Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS FORWARD: en ny plan när resultatet för första kvartalet presenteras

February 22, 2022 08:00
Regulatory information

SAS har under många år tyngts av en kostnadsstruktur som inte är konkurrenskraftig och hindrar bolaget från att nå sin fulla potential. Dessutom har de senaste två åren varit de mest utmanande i flygbranschens historia. Resmönster och marknadsvillkor förändras och kommer att påverka bolaget ytterligare. SAS är mer än någonsin i behov av en omstart.

SAS kommer implementera åtgärder för att säkra konkurrenskraften på lång sikt. Tillsammans med det redan pågående arbetet med att utveckla en effektiv och lönsam verksamhet presenterar bolaget därför sin plan: ”SAS FORWARD” samtidigt som resultatet för första kvartalet för räkenskapsåret 2021/2022 presenteras.

Första kvartalet för räkenskapsåret 2021/2022

NOVEMBER 2021–JANUARI 2022

 • Intäkter: 5 545 (2 282) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -2 597 (-1 915) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -2 621 (-1 927) MSEK
 • Periodens resultat: -2 442 (-2 033) MSEK
 • Resultat per aktie: -0,34 (-0,28) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS etablerar ett samarbete med Vattenfall, Shell och LanzaTech för att undersöka möjligheten att framställa syntetiskt flygbränsle i storskalig produktion
 • SAS Connect och SAS Link etableras i Köpenhamn och rekrytering har påbörjats

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Kreditramen om 3 000 MSEK som fastställdes med huvudägarna under 2021 har nyttjats
 • SAS FORWARD är lanserat – en omfattande plan för att stärka SAS framtida förutsättningar

Resultatet före skatt slutade på -2,6 miljarder SEK, vilket är en nedgång med 1,7 miljarder SEK jämfört med det senaste kvartalet, eller en nedgång med 0,7 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 6,9 miljarder SEK och de totala rörelseintäkterna landade på 5,5 miljarder SEK för kvartalet. De totala intäkterna minskade med 4 % jämfört med det fjärde kvartalet, en förbättring med omkring 3,3 miljarder SEK jämfört med föregående år, men fortfarande 42 % lägre än första kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19. Kassamedlen i slutet av kvartalet uppgick till 3,4 miljarder SEK.

Antalet passagerare som flög med SAS minskade med 15 % jämfört med föregående kvartal och flugen kabinfaktor nådde cirka 56 %, en nedgång med 4 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Trots det motsvarade vår kapacitet den för fjärde kvartalet. Senaste tiden har vi dock sett en ökning av biljettförsäljningen vilket är positivt och lovande inför framtiden.

PLANEN SAS FORWARD LANSERAS

Pandemin har påverkat SAS i grunden – från nedstängningar och reserestriktioner till förändringar i människors resmönster. Utan radikal förändring kommer detta snabbt att uttömma SAS likvida medel. SAS kommer därför proaktivt genomföra en fullständig omvandling av sin verksamhet, inklusive nätverk, flotta, kollektivavtal och andra kostnadsstrukturer, genom en bred och omfattande omvandlingsplan. I planen ingår att dra nytta av SAS varumärke, uppnå konkurrenskraftiga enhetskostnader, justera storleken på flottan (inklusive omfokusering av långdistansflottan) samt att bygga en hållbar framtid. SAS FORWARD är en omfattande plan för omvandling av verksamhet och finanser, utformad för att ge SAS en stabil finansiell grund att stå på.

Viktiga delar i planen är:

 • Sänka de årliga kostnaderna med 7,5 miljarder SEK – SAS kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att fortsätta sänka kostnaderna med en betydligt mer omfattande fördelning av kostnadsbördan mellan alla större intressentgrupper och fordringsägare.
 • Omvandling av flotta, nätverk och produktutbud – SAS antar en ny nätverksprincip och justerar sin flotta och sitt produkterbjudande för att positionera SAS inför framtiden och förbättra kundupplevelsen.
 • Digital omvandling – SAS kommer att genomgå en större digital omvandling som ska ge en ännu bättre kundupplevelse och samtidigt ekonomiska fördelar.
 • Positionera SAS som ledaren inom hållbart flygande – SAS investerar i moderna bränsleeffektiva flygplan, hållbart flygbränsle, ny teknik samt hållbara produkter och tjänster med incitament för ett förändrat kundbeteende.
 • Stärka den operativa plattformen – SAS ska öka flexibiliteten och effektiviteten och underlätta anpassning till en förändrad efterfrågan och konkurrens.
 • Stärka SAS balansräkning genom att minska skulderna och ta in nytt kapital – De årliga kostnadsbesparingarna på 7,5 miljarder SEK inom SAS FORWARD-planen banar väg för en förstärkning av SAS balansräkning och stärker SAS likviditet kraftigt, för att göra det möjligt för SAS att fortsätta investera i nätverk, medarbetare och bränsleeffektiva flygplan.

Planens framgång och förmågan att attrahera potentiellt nytt kapital är beroende av att SAS fullt ut lyckas genomföra planen för kostnadssänkningar om 7,5 miljarder SEK, vilket i sin tur är beroende av att SAS intressenter deltar fullt ut.

För att kunna uppnå de fullständiga målen med planen SAS FORWARD har SAS begagnat sig av tjänster från Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB som finansiella rådgivare samt Weil Gotshal Manges LLP samt Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som juridiska rådgivare.

Vi kommer att tillhandahålla en uppdatering om framstegen med SAS FORWARD i april.

SAS ska påbörja en ny resa. SAS FORWARD kommer att säkra långsiktig konkurrenskraft och finansiell styrka.

Telefonkonferens i samband med SAS rapport för första kvartalet 2022

En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 (CET), tisdagen den 22 februari 2022.

Anko van der Werff, President & CEO; Magnus Örnberg, Executive Vice President & CFO och Karl Sandlund, Executive Vice President & Chief Commercial Officer presenterar och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på engelska via telefon https://edge.media-server.com/mmc/p/fxj7fh3m

Ingen föranmälan krävs.

Telefonnummer för konferens samtal:

DK: +45 354 455 77 

FI: +358 981 710 310 

NO: +47 235 002 43 

SE: +46 8 566 426 51  

UK: +44 3333 0008 04 

Pin: 68 50 82 98 #

Presentationen och delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.sasgroup.net efter publiceringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS press office: +46 8 797 29 44

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 08.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som omnämns häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Inget erbjudande kommer att lämnas till tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i sådana jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I UK riktas och meddelas detta pressmeddelande endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i Artikel 2 e i den prospektförordning som utgör en del av lagstiftningen i UK genom European Union (Withdrawal) Act 2018 vilka är (i) personer som har yrkesmässig erfarenhet av ärenden relaterade till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) företag med högt nettovärde, oregistrerade föreningar och andra personer som omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i UK som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

Latest news