Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Årsstämman för SAS AB flyttas till 7 april 2010 och styrelsen föreslår sammanläggning av aktier

February 26, 2010 17:50

SAS har tidigare meddelat att bolagets årsstämma 2010 varit planerad till den 13 april 2010 och att styrelsens beslut om företrädesemission villkorats av godkännande av extra bolagsstämma planerad till den 7 april 2010.

För ökad effektivitet och för att underlätta aktieägarnas deltagande på endast en bolagsstämma, har SAS beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 7 april 2010, vilket medför att ingen extra bolagsstämma kommer att hållas. Styrelsens beslut om företrädesemission kommer följaktligen att vara föremål för årsstämmans godkännande.

Den tidigare kommunicerade preliminära tidplanen för företrädesemissionen 2010 kommer inte att påverkas.

Styrelsen för SAS har även beslutat att föreslå årsstämman att besluta om sammanläggning av aktier för att minska antal aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission.

Antalet stamaktier som kommer att sammanläggas till en aktie, och den därav föranledda ändringen av bolagets bolagsordning (beträffande antalet aktier som bolaget kan ge ut), kommer att offentliggöras 6 april 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2010 kl. 17.50.

Latest news