Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Bokslutskommuniké januari-december 1999

February 17, 2000 08:00

Huvudpunkter i boksluten per 31 december 1999

•SAS Gruppens resultat före skatt var 1 846 (2 857) MSEK. Fjärde kvartalet gav 1 245 (378) MSEK.

•Överkapacitet i marknaden, allmän prispress och förändrad produktmix till stor del orsaken till ett försämrat helårsresultat.

•Enhetskostnaden var 1,1% lägre än föregående år.

•Passagerartrafiken (RPK) ökade med 1,6%.

•Kassaflödet från verksamheten var 2 227 (3 807) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 1 431 (1 016) MSEK.

•Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 8,70 (13,78) SEK, SAS Norge ASA 7,94 (12,13) SEK samt SAS Sverige AB 8,41 (12,77) SEK. Utdelningen föreslås bli oförändrad från föregående år, 4,00 SEK (3,50 DKK, 3,75 NOK) per aktie.

•Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 345 (545) MDKK
SAS Norge ASA 352 (541) MNOK
SAS Sverige AB 593 (900) MSEK

 

Latest news