Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Avtal om försäljning av Spanair har ingåtts

January 30, 2009 20:14

– SAS-koncernen kvarstår som minoritetsägare (19,9 % av aktierna)
– Alla förluster resultatförs i 2008 års räkenskaper – sammanlagd negativ effekt -4 895 miljoner kronor
– Spanairs verksamhet redovisas som verksamhet under avveckling
SAS-koncernen (“SAS”) har ingått ett slutligt avtal med en grupp investerare från Katalonien, ledda av Consorci de Turisme de Barcelona och Catalana d’Inciatives, innebärande att investerarna kommer att förvärva en majoritetsandel i SAS dotterbolag Spanair A.S. (“Spanair”) mot kontant ersättning om en (1) euro.

Efter transaktionen kommer SAS att kvarstå som minoritetsägare i Spanair med en ägarandel om 19,9 % och vara en industriell partner till Spanair för att assistera vid genomförandet av Spanairs strategiska plan, som syftar till att förstärka Spanairs ställning i Spanien och som det ledande flygbolaget i Barcelonaregionen. Effekten för SAS av försäljningen är en realisationsförlust på -712 miljoner kronor, som kommer att resultatföras för det fjärde kvartalet 2008.

Mats Jansson kommenterar:
– Vi är övertygade om att vi nu säkerställt en plattform för Spanair som ett spanienbaserat bolag med spanska majoritetsägare. På grund av rådande marknadsförhållanden som saknar motstycke, kommer försäljningen att ha betydande negativa effekter på SAS resultat för det fjärde kvartalet, men vi är förvissade om att de nya ägarna kommer att trygga Spanairs framtid och utveckla bolaget till fördel för Barcelona och Barcelona regionen. Vi kommer att behålla en minoritetspost i Spanair för att därigenom stödja bolagets strategiska plan.

Efter försäljningen kommer SAS ha en räntebärande fordran på 99 miljoner euro på Spanair vilken ska amorteras beroende på Spanairs framtida kassaflöden. Dessutom kommer SAS att ha omvandla befintliga lån om 20 miljoner euro till eget kapital i Spanair och återbetala Spanairs externa lån om 18 miljoner euro. SAS kommer också att fortsätta att leasa ut sammanlagt 18 flygplan till Spanair på marknadsmässiga villkor och kvarstå som garant för vissa operationella åtaganden inom Spanairs verksamhet om 36 miljoner euro under en begränsad period.

Sammantaget kommer de finansiella effekterna för SAS 2008 av Spanairtransaktionen att ha en negativ effekt om -4 895 miljoner kronor som redovisas under verksamhet under avveckling i 2008 års räkenskaper. Förlusten består av:

Finansiella effekter av Spanairtransaktionen (MSEK) Q1-Q3 2008 Q4 2008 Helåret 2008
Nedskrivning av goodwill i Spanair -1 686 – -1 686
Nedskrivning av uppskjuten skattfordran -273 – -273
EBT före engångskostnader avseende Spanair -750 -560 -1 310
Engångskostnader avseende omstrukturering av Spanair -7 -907 -914
Realisationsförlust från försäljningen – -712 -712
Totalt -2 716 -2 179 -4 895

SAS sammanlagda negativa kassaflödeseffekt i anledning av försäljningen kommer att uppgå till 18 miljoner euro. Utöver detta har SAS ett kvarstående åtagande uppgående till 50 miljoner euro avseende eventuella framtida finansieringsbehov i Spanair.

Efter transaktionens genomförande kommer SAS att redovisa sin ägarandel om 19,9 % i Spanair som en finansiell tillgång.

Parterna har ingått ett aktieägaravtal som ger SAS vissa rättigheter i egenskap av minoritetsägare.

Transaktionen förväntas genomföras under första kvartalet 2009 och är villkorad av att erforderliga tillstånd och godkännanden från myndigheter erhålls.

UBS har agerat som finansiell rådgivare åt SAS koncernen i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, tel +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2009 kl 20:10.

SAS Group Corporate Communications

Latest news