Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Extra bolagsstämma i SAS AB godkände nyemission om högst cirka 6 miljarder kronor med företrädesrätt för aktieägarna

March 13, 2009 15:06

Vid en extra bolagsstämma i SAS AB den 13 mars 2009 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 2 februari 2009 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för SAS aktieägare. Såsom offentliggjorts genom pressmeddelande den 12 mars 2009 skall varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 mars 2009 ge rätt att teckna 14 nya aktier till en emissionskurs om 2,63 kronor per aktie. Aktiekapitalet kan ökas med högst 5 757 500 000 kronor genom emission av högst 2 303 000 000 aktier, vilket förväntas inbringa en emissionslikvid om upp till 6 056 890 000 kronor före emissionskostnader.

För att möjliggöra samt underlätta företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman även att minska bolagets aktiekapital med 1 233 750 000 kronor, utan indragning av aktier, varigenom kvotvärdet per aktie sänks från 10 kronor till 2,50 kronor. Stämman beslöt även att ändra bolagsordningen.

För ytterligare information om emissionen och de närmare villkoren för denna hänvisas till det pressmeddelade som offentliggjorts den 12 mars 2009 samt till det prospekt och den informationsbroschyr som beräknas offentliggöras den 16 mars 2009.

SAS-aktien kommer att handlas exklusive rätt att delta i emissionen från och med den 16 mars 2009.
För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 1451SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2009 kl. 15.

Latest news