under kvartalet har vi även säkrat minst 20 % av vårt planerade behov av hållbart flygbränsle till år 2025.

Avslutningsvis vill styrelsen, jag och SAS anställda tacka Rickard Gustafson, som med stort engagemang arbetat som vd och koncernchef för SAS under ett decennium. Rickard har med en god ledarskapskultur lett företaget i det nödvändiga förändringsarbetet som SAS och flygindustrin präglats av. Vi önskar honom lycka till med det nya uppdraget. Samtidigt vill jag önska Anko van der Werff hjärtligt välkommen som ny vd i SAS i juli.

Jag vill också passa på och tacka alla kollegor på SAS för deras engagemang och insatser, samt våra kunder, för allt stöd. Som Skandinaviens ledande flygbolag ser vi fram emot att få önska våra resenärer välkomna ombord igen.

Karl Sandlund

Tf vd och koncernchef

Stockholm, 27 maj, 2021

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 27 maj 2021 kl. 08:00 CEST.

Downloads

Latest news