Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kallelse till ordinarie årsstämma i SAS AB (publ)

March 10, 2008 08:05

Vänligen se bifogad kallelse till SAS AB:s ordinarie årsstämma onsdagen den 9 april 2008.

Kallelsen finns även tillgänglig på internet www.sasgroup.net

Med vänliga hälsningar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

————————————————————————————————
Kallelse till årsstämma i SAS AB (publ)

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan Bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 april 2008.

Årsstämman hålls kl. 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta i årsstämman, genom teleteknisk förbindelse, kl. 15.00 på Radisson SAS Falconer Hotell, Falkoner Allé 9, Köpenhamn och kl. 15.00 på Radisson SAS Plaza Hotell, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Stämmolokalerna öppnas kl 14.00 för inregistrering. Före stämman serveras en lättare förtäring med dryck. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i VPC AB i Sverige (andra än innehavare av aktier registrerade hos Værdipapirscentralen (VP) i Danmark eller hos Verdipapirsentralen (VPS) i Norge)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken för Bolaget torsdagen den 3 april 2008, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 3 april 2008 kl. 16.00 under adress SAS AB (publ), Attn: SAS Group Investor Relations, Agneta Kampenborg Ekström/STOUU, SE-195 87 Stockholm. Anmälan kan även göras per telefon 08-797 12 93 vardagar mellan kl. 9.00-15.00, per telefax 08-797 51 10 eller via Internet på www.sasgroup.net/Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Kallelse med fullmaktsformulär kommer att skickas ut till alla registrerade aktieägare i Sverige.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd hos VPC AB senast torsdagen den 3 april 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Instruktioner till innehavare av aktier registrerade hos Værdipapircentralen (VP) i Danmark

Aktieägare i Danmark som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta till VP Investor Services A/S (VP) per brev till Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 160, DK-2630 Taastrup, per telefon +45 4358 8866 eller per telefax 45 4358 8867, senast onsdagen den 2 april 2008 kl. 15.00. I övrigt gäller följande regler för deltagande:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken för Bolaget torsdagen den 3 april 2008. Aktieägare som förvärvat sina aktier i Danmark måste därför begära hos VP att tillfälligt låta registrera sådana aktier i aktieägarens eget namn hos VPC AB i Sverige för att äga rätt att delta i årsstämman.

Begäran om sådan registrering tillsammans med anmälan till årsstämman skall göras i god tid och senast onsdagen den 2 april 2008 kl. 15.00 till VP på ovanstående adress. Blankett för anmälan samt fullmaktsformulär tillhandahålls av VP och kommer även att skickas ut till registrerade aktieägare. Aktieägare som i övrigt har frågor avseende årsstämmans genomförande i Köpenhamn kan även vända sig till Bente Lemire, SAS AB/ Sekretariat Generalforsamling på telefon +45 23 22 45 45.

Vid omregistrering bör anges det kontoförande institut i Danmark (med depånummer) hos vilket aktieägarens aktier finns deponerade.
Aktieägare vars aktier redan är registrerade i eget namn hos VPC AB i Sverige kan anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast torsdagen den 3 april 2008 kl. 16.00 på ovannämnt sätt. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade hos Verdipapirsentralen (VPS) i Norge

Aktieägare i Norge som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta till Nordea Bank Norge ASA (Nordea Norge), Securities Services/Issuer Services, per brev till Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, eller per telefax +47 22 48 63 49, senast onsdagen den 2 april 2008 kl. 15.00. I övrigt gäller följande regler för deltagande:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken för Bolaget torsdagen den 3 april 2008. Aktieägare som förvärvat sina aktier i Norge måste därför begära hos Nordea Norge att tillfälligt låta registrera sådana aktier i aktieägarens eget namn hos VPC AB i Sverige för att äga rätt att delta i årsstämman.

Begäran om sådan registrering tillsammans med anmälan till årsstämman skall göras i god tid och senast onsdagen den 2 april 2008 kl. 15.00 till Nordea Norge på ovanstående adress. Blankett för anmälan samt fullmaktsformulär tillhandahålls av Nordea Norge och kommer även att skickas ut till registrerade aktieägare.

Aktieägare vars aktier redan är registrerade i eget namn hos VPC AB i Sverige kan anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast torsdagen den 3 april 2008 kl. 16.00 på ovannämnt sätt.

Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare

Vid anmälan bör anges i vilken lokal deltagande kommer att ske.
Aktieägare som har aktier registrerade i mer än ett land bör ange detta vid anmälan.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan vad avser anmälan om aktieägares deltagande för varje land.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om möjligt skall fullmakt utfärdas med det fullmaktsformulär som Bolaget tillhandahåller. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman och senast fredagen den 4 april 2008 insändas till Bolaget under någon av i denna kallelse angivna adresser. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Vid årsstämman skall det upprättas en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgift om hur många aktier och röster varje aktieägare och ombud företräder vid stämman (röstlängd). En förteckning över anmälda aktieägare, ombud och biträden med nämnda uppgifter (anmälningsförteckning) kommer att delas ut vid inpasseringen.

Inträdeskort till årsstämman

Inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut fredagen den 4 april 2008 till alla aktieägare som har anmält sig enligt ovan.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns utfärdade 164.500.000 stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 164.500.000 röster.

Styrelsens förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av den föreslagna dagordningen.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions¬berättelsen.
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.
9. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om:
a. antalet styrelseledamöter,
b. arvoden till styrelsen,
c. arvode till Bolagets revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2007.

Valberedningens förslag till beslut avseende stämmoordförande, styrelse, valberedning m m.

Valberedningen – som utgjorts av Björn Mikkelsen (ordförande), Näringsdepartementet för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet för danska staten, Morten Kallevig, Nærings- og handels¬departementet för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Henrik Michael Normann för Danske Bank, och Conny Karlsson för SEB Fonder – föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman.

Advokat Claes Beyer.

Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sju och inga suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelsen.

Arvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 625.000 svenska kronor till styrelsens ordförande, 415.000 svenska kronor till styrelsens vice ordförande samt 315.000 svenska kronor till respektive övrig bolagsstämmovald styrelseledamot och ordinarie arbetstagarledamot. Vidare föreslås att varje suppleant till ordinarie arbetstagarledamöter arvoderas med ett inläsningsarvode om 1.000 svenska kronor per styrelsemöte och med ett mötesarvode om 3.750 svenska kronor för varje styrelsemöte som de deltar i. I tillägg till dessa ersättningar, föreslås ersättning utgå för arbete i styrelsens ersättningsutskott med 75.000 svenska kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 25.000 svenska kronor till envar av ersättningsutskottets övriga ledamöter samt för arbete i styrelsens revisionsutskott med 100.000 svenska kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50.000 svenska kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslut om arvode till Bolagets revisor.

Arvode till Bolagets revisor skall utgå enligt räkning.
Vid ordinarie bolagsstämma 2005 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2009.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Det föreslås omval av Jens Erik Christensen, Berit Kjøll, Timo Peltola, Fritz H. Schur, Anitra Steen och Jacob Wallenberg. Då Egil Myklebust har avböjt omval, föreslås nyval av Dag Mejdell, född 1957, norsk medborgare och VD och koncernchef för Posten Norge AS. Dag Mejdell är även ledamot av styrelserna för Industri Kapital Industrial Advisory Board och den norska arbetsgivarföreningen Spekter.

Vidare föreslås Fritz H. Schur till ny styrelseordförande.

Beslut om valberedning.

Det föreslås att stämman beslutar att det skall väljas en valberedning med uppgift att arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2009 för beslut om:
– ordförande vid årsstämma
– antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten
– val av styrelseledamöter och styrelseordförande
– arvode till Bolagets revisor
– val av revisorer för Bolaget för tiden från årsstämmans avslutande år 2009 intill slutet av årsstämman 2013.
– valberedning inför årsstämma 2010.

Vidare föreslås att sådan valberedning väljs enligt följande:
– Valberedningen skall bestå av sex ledamöter.
– Valberedningen skall utgöras av följande aktieägarrepresentanter: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet för danska staten, Morten Kallevig, Nærings- og handelsdepartementet för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Henrik Michael Normann för Danske Bank, och Anders Rydin för SEB Fonder.
– Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med framlagd skriftlig instruktion för valberedningen, vilken det föreslås att stämman fastställer.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer i förhållande till föregående år:

Ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare, d v s VD och koncernledningen, skall utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Den sammanlagda lönen skall utgöras av en fast årlig grundlön och en rörlig årlig lön som skall baseras på koncernens resultatutveckling och på andra i förväg uppsatta mål och individuella prestationer. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga 50 % av den fasta grundlönen. Någon resultatbaserad lön skall inte utbetalas om koncernens resultat är negativt. Den rörliga lönen skall inte vara pensionsgrundande.

Tillhandahållna pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och premierna skall inte överstiga 35 % av den fasta årslönen.
Vid uppsägning från befattningshavares sida skall gälla en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida en uppsägningstid om tolv månader.

Vid uppsägning skall avgångsvederlag kunna utgå med maximalt ett års fast lön, dock att full avräkning skall göras för ersättning som befattningshavaren må uppbära från annan arbets- eller uppdragsgivare.

Redan ingångna avtal till härmed avvikande villkor skall fortsätta att gälla till dess de upphör eller omförhandlas.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att frångå riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningens skriftliga redogörelse för det arbete som bedrivits sedan föregående årsstämma samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till stämmobeslut enligt ovan liksom fullmaktsformulär för de aktieägare som vill ställa ombud för sitt deltagande, hålls tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.sasgroup.net/Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämma). Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalerna innan stämmans öppnande.

____________________
Stockholm i mars 2008
SAS AB (publ)
Styrelsen

Latest news