Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2004

May 4, 2004 08:00

• Omsättningen för första kvartalet uppgick till 12 567 (13 710) MSEK, en minskning med 8,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt sjönk omsättningen under perioden med 2,3% eller 312 MSEK.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till –44 (-398) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 278 MSEK och uppgick för kvartalet till –1 631 (-1 909) MSEK. Rensat för valutaeffekter förbättrades resultatet med 388 MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 583 (-1 876) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till –1 402 (-1 599) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2003-mars 2004 blev 7% (11%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen första kvartalet -8,52 (-9,72) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,03 (81,23) SEK.

 

Latest news