Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2016 – april 2017

June 21, 2017 06:00

Utökade strukturell åtgärder för att stärka lönsamheten

Februari 2017 – april 2017

  • Resultat före skatt och engångsposter: -259 (-601) MSEK
  • Resultat före skatt: -208 (127) MSEK
  • Intäkter: 9 843 (8 916) MSEK
  • EBIT-marginal: -1,1% (2,7%)
  • Periodens resultat: -320 (171) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -1,23 (0,25) SEK
  • Helårsutsikterna för 2016/2017 vidhålls

SAS VD och koncernchef kommenterar:

Utvecklingen under kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det mest glädjande är att antalet passagerare ökade med mer än 300 000, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det bidrog till ökade intäkter och att resultatet före skatt och engångsposter förbättrades jämfört med förra året. Lönsamheten är dock fortsatt för låg och måste höjas. Därför dubblerar vi nu ambitionen i vårt effektiviseringsprogram till 3 miljarder SEK. Vi initierar också ett arbete som syftar till att ytterligare stärka lojaliteten till SAS och skapa nya intäktsströmmar genom att dra nytta av SAS starka varumärke och EuroBonus-program.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 08.00 CET.

Latest news