Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2008 i SAS AB

April 9, 2008 19:45

På årsstämman onsdagen den 9 april 2008 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av följande styrelseledamöter i SAS AB: Fritz H. Schur, Jens Erik Christensen, Berit Kjøll, Timo Peltola, Anitra Steen och Jacob Wallenberg samt nyval av Dag Mejdell.

Till styrelsens ordförande valdes Fritz H. Schur.

Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för år 2007.

Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2009 för beslut avseende:

– ordförande vid årsstämma
– antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten
– val av styrelseledamöter och styrelseordförande
– arvode till Bolagets revisor
– val av revisorer för Bolaget för tiden från årsstämmans avslutande år 2009 intill slutet av årsstämman 2013.
– valberedning inför årsstämma 2010.

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet för danska staten, Morten Kallevig, Nærings- og handelsdepartementet för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Henrik Michael Normann för Danske Bank, och Anders Rydin för SEB Fonder. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av ledamot till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med av årsstämman beslutad skriftlig instruktion.

Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen.

För ytterligare information
Sture Stølen, Head of Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS CORPORATE INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here