Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

STARK AVSLUTNING UNDER FJÄRDE KVARTALET MEN OTILLFREDSSTÄLLANDE HELÅRSRESULTAT

December 5, 2019 08:00

AUGUSTI 2019–OKTOBER 2019

 • Intäkter: 13 463 (12 678) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): 1 096 (789) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 226 (822) MSEK
 • Periodens resultat: 861 (623) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 2,19 (1,56) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS emitterade en ny hybridobligation uppgående till 1,5 miljarder SEK
 • Ny organisationsstruktur införd

UTSIKTER

 • För 2019/2020 förväntas SAS kunna leverera en EBIT-marginal före jämförelsestörande poster på 3–5%

NOVEMBER 2018–OKTOBER 2019

 • Intäkter: 46 736 (44 718) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): 794 (2 050) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster:786 (2 136) MSEK
 • Periodens resultat: 621 (1 595) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,54 (3,71) SEK
 • Resultat före skatt påverkades negativt av strejk med -615 MSEK
 • Koldioxidutsläppen minskades med 2,5%

VD-ORD

SAS levererar ett otillfredsställande och betydligt lägre helårsresultat än föregående år, drivet av utmaningar från högre flygbränslekostnader, ogynnsamma valutarörelser och strejk. Trots dessa utmaningar bidrog ett attraktivt kunderbjudande och verksamhetseffektiviseringar i kombination med reducerad marknadskapacitet, särskilt under det fjärde kvartalet, till ett positivt resultat för helåret 2019.

Under fjärde kvartalet såg vi en stark utveckling av efterfrågan på våra produkter och tjänster. Det totala antalet passagerare ökade med 2,3%. Dessutom ökade försäljningen av charter och tilläggstjänster. Sammantaget ökade de totala intäkterna med över 6% till 13 463 MSEK.

Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster utvecklades också gynnsamt under kvartalet och uppgick till 1 226 MSEK, en ökning med 404 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Det förbättrade resultatet drevs främst av högre intäkter men motverkades delvis av högre driftskostnader till följd av negativ valutautveckling. Vårt pågående arbete med att förbättra den operativa kvaliteten ledde till förbättrad regularitet och punktlighet samt betydligt lägre kostnader för trafikstörningar.

Under kvartalet stärkte vi också det egna kapitalet genom att emittera en hybridobligation om 1,5 miljarder SEK. Huvudsyftet med emissionen var att öka det egna kapitalet inför den nya redovisningsstandarden IFRS 16, som trädde i kraft den 1 november 2019.

Hela räkenskapsåret 2018/2019 kännetecknades av betydande utmaningar för SAS, som högre flygbränslekostnader, ogynnsamma valutakurser och en sjudagarsstrejk. Den starka efterfrågan som visade sig i ökade passagerarintäkter och försäljning av tilläggstjänster ledde till en total ökning av intäkterna med 2 miljarder SEK. Den förbättrade enhetsintäkten och passageraryielden visar att vårt attraktiva kunderbjudande till skandinaviska resenärer genererar högre intäkter. Trots ökningen minskade tyvärr resultatet för helåret med 1 350 MSEK, på grund av de utmaningar som beskrivits ovan.

YTTERLIGARE FÖRBÄTTRING AV VÅRT KUNDERBJUDANDE

Under kvartalet presenterade vi SAS nya flygplansdesign. Den är en del av vår pågående omvandling till den modernaste flygplansflottan på marknaden. En enhetsflotta med moderna och bränsleeffektiva flygplan kommer, förutom de ekonomiska fördelarna med ett enhetligt underhåll, också att minska våra utsläpp avsevärt – vilket är viktigt för SAS, våra kunder och samhället i stort.

Vidare var vi glada över att meddela att det norska försvaret valde SAS som sin leverantör för de kommande fyra åren. Kontraktet stärker vår marknadsposition och närvaro på den viktiga norska inrikesmarknaden. Sveriges Paralympiska Kommitté valde också SAS som sin partner inför de paralympiska spelen i Tokyo 2020. Avtalet med Sveriges Paralympiska Kommitté innebär att SAS nu är olympisk och paralympisk partner till alla skandinaviska friidrottare i Tokyo.

Inför nästa år fortsätter vi att anpassa vårt nätverk för att underlätta för våra kunder. Inför det kommande sommarprogrammet lanserar vi 14 nya direktlinjer och 5 helt nya destinationer från Skandinavien, däribland Bari (Italien), Rhodos (Grekland), Tivat (Montenegro), Zadar (Kroatien) och Valencia (Spanien).

FORTSATT ARBETE FÖR ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Utöver förnyelsen av flottan, som är vårt viktigaste initiativ för att minska koldioxidutsläppen, har vi också gjort framsteg inom flera projekt som stödjer vår utveckling mot mer hållbara flygresor och en minskad klimatpåverkan.

Vi har fortsatt vårt arbete med att öka tillgången på och användningen av biobränsle och har gjort det lättare för resenärerna att köpa till biobränsle, utöver den mängd som SAS redan använder. Den 31 oktober hade vi nöjet att meddela att det svenska längdlandslaget investerar i biobränsle för att minska sina utsläpp. Laget köper biobränsle som motsvarar deras bränsleförbrukning för deras flygresor mellan Stockholm och Östersund.

SAS COO, Simon Pauck Hansen, utsågs nyligen till ordförande för flyggruppen i det klimatpartnerskap som den danska regeringen inlett. Partnerskapet är ett av 13, där samtliga branscher i Danmark är engagerade för att uppfylla de ambitiösa klimatmål som den danska regeringen satt upp. SAS ser fram emot att kunna spela en viktig roll i partnerskapet och ta en ledarroll i arbetet för ett mer hållbart flygresande.

De koldioxidutsläpp som vi inte kan undvika med dagens teknik fortsätter vi att koldioxidkompensera för. Vi gör detta genom Natural Capital Partners, som investerar i energiprojekt som minskar utsläppen runt om i världen, exempelvis genom vindkraft i Indien. Vid kvartalets slut hade vi kompenserat för drygt 3,9 miljoner kundresor med SAS, vilket motsvarar 40% av de alla passagerarrelaterade koldioxidutsläpp under fjärde kvartalet.

FÖRBÄTTRAD OPERATIV EFFEKTIVITET

Vårt arbete med att stärka den operativa kvaliteten fortsätter. Under kvartalet ökade regulariteten med 0,6 procentenheter till 98,9% och punktligheten ökade med 1,7 procentenheter till 82,5%. Förutom att förbättringarna ger våra kunder en bättre upplevelse ledde de också till lägre kostnader för trafikstörningar.

Vi nådde målet för året på 0,9 miljarder SEK i effektiviseringar. Återstående 0,6 miljarder SEK av totalt 3 miljarder SEK kommer att uppnås under det kommande räkenskapsåret, enligt plan.

Under kvartalet införde vi även en ny organisationsstruktur för att tydliggöra ansvar och öka takten i vårt effektiviseringsarbete.

VI BLICKAR FRAMÅT

SAS uppfyllde inte två av sina tre finansiella mål för 2018/2019, trots ett starkt fjärde kvartal. Den finansiella beredskapen fortsätter vara god, men avkastningen på investerat kapital uppgick till 8%, vilket var en besvikelse, och vår justerade nettoskuld mot EBITDAR ökade till 3,7x.

Utfallet är inte tillfredsställande och innebär att det krävs ytterligare ansträngningar för att effektivisera verksamheten och stärka konkurrenskraften. Vår strategi som har resulterat i stora förbättringar sedan 2012 ligger fast. Inom ramen för strategin har vi påbörjat fler initiativ för att ytterligare öka effektiviteten, flexibiliteten och konkurrenskraften under de kommande åren.

Några av initiativen kommer att ge resultat redan under 2020, medan andra lägger grunden till en ökad effektivitet för åren därefter. Som en del av vårt arbete inom digitalisering och Lean har vi avsatt 120 MSEK i omstruktureringskostnader för att påskynda automatiseringen av administrativa uppgifter och därmed minska administrationskostnaderna.

Våra investeringar i en enhetsflotta för SAS Scandinavia kommer att ge stora fördelar i verksamheten, men på grund av den omskolning som krävs kommer produktiviteten att påverkas negativt de närmaste åren. Under 2021, när Arlanda blir vår andra bas med enhetsflotta efter Kastrup, kommer dock några av fördelarna realiseras genom lägre standby-nivåer och underhållskostnader.

Vi kommer också att se effekterna av ett förbättrat utnyttjande av tillgångar och personal. Vårt mål är att ha ett nytt system och nya planeringsprocesser på plats till 2022. Men redan under 2020 kommer det att hjälpa oss att öka vår operationella kvalitet och realisera fler effektiviseringar, vilket kommer att generera besparingar på 75 MSEK redan nästa år.

Slutligen behöver vi stärka vår operativa modell ytterligare för att öka produktiviteten och flexibiliteten. Omkring 20% av destinationerna i vårt nätverk passar för flygplan i storleken mellan A320neo (180 säten) och CRJ (90 säten). Våra äldre flygplan med 120–150 säten, som används inom detta segment idag, måste ersättas under de närmaste åren och för närvarande har ingen ersättningsorder lagts. Att ha en rätt dimensionerade flotta är helt avgörande ur ett lönsamhetsperspektiv, men också en viktig del av vår resa mot en mer hållbar framtid. För att lägga en order på nya flygplan måste vi säkerställa att vi behåller fördelarna med en enhetsflotta i samtliga produktionsplattformar och att flygplanstypen lever upp till SAS standard. Vi måste även säkerställa att vi har konkurrenskraftiga avtal lämpliga för trafik med medelstora plan.

Sammanfattningsvis medför alla dessa initiativ en stor långsiktig potential och de tillkommande effektiviseringarna beräknas ge besparingar på brutto 1,5–2,0 miljarder SEK från 2022/2023 och framåt. Under 2020 förväntar vi oss att initiativen kommer att bidra till helårsmålet om 0,6 miljarder SEK i effektiviseringar.

UTSIKTER

De osäkra ekonomiska framtidsutsikterna och framväxande avmattningen i stora ekonomier kommer att påverka efterfrågan från kunderna negativt. Den fortsatt svaga svenska och norska kronan mot US-dollarn och euron förblir också en utmaning. Inför nästa år förutser vi därför en betydande lägre marknadstillväxt, både i fråga om efterfrågan och utbud.

Mot bakgrund av dessa marknadsförhållanden, i kombination med högre kostnader för nya flygplan och mer utbildningstid samt införandet av IFRS 16, förväntar vi oss en EBIT-marginal om 3–5% för 2019/2020. Av samma skäl förväntar vi oss en ökad förlust under första kvartalet 2019/2020 jämfört med föregående år.

Jag vill också passa på att tacka alla SAS medarbetare och samarbetspartners för deras arbete under året. Jag vill även tacka våra kunder och ser fram emot att få hälsa er välkomna ombord på någon av våra 800 dagliga flygningar under 2020!

Stockholm den 5 december 2019

Rickard Gustafson

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 5 december 2019 kl. 08:00 CET.

Latest news