Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

December 12, 2008 15:50

Vid årsstämman i SAS AB den 9 april 2008 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning och efterföljande förändringar har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelanden och via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Danske Bank väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i SAS AB och att den av Danske Bank nominerade ledamoten i valberedningen Henrik Normann i enlighet med den av årsstämman fastställda Instruktionen för valberedningens arbete därför ställt sin plats till förfogande.

Valberedningen, som redan har kommit långt i sitt arbete, har gjort bedömningen att den efter Henrik Normanns avgång alltjämt anser sig ha en representativ sammansättning som uppfyller bolagsordningens krav, och att den förändrade sammansättningen inte inverkar menligt på valberedningens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen har därför med stöd i bestämmelserna i Instruktionen beslutat att inte utse någon ny ledamot att ersätta Henrik Normann utan att istället fortsätta sitt arbete med kvarvarande fem ledamöter.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fem personer:

Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Knut J. Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Anders Rydin, för SEB FonderFör ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of Investor Relations , +46 (0)70 997 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here