Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Askmolnen påverkade SAS koncernens trafik betydligt under april – Estimerad negativ resultatpåverkan mellan 650 och 700 MSEK fram till 7 maj

May 7, 2010 11:01

Trafiktalen för april har påverkats betydligt av att det skandinaviska luftrummet i i princip var helt stängt mellan den 15 och 19 april på grund av vulkanisk aska. Från den 20 april återgick SAS successivt till normal trafik. Även bokningarna i maj och juni har påverkats, men i betydligt mindre utsträckning. Situationen i övriga norra Europa har varit likartad och störningarna har slagit hårt mot hela flygindustrin.

SAS estimerar den negativa resultatpåverkan fram till 7 maj till totalt mellan 650 och 700 MSEK. Detta inkluderar bokningsbortfall under perioden fram till 7 maj och även de kostnader SAS haft för att ta hand om kunder som drabbats såsom alternativa transporter och återbetalning av utlägg för hotellövernattningar, måltider med mera.

– I tillägg till den skada passagerarna drabbats av har flygindustrin totalt sett förlorat över 25 miljarder SEK på grund av stängningen av luftrummet. Detta är en naturkatastrof och därmed en händelse som det inte går att försäkra sig mot i vår industri. Tillsammans med vår branschorganisation AEA arbetar vi för kompensation från EU och de skandinaviska staterna, baserat på en modell som undviker att konkurrensen snedvrids, säger Mats Jansson, VD och koncernchef SAS AB.

Under april transporterade SAS 1,6 miljoner passagerare jämfört med 2,2 miljoner under samma månad föregående år. Trafikstörningarna bedöms ha inneburit ett passagerarbortfall som översteg 0,6 miljoner. Detta innebär att justerat för askmolnseffekten ökar antal passagerare något.

Kabinfaktorn påverkades också och sjönk med 2,9 procentenheter till 69,6%. Trafikstörningarna bedöms ha påverkat kabinfaktorn negativt med ca 9 procentenheter.

Yielden, vilken är ett mått på det genomsnittliga biljettpriset, sjönk i mars med 10,1%. Detta mer än kompenserades dock av den förbättrade kabinfaktorn vilket innebär att RASK, som är enhetsintäkten, ökade med 3,1%. Yieldutvecklingen i april är osäker på grund av trafikstörningarna, men förväntas fortsatt vara lägre än samma månad föregående år.

– Det är positivt att se hur antalet passagerare och framförallt kabinfaktorn fortsätter att förbättras, när effekterna av trafikstörningarna exkluderas. Detta visar att vår strategi Core SAS ger resultat samt visar tecken på en förbättrad framtida flygkonjunktur, säger Mats Jansson.För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news