Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förbättrat resultat under första kvartalet 2007

May 3, 2007 08:01

Nyckeltal från SAS koncernens delårsrapport idag:

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för perioden till -469 (‑1 319) MSEK, en förbättring med 850 MSEK.

• Resultatförbättringen beror på en kombination av god marknadstillväxt, högre yield, god kapacitets- och kostnadskontroll, samt nya affärsmodeller.

• Koncernens totala omsättning ökade med 6,7% till 13 839 MSEK.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

– Första kvartalet utvecklades i positiv riktning. Konjunkturen var fortsatt god och har bidragit till att marknaden för flygresor växer.

Den positiva marknadsutvecklingen i kombination med fortsatta interna effektivitetsåtgärder medförde att resultat före engångsposter förbättrades med 850 MSEK jämfört med föregående år och uppgick till ‑469 MSEK.

Under perioden januari-april har två olagliga konflikter drabbat SAS kunder och aktieägare vilket jag djupt beklagar. SAS styrelse har diskuterat de framtida konsekvenserna av konflikterna för att långsiktigt säkerställa våra kundlöften.

Jag har nu varit VD under fyra månader för SAS koncernen, en period som varit mycket intensiv och inspirerande. Vi är nu i slutfasen av vårt strategiarbete som kommer att ge svar på många av de frågor som ställs och ge oss en klar och tydlig inriktning för framtiden.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news