Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i SAS

March 17, 2009 17:45

EJ FÖR UTGIVNING, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USASåsom tidigare offentliggjorts har SAS AB (”SAS”) beslutat att genomföra en nyemission av aktier om högst cirka 6 miljarder SEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen för SAS har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen och noteringen av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs, vilket prospekt har godkänts och registrerats av svenska Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SAS hemsida, www.sasgroup.net, på Nordeas hemsida www.nordea.se/placera samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt. Prospektet finns även tillgängligt, kostnadsfritt, på SAS huvudkontor (Frösundaviks allé 1, Solna) och kan, i den mån tillämplig värdepapperslagstiftning medger, beställas från Nordea på telefon: +46 8 678 04 50 (Sverige), +45 33 33 50 92 (Danmark) respektive +47 22 48 62 62 (Norge).

Prospektet i svensk eller engelsk version och/eller en informationsbroschyr på svenska, danska respektive norska kommer från omkring den 19 mars 2009 att skickas ut till aktieägare som är direktregistrerade i svenska Euroclear (tidigare VPC), danska VP Securities respektive norska Verdipapirsentralen. Informationsbroschyren på svenska, danska respektive norska finns även tillgänglig på SAS hemsida, www.sasgroup.net. Förvaltarregistrerade aktieägare bör omgående kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2009 kl. 17.45.

Latest news