Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2009 i SAS AB

March 31, 2009 18:00

På årsstämman tisdagen den 31 mars 2009 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av följande styrelseledamöter i SAS AB: Fritz H. Schur, Jens Erik Christensen, Berit Kjøll, Dag Mejdell, Timo Peltola, Anitra Steen och Jacob Wallenberg.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för år 2008.

Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2010 för beslut avseende:

– ordförande vid årsstämman
– antalet styrelseledamöter
– arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter
och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott
– val av styrelseledamöter och styrelseordförande
– arvode till bolagets revisor
��� valberedning inför årsstämma 2011

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank och Anders Rydin för SEB Fonder. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av ledamot till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med av årsstämman beslutad skriftlig instruktion.

Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2009 kl 18:00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here