Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offentliggörande av tillägg till prospekt avseende SAS nyemission 2010

April 22, 2010 17:30

SAS AB (”SAS”) offentliggör idag ett tillägg till tidigare offentliggjort prospekt avseende SAS pågående företrädesemission av nya aktier. Tillägget till prospektet har upprättas med anledning av att SAS idag har offentliggjort SAS koncernens delårsrapport för perioden januari-mars 2010 samt de trafikstörningar som drabbat flygbranschen till följd av aska från vulkanen Eyjafjallajökull på Island. Delårsrapporten, som bland annat innehåller information om trafikstörningarnas effekter på SAS verksamhet, ingår i tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av svenska Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med prospektet i alla avseenden. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se), SAS hemsida (www.sasgroup.net) under Investor Relations, på Nordeas hemsida www.nordea.se/placera samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt. Tilläggsprospektet finns även tillgängligt i tryckt form på SAS huvudkontor (Frösundaviks Allé 1, Solna) och kan, i den mån tillämplig värdepapperslagstiftning medger, beställas kostnadsfritt per telefon från Nordea i Sverige (+46 8 678 04 50), Danmark (+45 33 33 50 92) och Norge (+47 22 48 62 62).

En investerare som innan tilläggsprospektet offentliggjordes har tecknat respektive gjort anmälan om, eller på annat sätt samtyckt till, teckning av aktier, har enligt 2 kap. 34 § lagen om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin teckning, anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentlig¬görandet av tilläggsprospektet, dvs. senast den 29 april 2010. Teckning, anmälan eller samtycke som ej återkallas kommer förbli bindande och de som önskar kvarstå som tecknare behöver inte vidta några åtgärder.
För mer information, vänligen kontakta
Nordea Kundservice i
Danmark: +45 33 33 50 92
Norge: +47 22 48 62 62
Sverige: +46 8 678 04 50

Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2010 kl. 1730.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here