Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rekapitaliseringsplan

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokal värdepapperslagstiftning eller reglering i en sådan jurisdiktion.

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av SAS webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong eller Singapore.

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av SAS webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong eller Singapore.

viktig INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av SAS webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen på denna del av SAS webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till, personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalade tecknade aktier, nya aktier, skuldinstrument, hybridinstrument, konvertibla preferensaktier eller stamaktier (tillsammans ”Värdepapper”) inte är tillåten. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende SAS Värdepapper till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, , säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan relevant värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av Värdepapper i USA.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

I Förenade konungariket riktas denna information endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Denna information får inte ageras på eller förlitas av personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer.

Även om SAS är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om SAS kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig SAS inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.

För att få tillgång till informationen på denna del av SAS webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av SAS webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig utanför USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av SAS. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på ”Jag bekräftar” intygar investerare att de inte befinner sig, är bosatta eller registrerade i USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av Värdepapper inte är tillåten.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokal värdepapperslagstiftning eller reglering i en sådan jurisdiktion.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av SAS webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong eller Singapore.

Rekapitaliseringsplan 

Dokument

PRESENTATION 17 augusti 2020

Torbjørn Wist, Executive Vice President & CFO kommer att presentera och kommentera den Reviderade Rekapitaliseringsplanen kl. 11:00 CEST måndagen den 17 augusti 2020.

Presentationen kommer att hållas på engelska via telefon eller https://edge.media-server.com/mmc/p/b4btips6

Ingen förhandsanmälan krävs. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inringningsdetaljer för konferenssamtal: 
DK: +45 354 455 77
FI: +358 981 710 310
NO: +47 235 002 43
SE: +46 8 566 426 51
UK: +44 3333 0008 04 

Pin: 61434746#