Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen bekräftar att man mottagit en anklagelseskrift från EU-kommissionen

December 21, 2007 08:30

SAS koncernen bekräftar att man har mottagit en anklagelseskrift (s.k. “Statement of Objections”) från EU-kommissionen inom ramen för en branschomfattande utredning om flygfraktsektorn som omfattar ett flertal frakt- och flygbolag, däribland SAS Cargo.

I anklagelseskriften påstår EU-kommissionen att vissa av de arbetssätt inom flygfraktbranschen som varit föremål för utredningen utgör överträdelser av EU:s konkurrensregler. SAS koncernen kommer omgående att gå igenom anklagelseskriften och den underliggande dokumentationen så fort som tillgång ges till kommissionens omfattande utredningsmaterial. SAS koncernen kan därför inte kommentera påstådda överträdelser innan genomgången av dokumentationen är avslutad.

– Överträdelser av konkurrensreglerna är helt oacceptabla, och något vi tar starkt avstånd från. SAS har sedan många år ett strikt regelverk för efterlevnad av konkurrensreglerna med olika kontrollmekanismer. Det är mycket olyckligt och allvarligt om vårt regelverk inte har respekterats av samtliga medarbetare inom SAS Cargo. Om det visar sig att överträdelser har ägt rum, kommer jag att göra mitt yttersta för att se till att detta inte upprepas, kommenterar Mats Jansson, SAS koncernens VD och koncernchef.

SAS koncernen har i sin finansiella rapportering sedan maj 2006 (delårsrapporten för januari-mars 2006), meddelat att EU-kommissionen och det amerikanska justitiedepartementet genomför utredningar angående misstankar om prissamordning inom flygfraktbranschen och att SAS koncernen samarbetar med myndigheterna i dessa utredningar.

– Trots att vi inte känner till det slutliga resultatet av denna sak har vi redan vidtagit mått och steg för att slå fast för alla våra medarbetare hur viktigt det är att de agerar i enlighet med vårt regelverk. Vi kommer även att förstärka vårt löpande arbete med efterlevnaden av konkurrensreglerna inom samtliga delar av koncernen genom ytterligare utbildning av vår personal samt genom att införa fler kontrollmekanismer, säger Mats Jansson.

Som nästa steg i denna process kommer SAS att till EU-kommissionen lämna skriftliga kommentarer till de påståenden som görs i anklagelseskriften. Det är inte möjligt att förutse utgången för SAS koncernen av den pågående utredningen och vad den ekonomiska effekten blir förrän SAS haft möjlighet att i detalj gå igenom anklagelseskriften. EU-kommissionens slutliga bedömning av ärendet väntas inte bli känd förrän tidigast i slutet av 2008.

Ett mera utförligt uttalande om hur SAS ser på påståendena och hur dessa väntas påverka SAS koncernen kommer att lämnas efter det att SAS gjort en noggrann genomgång av anklagelseskriften, dock senast i samband med presentationen av SAS koncernens bokslutsrapport för helåret 2007 som lämnas i februari 2008. För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, SAS koncernens kommunikationsdirektör, +46-70 997 1660

SAS Group Corporate Communications

Latest news