Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör villkor för företrädesemission om högst cirka 6 miljarder SEK

March 12, 2009 23:59

• Företrädesemission om högst cirka 6 miljarder SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i SAS AB

• Teckningskursen är 2,63 SEK per aktie

• Varje aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till erhållande av 14 överlåtbara teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en nyemitterad aktie

• Avstämningsdagen är den 18 mars 2009 och teckningsperioden löper från och med den 23 mars 2009 till och med den 6 april 2009

• Den svenska, danska respektive norska regeringen har, den 3 februari 2009 eller tidigare, till styrelsen uttalat sitt stöd för nyemissionen. Parlamentariska godkännanden har erhållits för respektive regering, eller, i Danmarks fall finansministern, att under vissa förutsättningar teckna respektive stats pro rata-andel i företrädesemissionen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (”KAW”) har, genom Foundation Asset Management uttalat sitt stöd för nyemissionen och har bekräftat sin avsikt att under vissa förutsättningar teckna sin pro rata-andel i nyemissionen. Därtill har J.P. Morgan, Nordea och SEB i egenskap av joint lead managers och joint bookrunners, tillsammans med Danske Markets och DnB NOR Markets vilka agerar co-lead managers, ingått ett garantiavtal avseende resterande aktier

• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som hålls imorgon, fredag, den 13 mars 2009, klockan 13.00

Bakgrund och motiv
För att bemöta den rådande globala situationen och interna utmaningar och med målsättningen att stärka Koncernens position långsiktigt som ett konkurrenskraftigt och lönsamt flygbolag, har koncernledningen och styrelsen för SAS beslutat om en förnyad strategisk inriktning för Koncernen, vilken offentliggjordes den 3 februari 2009. Den förnyade strategiska inriktningen, Core SAS, är uppbyggd kring fem huvudområden: Fokus på den nordiska hemmamarknaden; fokus på affärsresenärer och ett stärkt kommersiellt erbjudande; förbättrad kostnadsbas; besluts- och kostnadseffektiv organisation med förstärkt kundfokus samt förstärkt kapitalstruktur.

För att stödja implementeringen av Core SAS och därmed förbättra SAS långsiktiga konkurrenskraft beslutade styrelsen den 2 februari 2009 om en företrädesemission om cirka 6 miljarder kronor. De nyemitterade aktierna kommer i alla avseenden att vara likställda med de befintliga stamaktierna. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som hålls imorgon, fredag, den 13 mars 2009. I enlighet med styrelsens emissionsbeslut har styrelsen idag beslutat om det högsta belopp som aktiekapitalet skall ökas med, det högsta antalet aktier som skall emitteras, teckningsrelationen och teckningskursen per aktie.

Villkoren för företrädesemissionen
Aktieägare erhåller 14 överlåtbara teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 mars 2009. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Aktiekapitalet skall ökas med högst 5 757 500 000 SEK genom emission av högst
2 303 000 000 aktier.

Teckningskursen är 2,63 SEK per aktie. Innehavare av teckningsrätter registrerade i Norge eller Danmark betalar ett belopp i NOK eller DKK motsvarande teckningskursen 2,63 SEK per aktie. Detta belopp kommer att fastställas i nära anslutning till sista dagen av teckningsperioden baserat på ECB:s fasta växelkurs i enlighet med en formel beskriven i detalj i prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 16 mars 2009. En preliminär beräkning i enlighet med nämnda formel per den 12 mars 2009 skulle ha resulterat i ett belopp per aktie om cirka 1,76 DKK och cirka 2,10 NOK. Det slutliga beloppet att betala i DKK och NOK kommer däremot att fastställas och kommuniceras av SAS i nära anslutning till teckningsperiodens sista dag.

Emissionslikviden förväntas uppgå till högst 6 056 890 000 SEK före emissionskostnader.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen kommer att tilldela eventuella aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter och anmält intresse av att teckna ytterligare aktier, till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen. Eventuella återstående aktier kommer primärt att tilldelas aktieägare och andra som har anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, och sekundärt till emissionsgaranterna.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 18 mars 2009. Teckning skall ske under teckningsperioden från och med den 23 mars 2009 till och med den 6 april 2009, eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen.

Tidplan

13 mars 2009:
Extra bolagsstämma i SAS beslutar om godkännande av styrelsens beslut avseende företrädesemissionen och om den föreslagna minskningen av aktiekapitalet och ändringar av bolagsordningen
Sista dag för handel i SAS-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

16 mars 2009:
Förväntat datum för offentliggörande av emissionsprospekt
Första dag för handel i SAS-aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen

18 mars 2009:
Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen

Omkring 23 mars 2009:
Informationsbroschyr och emissionsprospekt distribueras till aktieägarna

23 mars 2009 – 1 april 2009:
Handel med teckningsrätter

23 mars 2009 – 6 april 2009:
Teckningstid

Omkring 8 april 2009:
Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemissionen

23 april 2009:
BTA (interimsaktier) omvandlas till aktier

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs. Teckningsrätterna kommer inte att vara överförbara mellan Euroclear Sweden, VP Securities Services och VPS. SAS kommer att ansöka om notering av de nya aktierna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo i samband med genomförandet av företrädesemissionen.

Uttalanden från bolagets största aktieägare och garantiåtaganden
De svenska, danska och norska regeringarna, har, den 3 februari 2009 eller tidigare, till styrelsen uttalat sitt stöd för nyemissionen. Parlamentariska godkännanden har erhållits den 26 februari 2009 i Danmark och den 12 mars 2009 i Norge och Sverige för respektive regering, eller, i Danmarks fall finansministern, att under vissa förutsättningar teckna sina respektive staters pro rata-andelar i företrädesemissionen. KAW har uttalat sitt stöd för nyemissionen och har bekräftat sin avsikt att under vissa förutsättningar teckna sin pro rata-andel i nyemissionen. Tillsammans innehar de ovan nämnda aktieägarna 57,6 procent av alla utestående aktier och röster i SAS.

Därtill har J.P. Morgan, Nordea och SEB, vilka agerar joint lead managers och joint bookrunners, tillsammans med Danske Markets och DnB NOR Markets vilka agerar co-lead managers, ingått ett garantiavtal avseende resterande 42,4 procent av aktierna i emissionen. Garantiavtalet är villkorat av sedvanliga förbehåll.

Övrigt
SEB Enskilda agerar finansiell rådgivare till SAS i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till SAS hemsida www.sasgroup.net.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51

SAS Group Investor relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2009 kl. 23.59.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here