Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2004

May 4, 2004 08:00

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 12 567 (13 710) MSEK, en minskning med 8,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt sjönk omsättningen under perioden med 2,3% eller 312 MSEK.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till –44 (-398) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 278 MSEK och uppgick för kvartalet till –1 631 (-1 909) MSEK. Rensat för valutaeffekter förbättrades resultatet med 388 MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 583 (-1 876) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till –1 402 (-1 599) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2003-mars 2004 blev 7% (11%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen första kvartalet -8,52 (-9,72) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,03 (81,23) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here