Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Slutligt utfall i SAS nyemission-– övertecknad med 24,2 procent

April 15, 2009 16:00

Det slutliga utfallet i SAS AB:s (”SAS”) nyemission, för vilken teckningstiden löpte ut den 6 april 2009, visar att 2 293 533 321 aktier, motsvarande 99,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.Därtill har 566 900 561 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 24,6 procent av de erbjudna aktierna. Av de aktier som tecknats utan stöd teckningsrätter har 9 466 679 aktier tilldeltas tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 17 mars 2009. Nyemissionen blev således övertecknad med 24,2 procent och garantiåtagandena behövde ej tas i anspråk.SAS kommer genom nyemissionen att tillföras en emissionslikvid om upp till 6 056 890 000 SEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen förväntas aktiekapitalet öka med 5 757 500 000 SEK till 6 168 750 000 SEK (efter genomförandet av den aktiekapitalminskning som den extra bolagsstämman den 13 mars 2009 beslutade om för att möjliggöra och underlätta nyemissionen). Antalet aktier i bolaget förväntas öka med 2 303 000 000 aktier till 2 467 500 000 aktier.

Sista dagen för handel i BTA 1 beräknas vara den 17 april 2009. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen and Oslo Børs den 20 april 2009. Den första dagen för handel i BTA 2 beräknas vara den 21 april 2009 och den sista dagen för handel i BTA 2 beräknas vara den 30 april 2009 på NASDAQ OMX Stockholm och den 1 maj 2009 på NASDAQ OMX Copenhagen.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2009 kl. 16.00.För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations

Latest news