Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Finansiell uppdatering för SAS koncernen

March 30, 2010 12:30

Sammanfattning av finansiell uppdatering januari-februari 2010- EBT före engångsposter uppgick för januari-februari till ‑960 MSEK

– EBT före engångsposter för första kvartalet uppskattas till cirka 1 miljard SEK, vilket är i linje med Core SAS-planen

– Enhetskostnaden minskade med 7%, RASK sjönk med 4,7%

– Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, 418 (85) MSEK

Bakgrund till denna rapport

SAS koncernen publicerar denna finansiella uppdatering för januari-februari i syfte att tillhandahålla marknaden uppdaterad finansiell och operationell information inför den kommande företrädesemissionen. Koncernen har i denna rapport sammanställt den finansiella informationen i enlighet med dess normala standard för upprättande av finansiell delårsinformation. Den finansiella och operationella informationen i denna rapport har inte granskats eller reviderats av koncernens externa revisorer.

Den första delårsrapporten för 2010 samt ett tilläggsprospekt bestående av delårsrapporten kommer att publiceras den 22 april 2010 under teckningstiden för företrädesemissionen, i syfte att ge investerare en finansiell uppdatering under företrädes­emissionen.

Nyckeltal för perioden januari-februari

· Intäkter: 5 888 (6 951) MSEK, jämfört med januari-februari 2009*

· Yielden fortfarande under press (valutajusterat): ‑12,2%

· Fortsatt positiv trend för kabinfaktorn: +5,0 p.e. (SAS koncernen)

· RASK (totala trafikintäkter/ASK) minskade med 4,7 %

· EBT före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑960 (‑420) MSEK, vilket har påverkats av ‑719 MSEK i valutaeffekter jämfört med samma period 2009

· 4,3 miljarder SEK (55%) implementerade av totalt 7,8 miljarder SEK inom kostnadsbesparingsprogrammet i Core SAS, vilket är i linje med plan

o Ytterligare resultateffekter för januari-februari från kostnadsbesparingsprogrammet: 450 MSEK

o Reducering av ytterligare 200 FTE, vilket resulterar i totalt 3 100 (67%) av den planerade reduktionen om 4 600 FTE

o Enhetskostnaden minskade med 7,0 % (valutajusterat)

o Återstående resultateffekter om ~5 200 MSEK under 2010–2012

· Negativa valutaeffekter om ‑719 MSEK jämfört med samma period 2009, främst på grund av effekterna av en svagare USD/SEK-kurs och motsvarande förluster från vissa säkringsarrangemang

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 418 MSEK, vilket var en förbättring med 333 MSEK jämfört med samma period 2009

Prognos för första kvartalet och processuppdatering

· Ytterligare förbättring av kabinfaktorn och RASK under mars månad, och resultatet förväntas bli betydligt bättre jämfört med samma period 2009

· Prognos för första kvartalets EBT före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ~‑1 miljard SEK (‑889 MSEK i Q1 2009) vilket är i linje med Core SAS-planen

· Båda huvudvillkoren för de fyra huvudägarnas deltagande i företrädesemissionen är uppfyllda:

o Avtal undertecknade den 12 mars 2010 med fackförenigarna för pilot- och kabinpersonal med årliga besparingar om 500 MSEK, vilka träder i kraft under andra kvartalet 2010

o Refinansiering av 2 miljarder SEK av obligationer som förfaller under 2010, vilket säkras genom:

– Emission av obligationer på EMTN-marknaden med ett sammanlagt kapitalbelopp om 60 MEUR (~580 MSEK)

– Erbjudande den 19 mars 2010 av ett konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder SEK som förfaller 2015

– Emission av obligationer med ett sammanlagt kapitalbelopp om 1 miljard SEK säkrat per den 30 mars 2010

* Alla siffror inom parentes är för januari-februari 2009 och de procentuella förändringarna är jämfört med samma period.

Januari-februari i sammandrag och utsikter för första kvartalet

De två första månaderna under 2010 utvecklades enligt plan för SAS koncernen och EBT före engångsposter för kvarvarande verksamheter uppgick till -960 MSEK. Januari och februari är de säsongsmässigt svagaste månaderna under året avseende efterfrågan på flygresor i Norden. Dessutom påverkades koncernens resultat av valutakursförändringar om -719 MSEK, jämfört med samma period 2009. Yielden fortsatte pressas ned betydligt och yielden för Scandinavian Airlines (justerad för valutaeffekter) minskade med 12,2 % jämfört med samma period 2009. Kabinfaktorn ökade med 5,3 procentenheter, en fortsättning av den positiva trend som inleddes i juli 2009. Som ett resultat av det ovan nämnda föll RASK med 4,7%. Noteras bör att förändringen i yielden var positiv i januari-februari 2009 jämfört med samma period 2008, främst på grund av högre bränslekostnader i början av 2009.

Implementeringen av kostnadsbesparingsprogrammet i Core SAS, som uppgår till sammanlagt 7,8 miljarder SEK i årliga besparingar, har följt uppsatt plan, och ytterligare 800 MSEK i kostnadsbesparingsåtgärder har implementerats sedan utgången av året. Sammanlagt hade 55%, eller 4,3 miljarder SEK, av det totala kostnadsbesparingsprogrammet implementerats den 28 februari. I januari-februari minskade antalet FTE med ytterligare 200, vilket gör att den totala reduktionen uppgår till 3 100 FTE, eller 67%, av den totala reduktionen om 4 600 FTE som planerats för 2009-2012. Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines fortsätter att sjunka, och minskade med 7,0% (valuta- och bränslejusterat) jämfört med samma period 2009, trots stora kapacitets­nedskärningar.

Flera kostnadsposter minskade betydligt under perioden, t.ex. personalkostnader (valuta- och volymjusterat) minskade med 9,6% och flygplansrelaterade kostnader föll med 21,7% jämfört med samma period 2009. Återstående resultateffekter från det totala kostnadsbesparingsprogrammet uppgår till ~5 200 MSEK för 2010-2012.

De totala valutaeffekterna för perioden var negativa och uppgick till -719 MSEK jämfört med samma period 2009. Effekterna på intäkter och rörelsekostnader var positiva och uppgick till 50 MSEK respektive 150 MSEK. På grund av den väsentligt försvagade USD/SEK-kursen, blev valutaeffekten på vissa säkringsarrangemang samt rörelsekapital negativ med ~-770 MSEK. Nettoeffekterna på finansiella poster uppgick till ~-150 MSEK.

Scandinavian Airlines rörelseresultat, EBIT, ökade med 46 MSEK till -586 (-634) MSEK jämfört med samma period förra året, trots svåra marknadsförutsättningar och negativa valutaeffekter.

I mars 2010 förväntas yielden att fortsätta minska, delvis på grund av säsongseffekter till följd av påskhelgen, vilket kommer att ha en negativ inverkan på intäkterna för första kvartalet 2010 jämfört med samma period 2009. EBT före engångsposter i den kvarvarande verksamheten för första kvartalet, uppskattas till ~-1 miljard SEK.

I mars 2010 fattade Lagmansretten i Oslo ett beslut i ett överklagningsärende rörande en tvist från 2008 mellan SAS och Norwegian Air Shuttle. Domstolen dömde till förmån för Norwegian, men det var inte ett enhälligt beslut. SAS undersöker för närvarande möjligheten att överklaga beslutet till den högsta domstolen i Norge. Om begäran inte beviljas eller är framgångsrik, kommer Lagmansrettens beslut att ha en negativ effekt om cirka 200 MSEK på koncernens resultat och likviditet.För frågor kontakta: Investor Relations SAS koncernen: Vice President Sture Stølen, +46 8 797 14 51

Samtliga rapporter finns på engelska och svenska och kan beställas på Internet: www.sasgroup.net eller hos: investor.relations@sas.se

SAS koncernens månatliga trafiktalsinformation utkommer normalt den femte arbetsdagen påföljande månad. En uppdaterad finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net

För förklaringar till definitioner hänvisas till SAS koncernens hemsida: www.sasgroup.net eller hos: investor.relations@sas.se.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here