Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rezidor Hotel Group redovisar sitt resultat för perioden 1 januari till 30 september och offentliggör avsikt att noteras på Stockholmsbörsen

October 26, 2006 07:01

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien eller Japan.Rezidor Hotel Group redovisar sitt resultat för perioden 1 januari till 30 september och offentliggör avsikt att noteras på Stockholmsbörsen

Den 22 juni 2006 meddelade SAS koncernen (”SAS”) att dess dotterbolag Rezidor SAS Hospitality Group AB (publ.) ägt av SAS till 75 procent, förberedde en börsintroduktion inom det närmaste året.
I samband med förberedelserna inför börsintroduktionen har bolaget ändrat namn till Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Rezidor”).

SAS kan idag meddela att Rezidor har inlett det formella förfarandet att ansöka om notering på den Nordiska listan vid Stockholmsbörsen. Börsnoteringen beräknas vara slutförd innan utgången av 2006, med reservation för förhållandena på marknaden och det slutliga godkännandet av SAS styrelse.

I samband med börsintroduktionen räknar SAS med att sälja hela sitt innehav om 75 procent av aktierna i Rezidor. Inga nya aktier i Rezidor kommer att emitteras. Carlson, ett av USA:s ledande rese- och hotellföretag, har för avsikt att kvarstå som stor aktieägare i Rezidor och kommer i samband med noteringen att öka sin ägarandel i Rezidor från 25 till 35 procent genom att förvärva aktier från SAS till introduktionspris.

Idag offentliggör Rezidor resultatet för perioden 1 januari – 30 september 2006. Datum för tillkännagivandet har tidigarelagts med anledning av börsintroduktionen. SAS koncernens fullständiga niomånaders-rapport kommer som planerat att publiceras den 8 november.

REZIDOR I SIFFROR, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

• Omsättningen under perioden ökade till 521,9 MEUR, från 419,7 MEUR under motsvarande period 2005, innebärande en ökning om 24,3 procent.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade under perioden till 43,6 MEUR, från 24,8 MEUR under motsvarande period 2005, innebärande en ökning om 75,6 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade under perioden till 27,9 MEUR, från 15,3 MEUR under motsvarande period 2005, innebärande en ökning om 82,0 procent.
• Resultatet efter finansiella poster (EBT) ökade under perioden till 26 MEUR, från 8,7 MEUR under motsvarande period 2005.
• Intäkter per tillgängligt rum (RevPAR) (inklusive hotell med hyres- och managementavtal) ökade under perioden till 72 EUR från 67 EUR under motsvarande period 2005, innebärande en ökning om 7,5 procent.
• Under perioden ingicks 23 avtal för nya hotell, motsvarande 5 485 rum.

Gunnar Reitan, tillförordnad vd och koncernchef för SAS koncernen, kommenterar resultatet för tredje kvartalet och planerna att notera Rezidors aktier på Stockholmsbörsen:

– Rezidor har med SAS som ägare nått en ledande ställning inom hotellbranschen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Rezidors framgångar har byggt på en stark varumärkesportfölj, ett engagemang för bästa drift och en beprövad strategi som genomdrivits av en erfaren ledningsgrupp. Samtidigt har företaget skapat en attraktiv plattform för framtida, lönsam tillväxt genom att tidigt etablera sig på en rad spännande marknader och utveckla starka kanaler för nya hotellavtal.

– Den kraft som finns i Rezidors verksamhet, och som utvecklats med hjälp av strategin med starkt fokus på tillväxt, reflekteras i resultatet för årets nio första månader, som offentliggörs idag och visar på en stark tillväxt i lönsamhet och intäkter per tillgängligt rum.

– Att notera Rezidor på Stockholmsbörsen gynnar alla parter. För Rezidor är det ett logiskt steg när företaget förbereder sig för nästa fas i utvecklingen och för SAS ligger börsnoteringen av Rezidor i linje med SAS:s uttalade strategi att koncentrera sig på flygverksamheten som är kärnan i företaget, säger Gunnar Reitan.

STYRELSEN FÖR REZIDOR UTSEDD

I samband med förberedelserna inför börsintroduktionen har de nuvarande aktieägarna i Rezidor utsett ett antal personer till nyckelpositioner i Rezidors styrelse. Urban Jansson har tillsatts som styrelseordförande och Marilyn Carlson Nelson har tillsatts som vice ordförande. Monica Caneman, Harald Einsmann och Ulla Litzén har tillsatts som styrelseledamöter. Information om samtliga ledamöter i styrelsen lämnas i slutet av detta pressmeddelande.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
Vid ytterligare frågor, kontakta:

Hans Ollongren, informationsdirektör, Corporate Communications 070-997 1950
Sture Stölen, direktör för SAS Group Investor Relations 070-997 14 51

YTTERLIGARE INFORMATION OM REZIDOR

REZIDOR – EN ÖVERSIKT

• 226 hotell i drift med över 45 783 rum i 49 länder per den 30 september 2006
• Ledande position i Norden (71 hotell) och andra centrala marknader i Västeuropa såsom Tyskland (34 hotell), Storbritannien (23 hotell), Frankrike (17 hotell) och Irland (11 hotell)

• Stark bas för tillväxt till följd av att tidigt ha etablerat en stark position på nya tillväxtmarknader i Östeuropa, Ryssland och övriga OSS-länder samt i Mellanöstern

• Attraktiv portfölj med många varumärken, Radisson SAS, Park Inn, Regent, Missoni och Country Inn

• Många kontrakterade nya hotell under utveckling med ingångna avtal för omkring 8 000 rum som kommer att öppnas under treårsperioden 2007–2009

• Attraktiv partner för hotellägare och hotellentreprenörer som gör att Rezidor kan dra nytta av den övergång från fristående hotell till hotellkedjor som just nu sker på marknaden

• Betydande fördelar från partnerskapet med Carlson, som för närvarande äger 25 procent av aktierna i Rezidor

• Erfaren ledningsgrupp med fokuserad strategi och goda meriter

VERKSAMHETEN

Rezidor är ett av de snabbast växande hotellföretagen i Europa, mätt i antal hotellrum som lagts till portföljen under perioden 2003–2005. Hotellen i portföljen drivs huvudsakligen under två varumärken, Radisson SAS och Park Inn, men också under tre varumärken under utveckling, Regent, Hotel Missoni och Country Inn. Per den 30 september 2006 hade Rezidor 226 hotell i drift och 46 hotell under utveckling, samtliga i EMEA-området (Europa, Mellanöstern och Afrika), med undantag för ett som ligger i Kina. Rezidor planerar att addera omkring 20 000 ytterligare hotellrum under treårsperioden 2007–2009. Rezidor har redan ingått avtal för omkring 8 000 rum som kommer att öppnas under denna period.

Rezidor driver en noggrant segmenterad varumärkesportfölj som täcker de flesta viktiga segment av hotellmarknaden: förstklassig fullservice, fullservice i mellanprisklassen, begränsad servicegrad, lyx och livsstil. För vart och ett av varumärkena har Rezidor en väl utarbetad varumärkesstrategi som inriktas på de definierade kundgruppernas olika behov. Bland de stora varumärkena är Radisson SAS ett förstklassigt fullservicehotell som arbetar med ett livsstilskoncept, medan Park Inn är en fullservicekedja med tillväxtpotential som riktar sig mot mellanklasssegmentet. Bland varumärken under utveckling är Regent ett traditionellt lyxhotell, Hotel Missoni ett livsstilshotell som utvecklats i partnerskap med modehuset Missoni, medan Country Inn erbjuder boende med begränsad servicenivå.

1997 fattade Rezidor ett strategiskt beslut om att fokusera på hotellverksamheten och avyttra sitt innehav av egna hotellfastigheter. För närvarande drivs alla hotell i Rezidors portfölj antingen av Rezidor genom hyres- eller managementavtal eller av fristående aktörer som får tillgång till ett av Rezidors varumärken genom franchiseavtal. Med undantag för hotell under utveckling, drevs 63 av de 226 hotellen i företagets portfölj per den 30 september 2006 under hyresavtal, medan 90 drevs under managementavtal och 73 genom franchiseavtal.

Rezidor utvecklar och har licens för att använda varumärkena Radisson, Park Inn och Regent i Europa, Mellanöstern och Afrika enligt masterfranchiseavtalet med Carlson, som har starka band till Rezidor sedan 1995, då det första masterfranchiseavtalet ingicks mellan bolagen. Rezidors masterfranchiseavtal med Carlson för kedjan Country Inn ger dessutom möjlighet att i framtiden utveckla ett varumärke med begränsad servicenivå i Europa, Mellanöstern och Afrika. Carlson är inte bara en engagerad, långsiktigt strategisk aktieägare med omfattande branschkunnande utan kan även bistå Rezidor med global varumärkesinfrastruktur, bokningssystem och andra verksamhetsrelaterade projekt.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET OCH NOTERINGEN PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN

Den 22 juni 2006 offentliggjorde SAS att man förberedde en börsintroduktion av Rezidor genom en notering på Stockholmsbörsen. Avyttringen av Rezidor ligger i linje med SAS:s strategi att fokusera på sin kärnverksamhet, flygverksamheten. Erbjudandet förväntas ge SAS möjlighet att helt lämna hotellverksamheten och fortsätta den process som inleddes 2005 när Carlson förvärvade 25 procent av aktierna i Rezidor.

De senaste åren har Rezidor genererat betydande tillväxt. Parallellt har Rezidor gjort en strategisk förskjutning från att äga hotellfastigheter till att bedriva renodlad hotelloperatörsverksamhet. Denna förskjutning påbörjades 1997 och fullföljdes 2005 när Rezidor sålde sin sista kvarvarande hotellfastighet. Rezidor fortsätter att växa med denna flexibla affärsmodell utan egna fastigheter som grund och anser sig vara väl positionerade för att fortsatt generera lönsam tillväxt.

Rezidor kommer att kunna förbättra sitt strategiska fokus ytterligare som börsnoterat företag. Bolagets styrelse och ledningsgrupp kommer att vara direkt ansvariga inför aktieägarna och helt fokuserade på kärnverksamheten – att driva hotell.

Rezidor kommer inte att erhålla någon del av intäkterna från SAS försäljning av aktier i affären. Rezidor förväntar sig att noteringen kommer att dra till sig kapitalmarknadens och medias intresse och därmed gynna företagets profil såväl som dess varumärken. Rezidor anser att detta bör stärka dess position ytterligare på dess marknader, utöka dess möjligheter att kunna ingå avtal med attraktiva samarbetspartners och fastighetsägare samt ytterligare stärka plattformen för verksamhetens framtida utveckling.

BOLAGETS STYRELSE
Bolagets styrelse

Rezidors styrelse har för närvarande nio ledamöter, inklusive ordföranden, som väljs för perioden fram till och med bolagsstämman 2007. I tabellen nedan anges namnen på de nuvarande styrelsemedlemmarna samt deras nuvarande befattning.

Namn Befattning

Urban Jansson Ordförande
Marilyn Carlson Nelson Vice ordförande
Monica Caneman ledamot
Harald Einsmann Ledamot
Ulla Litzén Ledamot
Trudy Rautio Ledamot
GunnarReitan Ledamot
Jay S.Witzel Ledamot
Benny Zakrisson Ledamot

Ytterligare information om bolagsstyrelsen och ledningsgruppen finns på: www.rezidor.com

YTTERIGARE INFORMATION OM CARLSON

Carlson Companies är världsledande inom hotellverksamhet, kryssningar, restaurang, affärs- och semesterresor och marknadsföring och är ett av de största privatägda företagen i USA. Carlson Hotels Worldwide® är ett av världens största hotellföretag och har fem varumärken, däribland fyra av Rezidors fem kedjor, som finns på över 943platser i 70 länder. Carlson är baserat i Minneapolis och dess varumärken och service sysselsätter genom olika system över 170 000 människor i mer än 150 länder. År 2005 uppgick Carlsons systemtäckande försäljning, inklusive franchiseverksamhet, till 34,4 miljarder USD.
UBS Investment Bank står som Global Coordinator för erbjudandet. Credit Suisse, SEB Enskilda och UBS Investment Bank som Joint Bookrunners.

————————————————————————————————–

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the offering in the United States of America or to conduct a public offering of Securities in the United States of America.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

This communication if directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here