Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör en reviderad rekapitaliseringsplan 

14 augusti 2020, 10.15 CEST

Den 30 juni 2020 offentliggjorde SAS AB (”SAS” eller ”Bolaget”) en rekapitaliseringsplan för att möta effekterna av covid-19-pandemin (den ”Initiala Rekapitaliseringsplanen”). Mot bakgrund av offentliggörandet den 7 augusti 2020 att SAS nått en principöverenskommelse med innehavarna av existerande hybridobligationer och obligationer, har styrelsen i SAS (”Styrelsen”) beslutat att justera delar av, samt tidplanen för, den Initiala Rekapitaliseringsplanen och har därför godkänt en reviderad rekapitaliseringsplan (den ”Reviderade Rekapitaliseringsplanen”). Den Reviderade Rekapitaliseringsplanen stöds av Bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten (tillsammans ”Huvudaktieägarna”), och av den tredje största aktieägaren Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (”KAW”).

I enlighet med SAS pressmeddelande den 7 augusti 2020 innefattar revideringen av rekapitaliseringsplanen (a) justerade villkor för konvertering till stamaktier av SAS 1 500 MSEK efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid (de ”Existerande Hybridobligationerna”) och (b) en ändring vad gäller konverteringen av SAS 2 250 MSEK seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och löptid till november 2022 (”Obligationerna”) vilka istället, enligt obligationsinnehavarens eget val, ska konverteras till nya kommersiella hybridobligationer eller stamaktier enligt ett separat erbjudande till innehavarna av Obligationerna. Innehavare av 53,25 % av de Existerande Hybridobligationerna respektive 41,51 % av Obligationerna har uttryckt sitt stöd för principöverenskommelsen till den av Spiltan Fonder ledda fordringshavarkommittén (”Fordringshavarkommittén”).

En ytterligare revidering av rekapitaliseringsplanen som offentliggjordes den 7 augusti 2020 är en höjning av räntesatsen med 90 bps årligen för de nya statshybridobligationer om 6 000 MSEK som SAS föreslår ska emitteras till Huvudaktieägarna. Övriga delar av den Initiala Rekapitaliseringsplanen, innefattande affärsplanen, företrädesemissionen samt den riktade emissionen av stamaktier till Huvudaktieägarna, kvarstår oförändrade i enlighet med vad som angavs i pressmeddelandet den 30 juni 2020. Tidplanen för genomförandet av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen har dock blivit förlängd enligt vad som framgår närmare nedan.

Den Reviderade Rekapitaliseringsplanen är alltjämt villkorad av nödvändiga bolagsstämmobeslut vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 22 september 2020. Huvudaktieägarnas deltagande är villkorat bland annat av konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna i enlighet med ovan, av godkännande från Europeiska kommissionen samt av att dispenser från budplikten beviljas av Aktiemarknadsnämnden. KAW:s deltagande är villkorat av Huvudaktieägarnas deltagande.

Konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna i enlighet med ovan kräver godkännande från de fordringshavarmöten som avses hållas den 2 september 2020. Om den Reviderade Rekapitaliseringsplanen misslyckas och inte genomförs kommer SAS inte kunna återställa den likviditetsbrist och det negativa egna kapital som orsakats av covid-19-utbrottet, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning. Skulle SAS bli tvunget att ansöka om konkurs som ett resultat av sådan väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen, kommer innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna sannolikt inte att kunna driva in sina obligationsfordringar.

Fordringshavarkommittén uppmanar alla obligations- och hybridinnehavare att stödja och rösta för förslagen vid de kommande fordringshavarmötena. Fordringshavarkommittén anser att de nuvarande förslagen bevarar maximalt värde för obligations- och hybridinnehavarna samtidigt som SAS får stöd i en för flygindustrin svår tid till följd av COVID-19. Både SAS och Fordringshavarkommittén välkomnar obligations- och hybridinnehavare som inte är del av Fordringshavarkommittén att ta kontakt för att diskutera utfallet av förhandlingarna och varför Fordringshavarkommitténs företrädare anser att det utfallet är skäligt (kontaktuppgifter finns nedan).

”Å SAS styrelses vägnar skulle jag återigen vilja rikta ett tack till våra större aktieägare, kreditgivare och samarbetspartners för deras fortsatta stöd i dessa aldrig tidigare skådade och utmanande tider. Styrelsen stödjer den Reviderade Rekapitaliseringsplanen och anser att den presenterar en konstruktiv väg framåt givet omfattningen av rekapitaliseringsbehovet, komplexiteten i ansvarsfördelningsåtgärderna samt intressena bland olika intressenter. SAS framtid är beroende av ett framgångsrikt utfall av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen såväl som att 4 miljarder SEK i effektivitetsförbättringar uppnås genom att Bolagets kostnadsstruktur anpassas för att möta en ny situation med lägre efterfrågan. Styrelsen uppmanar innehavare av obligationer och hybridobligationer samt aktieägare att rösta för de förslag som presenteras vid respektive möte, då det inte finns några andra tillgängliga alternativ” säger Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS.

Beskrivning av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen

Emission av nya statshybridobligationer

I enlighet med SAS pressmeddelande den 7 augusti 2020 kommer de SEK-denominerade hybridobligationerna med evig löptid (de ”Nya Statshybridobligationerna”) som kommer att emitteras till Huvudaktieägarna att ha en årlig räntesats som är 90 baspunkter (bps) högre jämfört med de villkor som angavs för de Nya Statshybridobligationerna i den Initiala Rekapitaliseringsplanen, för att uppfylla tillämpliga statsstödskrav. De Nya Statshybridobligationerna kommer att bestå av:

En serie hybridobligationer (”NSHN1”) som kommer att tecknas till lika delar av Huvudaktieägarna till ett sammanlagt belopp om 5 000 MSEK och som kommer att ha en rörlig ränta om 6M STIBOR plus en initial marginal om 340 bps per år. NSHN1-obligationernas marginal kommer sedan att öka till följande: 440 bps årligen under år två och tre, 590 bps årligen under år fyra och fem, 790 bps årligen under år sex och sju samt 1 040 bps årligen under år åtta och därefter. NSHN1 kommer att vara efterställda hybridobligationer som kommer vara likställda med NSHN2 (såsom definierat nedan).

En serie hybridobligationer (”NSHN2”) som kommer att tecknas av den danska staten till ett sammanlagt belopp om 1 000 MSEK och som kommer att ha en rörlig ränta om 6M STIBOR plus en initial marginal om 440 bps per år. NSHN2-obligationernas marginal kommer sedan att öka till följande: 540 bps årligen under år två och tre, 690 bps årligen under år fyra och fem, 890 bps årligen under år sex och sju samt 1 140 bps årligen under år åtta och därefter. NSHN2 kommer att vara efterställda hybridobligationer som kommer vara likställda med NSHN1.

De Nya Statshybridobligationerna kommer redovisningsmässigt att behandlas som eget kapital i SAS, är fritt överlåtbara men onoterade och kommer vid varje tidpunkt kunna lösas in av SAS till sitt nominella belopp.

Konvertering av de Existerande Hybridobligationerna till stamaktier

De svenska och danska regeringarna har krävt, som villkor för sina kapitalinjektioner, att åtgärder vidtas för att fördela den ekonomiska bördan, däribland konvertering av de Existerande Hybridobligationerna. Mot denna bakgrund, och i enlighet med SAS pressmeddelande den 7 augusti 2020, föreslås de Existerande Hybridobligationerna utbytas till 90 % av nominellt belopp mot stamaktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,16 SEK per aktie.[1] Som offentliggjordes den 22 juli 2020 kommer Bolaget att betala den uppskjutna räntan på de Existerande Hybridobligationerna kontant i samband med konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna till stamaktier.

Innehavare av 53,25 % av de Existerande Hybridobligationerna har till Fordringshavarkommittén uttryckt sitt stöd för principöverenskommelsen. Dessa inkluderar samtliga de större innehavare i Fordringshavarkommittén som SAS har förhandlat med, vilka innehar 22,25 % av de Existerande Hybridobligationerna. Styrelsen har beslutat att kalla till ett nytt möte med innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna som avses hållas den 2 september 2020 i syfte besluta om ovannämnda förslag. För att besluta om den föreslagna konverteringen krävs att minst 50 % av de Existerande Hybridobligationernas nominella belopp (exklusive eventuella Existerande Hybridobligationer som innehas av SAS eller något av dess dotterbolag) är representerat vid mötet samt att minst 2/3 av det representerade nominella beloppet (exklusive eventuella Existerande Hybridobligationer som innehas av SAS eller något av dess dotterbolag) röstar för den föreslagna konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna. Till följd av ett sådant beslut kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med upp till 1 163 793 103.

Innehavare av Existerande Hybridobligationer som avger sin röst före den 26 augusti 2020 (”Early Bird-fristen”) kommer därutöver att erhålla ett kontantbelopp om 0,2 % av det nominella beloppet av varje Existerande Hybridobligation för vilken de röstar, oavsett om innehavaren röstar för eller mot förslaget. Beloppet kommer att utbetalas inom tio arbetsdagar från konverteringen till aktier villkorat av att konverteringsförslagen godkänns vid såväl mötet med innehavarna av Obligationerna som mötet med innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna.

Mer information om kallelsen till mötet med innehavarna av Existerande Hybridobligationer återfinns nedan.

Konvertering av Obligationerna till nya kommersiella hybridobligationer eller stamaktier

Baserat på de skäl som angetts ovan under avsnittet ”Konvertering av de Existerande Hybridobligationerna till stamaktier”, samt i enlighet med SAS pressmeddelande den 7 augusti 2020, föreslås Obligationerna utbytas mot icke-efterställda, icke-säkerställda, icke-garanterade inlösenbara hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid (de ”Nya Kommersiella Hybridobligationerna”) i Bolaget till 100 % av nominellt belopp. De Nya Kommersiella Hybridobligationerna kommer att ha en rörlig ränta om 6M STIBOR plus en initial marginal om 340 bps per år. De Nya Kommersiella Hybridobligationernas marginal kommer sedan att öka till följande: 440 bps årligen under år två och tre, 590 bps årligen under år fyra och fem, 1 090 bps årligen under år sex och sju, 1 440 bps årligen under år åtta till och med tio samt 1 590 bps årligen under år elva och därefter. De Nya Kommersiella Hybridobligationerna kommer redovisningsmässigt att behandlas som eget kapital i SAS, kommer ha prioritet över de Nya Statshybridobligationerna, vara fritt överlåtbara och kommer kunna lösas in av SAS till sitt nominella belopp vid valfri tidpunkt.

Alternativt, och villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande, kommer befintliga innehavare av Obligationerna före genomförandet av den föreslagna konverteringen att erhålla ett erbjudande (”Obligationsinnehavarerbjudandet”) vilket möjliggör för innehavarna av Obligationerna att till 100% av nominellt belopp teckna nyemitterade stamaktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,16 SEK per aktie med betalning genom kvittning mot sin obligationsfordran. Det sammanlagda antalet nya stamaktier som kan emitteras till innehavarna av Obligationerna i enlighet med Obligationsinnehavarerbjudandet är dock begränsat till 969 827 586 aktier (motsvarande 50 % av Obligationernas nominella belopp) och i händelse av överteckning kommer tilldelningen att reduceras på pro rata-basis varvid kvarvarande Obligationsfordran som inte konverteras till stamaktier kommer konverteras till Nya Kommersiella Hybridobligationer såsom beskrivits ovan. Anmälningsperioden i Obligationsinnehavarerbjudandet kommer att löpa parallellt med teckningsperioden i företrädesemissionen, dvs. 5 – 19 oktober 2020. Utfallet av Obligationsinnehavarerbjudandet förväntas offentliggöras den 23 oktober 2020 och konverteringen i enlighet med Obligationsinnehavarerbjudandet förväntas ske den 5 november 2020.[2] En närmare beskrivning av Obligationsinnehavarerbjudandet kommer att återfinnas i prospektet som offentliggörs omkring den 1 oktober 2020.

Innehavare av 41,51 % av Obligationerna har till Fordringshavarkommittén uttryckt sitt stöd för principöverenskommelsen. Dessa inkluderar samtliga de större innehavare i Fordringshavarkommittén som SAS har förhandlat med, vilka innehar 27,11 % av Obligationerna). Styrelsen har beslutat att kalla till ett nytt möte med innehavarna av Obligationerna att hållas den 2 september 2020 i syfte besluta om ovannämnda förslag om konvertering till Nya Kommersiella Hybridobligationer. För att besluta om konvertering av Obligationerna krävs att minst 50 % av Obligationernas nominella belopp (exklusive eventuella Obligationer som innehas av SAS eller något av dess dotterbolag) är representerat vid mötet och att minst 80 % av det representerade nominella beloppet (exklusive eventuella Obligationer som innehas av SAS eller något av dess dotterbolag) röstar för den föreslagna konverteringen av Obligationerna. Till följd av ett sådant beslut och det efterföljande Obligationsinnehavarerbjudandet kommer SAS att konvertera 2 250 MSEK skuld till eget kapital (i form av Nya Kommersiella Hybridobligationer som redovisas som eget kapital och, i den utsträckning Obligationsinnehavarerbjudandet accepteras, stamaktier).

Innehavare av Obligationer som avger sin röst före Early Bird‑fristen den 26 augusti 2020 kommer därutöver att erhålla ett kontantbelopp om 0,2 % av det nominella beloppet av varje Obligation för vilken de röstar, oavsett om innehavaren röstar för eller mot förslaget. Beloppet kommer att utbetalas inom tio arbetsdagar från konverteringen villkorat av att konverteringsförslagen godkänns vid såväl mötet med innehavarna av Obligationerna som mötet med innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna.

Mer information om kallelsen till mötet med innehavarna av Obligationerna återfinns nedan.

Sammanfattning av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen

Villkoren för den riktade emissionen till Huvudaktieägarna och för företrädesemissionen är oförändrade i förhållande till den Initiala Rekapitaliseringsplanen. Den Reviderade Rekapitaliseringsplanen kan således sammanfattas enligt följande.

  1. En riktad emission av stamaktier om cirka 2 006 MSEK till en teckningskurs om 1,16 SEK (den ”Riktade Emissionen”) till Huvudaktieägarna (fördelat cirka 1 016 MSEK till den danska staten och cirka 990 MSEK till den svenska staten i händelse av att företrädesemissionen blir fulltecknad[3]).
  2. En företrädesemission av nya stamaktier till befintliga aktieägare om cirka 3 994 MSEK till en teckningskurs om 1,16 SEK (”Företrädesemissionen”) vilken, under vissa villkor, förväntas omfattas av tecknings- respektive garantiåtaganden motsvarande 81,5 % av Företrädesemissionens totala belopp där cirka 2 994 MSEK förväntas täckas av tecknings- respektive garantiåtaganden pro rata från Huvudaktieägarna (med lika fördelning) och där cirka 259 MSEK täcks av ett teckningsåtagande från KAW för dess pro rata-andel.
  3. Riktade emissioner av Nya Statshybridobligationer till Huvudaktieägarna, om sammanlagt 6 000 MSEK i form av två separata instrument:
  • NSHN1 om ett belopp om 5 000 MSEK, lika fördelad mellan Huvudaktieägarna, med årliga räntestegringar över de kommande åren såsom beskrivs ovan; och
  • NSHN2 om ett belopp om 1 000 MSEK till Danmark, med en räntestegring om ytterligare 1 % utöver räntan som betalas på NSHN1.
  1. Konvertering av de Existerande Hybridobligationerna till 90 % av nominellt belopp till stamaktier och till en teckningskurs om 1,16 SEK per aktie.
  2. Konvertering av Obligationerna till 100 % av nominellt belopp till (i) Nya Kommersiella Hybridobligationer med en räntestegring under kommande år i enlighet med ovan, eller (ii) stamaktier till en teckningskurs om 1,16 SEK per aktie (om obligationsinnehavaren så önskar och upp till det högsta antal stamaktier som kan tilldelas i Obligationsinnehavarerbjudandet).

En extra bolagsstämma i SAS kommer att hållas omkring den 22 september 2020 för att fatta erforderliga beslut i anledning av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen och övriga beslut relaterade därtill, i enlighet med den kallelse till bolagsstämma som kommer att offentliggöras senast den 20 augusti 2020.

Efter implementeringen av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen kommer Bolaget säga upp sin treåriga revolverande kreditfacilitet om 3,3 miljarder SEK, till 90 % garanterad av Huvudaktieägarna, och i förtid återbetala utestående belopp i dess helhet i enlighet med dess villkor.

I enlighet med vad som angavs i pressmeddelandet den 30 juni 2020 avses den Reviderade Rekapitaliseringsplanen konvertera 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital[4], anskaffa 12 miljarder SEK i nytt eget kapital före rekapitaliseringskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 150 MSEK samt återställa det egna kapitalet med 14,25 miljarder SEK. Den Reviderade Rekapitaliseringsplanens genomförande kommer att medföra en ökning av de framtida finansiella utbetalningarna jämfört med de finansiella utbetalningarna för Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna.[5]

Enligt vad som angavs i pressmeddelandet den 30 juni 2020 har, utöver dessa 14,25 miljarder SEK, ytterligare 0,5 miljarder SEK säkrats genom kommersiella avtal med Norge där den norska staten har och kommer att betala SAS för att upprätthålla en viss nivå av nätverkskapacitet. Tillsammans med den nya finansiering som beskrivs ovan säkerställer detta att SAS får tillgång till den nödvändiga finansieringen om 12,5 miljarder SEK.

Envar av Huvudaktieägarna har, villkorat bland annat av konverteringen av Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna, av godkännande från Europeiska kommissionen samt av erhållande av dispenser från budplikten från Aktiemarknadsnämnden, uttryckt sitt stöd för den Reviderade Rekapitaliseringsplanen och uttryckt sin avsikt att teckna och garantera sådant antal aktier och Nya Statshybridobligationer som angavs i pressmeddelandet den 30 juni 2020. Efter genomförandet av emissionerna i enlighet med den Reviderade Rekapitaliseringsplanen kommer den danska och svenska staten att inneha samma antal aktier och röster i Bolaget.[6]

Den tredje största aktieägaren, KAW, har, under förutsättning bland annat av att Huvudaktieägarna infriar sina ovan beskrivna tecknings- respektive garantiåtaganden, uttryckt sitt stöd för den Reviderade Rekapitaliseringsplanen och har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel (6,50 %) i Företrädesemissionen motsvarande cirka 259 MSEK.

SAS tre största aktieägare, dvs. Huvudaktieägarna och KAW, som tillsammans äger cirka 35,56 % av Bolagets aktier och röster har, på vissa villkor, uttryckt sin avsikt att stödja Styrelsens förslag vid den extra bolagsstämman.

Genomförandet av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen är villkorat av Europeiska kommissionens godkännande i enlighet med gällande statsstödsregler. Ett sådant godkännande kommer omfattas av de krav som återfinns i det tillfälliga regelverket för statliga stödåtgärder med anledning av covid-19 vilka, bland annat, inkluderar ett förbud mot utdelningar, en begränsning av M&A-transaktioner samt krav på oförändrad ersättning till ledande befattningshavare. Dessa krav kommer att lättas när stödet återbetalas. SAS kommer att offentliggöra godkännandet genom pressmeddelande och kraven enligt Europeiska kommissionens beslut om godkännande kommer att beskrivas närmare i prospektet som offentliggörs omkring den 1 oktober 2020.

Aktieägarstruktur efter den Reviderade Rekapitaliseringsplanen

Efter den Reviderade Rekapitaliseringsplanens genomförande,[7] kommer antalet aktier och röster i Bolaget öka med upp till 7 306 034 482 till högst 7 688 617 033, vilket motsvarar en utspädning om cirka 95 %.[8] Som en följd av detta skulle ägarförhållandena ändras drastiskt och, för det fall Obligationsinnehavarerbjudandet och Företrädesemissionen fulltecknas skulle den Reviderade Rekapitaliseringsplanen efter konvertering av de Existerande Hybridobligationerna enligt ovan resultera i att var och en av den svenska och danska staten innehar 1 420 462 427 aktier motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 18,5 % av det totala antalet aktier och röster,[9] att innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna innehar upp till 1 163 793 103 aktier motsvarande cirka 15,1 % av det totala antalet aktier och röster samt att innehavarna av Obligationerna innehar upp till 969 827 586 aktier motsvarande cirka 12,6 % av det totala antalet aktier och röster i SAS.

Indikativa datum

Den preliminära tidplanen för implementeringen av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen har blivit förskjuten i enlighet med följande:

Early Bird-fristen26 augusti 2020
Möten för innehavare av Obligationer och Existerande Hybridobligationer2 september 2020
Extra bolagsstämma22 september 2020
Avstämningsdag i Företrädesemissionen30 september 2020
Offentliggörande av prospekt för Företrädesemissionen och Obligationsinnehavarerbjudandet1 oktober 2020
Teckningsperiod för aktieägare i Företrädesemissionen och för Obligationsinnehavare i Obligationsinnehavarerbjudandet5 –  19 oktober 2020
Sista dagen för handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen och för handel i Obligationerna och de Existerande Hybridobligationerna15 oktober 2020
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen och Obligationsinnehavarerbjudandet23 oktober 2020
Konvertering av Obligationer till Nya Kommersiella Hybridobligationer23 oktober 2020
Leverans av aktier / konvertering av BTAer till nya stamaktierLeverans av Nya Statshybridobligationerna5 november 2020

Extra bolagsstämma

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring den 22 september 2020 för att besluta om åtgärderna enligt den Reviderade Rekapitaliseringsplanen i enlighet med den kallelse till bolagsstämman som kommer att offentliggöras separat senast den 20 augusti 2020.

Kallelse till fordringshavarmöte

Bolaget har idag instruerat Intertrust (Sweden) AB, som agent för de Existerande Hybridobligationerna (ISIN SE0012193910) och Obligationerna (ISIN SE0010520338), att utfärda kallelse till fordringshavarmöten med innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna som är direktregistrerade i Bolagets skuldbok som förs av Euroclear Sweden. Syftet är att begära godkännande av konverteringen av Obligationerna till Nya Kommersiella Hybridobligationer (att efterföljas av Obligationsinnehavarerbjudandet villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman) respektive konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna till stamaktier samt av bemyndigande för agenten att vidta nödvändiga åtgärder i samband med den föreslagna konverteringen.

Kallelserna till fordringshavarmötena och detaljerad information om röstningsförfarandet samt begäran till innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida https://www.sasgroup.net/investor-relations/rekapitaliseringsplan.

Presentation

Torbjørn Wist, Executive Vice President & CFO kommer att presentera och kommentera den Reviderade Rekapitaliseringsplanen kl. 11:00 CEST måndagen den 17 augusti 2020.

Presentationen kommer att hållas på engelska via telefon eller https://www.sasgroup.net/investor-relations/rekapitaliseringsplan/

Ingen förhandsanmälan krävs. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efter presentationen.

Inringningsdetaljer för konferenssamtal:

DK: +45 354 455 77 FI: +358 981 710 310 NO: +47 235 002 43 SE: +46 8 566 426 51

UK: +44 3333 0008 04

Pin: 61434746#

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

För mer information om principöverenskommelsen mellan SAS och vissa större fordringshavare ledda av Spiltan Fonder samt om konverteringsförslagen, vänligen kontakta: 

Lars Lönnquist, Spiltan Fonder, email: lars.lonnquist@spiltanfonder.se

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), email: SEBLiabilityManagement@seb.se  

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, e-mail: dcm_admin@danskebank.se 

Swedbank AB (publ), e-mail: syndicate@swedbank.se  

Rådgivare till Bolaget

Skandinaviska Enskilda Banken AB är SAS finansiella rådgivare, Global Coordinator och Bookrunner i samband med rekapitaliseringsplanen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS legala rådgivare.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige

Filial och Swedbank AB (publ) har utsetts till Solicitation Agents. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i Företrädesemissionen.

Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 14 augusti 2020 kl. 10:15 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelandet är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i SAS. Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som SAS förväntas publicera omkring den 1 oktober 2020. Erbjudandena enligt den Initiala Rekapitaliseringsplanen och den Reviderade Rekapitaliseringsplanen lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Storbritannien och Nordirland riktas detta pressmeddelande endast till och meddelas endast till personer som är kvalificerade investerare i den mening som avses i artikel 2 e i Prospektförordningen (2017/1129) vilka är (i) personer som faller inom definitionen av ”investment professional” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”) eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det på annat lagligt sätt kan meddelas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan kallas tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien och Nordirland som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

 

[1] Konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna till stamaktier förväntas vara genomförd omkring den 5 november 2020. Betalda tecknade aktier (”BTA”), vilka kommer upptas till handel på Nasdaq Stockholm, kommer att ges ut, mot överföring av de Existerande Hybridobligationerna, till innehavarna omkring den 23 oktober 2020.

[2] Konverteringen av Obligationerna till Nya Kommersiella Hybridobligationer och/eller BTAer, vilka kommer upptas till handel på Nasdaq Stockholm, för sådana Obligationer som lämnats in i enlighet med Obligationsinnehavarerbjudandet förväntas ske omkring den 23 oktober 2020. BTAer kommer att konverteras till stamaktier omkring den 5 november 2020.

[3] Fördelas cirka 1 004 MSEK till Danmark och cirka 1 002 MSEK till Sverige för det fall inga andra aktieägare utöver Huvudaktieägarna och KAW deltar i Företrädesemissionen.

[4] De Existerande Hybridobligationerna redovisas redan som eget kapital.

[5] Beroende på deltagandet i Obligationsinnehavarerbjudandet kommer kupongutbetalningarna under de första fem åren efter genomförandet av den Reviderade Rekapitaliseringsplanen, jämfört med nuvarande kupongutbetalningar på de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna under en femårsperiod, sammanlagt att öka med mellan 0,47–0,75 miljarder SEK (från förväntade 1,32 miljarder SEK i kupongutbetalningar på de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna till mellan 1,79–2,07 miljarder SEK) under antagande att kupongerna utbetalas varje år enligt plan.

[6] För det fall (i) de förväntade tecknings- respektive garantiåtagandena från Huvudaktieägarna och KAW fullt ut skulle tas i anspråk, (ii) inga andra aktier tecknas i Företrädesemissionen, (iii) samtliga Existerande Hybridobligationer konverteras till stamaktier, samt (iv) inga stamaktier emitteras i enlighet med Obligationsinnehavarerbjudandet skulle ägarförhållandena ändras drastiskt och resultera i att var och en av den svenska och danska staten innehar 2 210 760 114 aktier motsvarande cirka 36,4 % av det totala antalet aktier och röster. Vänligen se ”Aktieägarstruktur efter den Reviderade Rekapitaliseringsplanen” för mer information om aktieägarförhållandena efter aktieemissionerna.

[7] Under antagande om teckning av samtliga nya stamaktier som emitteras i Företrädesemissionen respektive i den Riktade Emissionen samt teckning av det högsta antalet aktier som kan emitteras till innehavarna av de Existerande Hybridobligationerna och Obligationerna (dvs. att även Obligationsinnehavarerbjudandet fulltecknas).

[8] Baserat på utestående aktier om 382 582 551 per den 30 juni 2020 och under antagandet att både Företrädesemissionen och Obligationsinnehavarerbjudandet fulltecknas.

[9] För det fall (i) de förväntade tecknings- respektive garantiåtagandena från Huvudaktieägarna och KAW fullt ut skulle tas i anspråk, (ii) inga andra aktier tecknas i Företrädesemissionen, (iii) samtliga Existerande Hybridobligationer konverteras till stamaktier, samt (iv) inga stamaktier emitteras i enlighet med Obligationsinnehavarerbjudandet skulle var och en av den svenska och danska staten inneha 2 210 760 114 aktier motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 36,4 % av det totala antalet aktier och röster.