Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2010 i SAS AB

April 7, 2010 15:10

Godkännande av företrädesemission
På årsstämman i SAS AB onsdagen den 7 april 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 8 och 26 februari 2010 om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för SAS aktieägare. Stämman beslöt även att ändra bolagsordningen. Såsom offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 april 2010 skall varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 april 2010 ge rätt att teckna tre nya aktier till en emissionskurs om 0,67 kronor per aktie.

Aktiekapitalet kan ökas med högst 4 959 675 000 kronor genom emission av högst 7 402 500 000 aktier, vilket förväntas inbringa en emissionslikvid om upp till 4 959 675 000 kronor före emissionskostnader. För att möjliggöra samt underlätta företrädesemissionen beslutade stämman även att minska bolagets aktiekapital med 4 515 525 000 kronor, utan indragning av aktier, varigenom kvotvärdet per aktie sänks från 2,50 kronor till 0,67 kronor.

För ytterligare information om företrädesemissionen och de närmare villkoren för denna hänvisas till det pressmeddelade som offentliggjorts den 6 april 2010 samt till det prospekt och den informationsbroschyr som beräknas offentliggöras den 9 april 2010.

SAS-aktien kommer att handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen från och med den 8 april 2010. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 15 april till och med den 29 april 2010, eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen.

Sammanläggning
Stämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier varigenom 30 aktier sammanläggs till en aktie. Detta innebär att 30 aktier i SAS, envar med ett kvotvärde om 0,67 kronor, kommer att läggas samman till en aktie med kvotvärde 20,10 kronor. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i bolaget att minska från 9 870 000 000 till 329 000 000. Beslutet om sammanläggningen skall registreras vid Bolagsverket och stämman beslutade bemyndigade styrelsen att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla senare än den 30 juni 2010. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera konvertibler
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma – med avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om emission av konvertibler med rätt till konvertering till nya aktier i bolaget. Det totala nominella beloppet för de utgivna konvertiblerna får ej överstiga 2 000 000 000 kronor och att det antal aktier som kan komma att utges efter konvertering får inte överstiga 20 000 000 000 aktier efter genomförd nyemission av aktier, men före verkställighet av den årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier.

Val av styrelse
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av följande styrelseledamöter i SAS AB: Fritz H. Schur, Jens Erik Christensen, Dag Mejdell, Timo Peltola och Jacob Wallenberg. Till nya styrelseledamöter i bolaget valdes Monica Caneman och Gry Mølleskog. Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Utdelning
Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2009.

Valberedning
Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2011 för beslut avseende:

– ordförande vid årsstämman,
– antalet styrelseledamöter.
– arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott,
– val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
– arvode till bolagets revisor, och
– valberedning inför årsstämma 2012

Följande ledamöter valdes till ledamöter i valberedningen: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank och Anders Rydin för SEB Fonder. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av ledamot till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med av årsstämman beslutad skriftlig instruktion.

Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen.För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2010 kl. 15.10.

Latest news