Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB offentliggör villkor för företrädesemissionen 2010 om cirka 5 miljarder SEK

April 6, 2010 08:30

• Företrädesemission om cirka 5 miljarder SEK med företrädesrätt för aktieägare i SAS AB
• Teckningskursen är 0,67 SEK per aktie
• Varje aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar aktieägaren till erhållande av 3 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie
• Avstämningsdagen är den 12 april 2010 och teckningstiden löper från och med den 15 april 2010 till och med den 29 april 2010
• Den svenska, danska respektive norska regeringen har, den 9 februari 2010 eller tidigare, var för sig till styrelsen uttalat sitt stöd för företrädesemissionen. Parlamentariska godkännanden har erhållits för respektive regering, eller, i Danmarks fall för finansministern, att under vissa förutsättningar teckna respektive stats pro rata-andel i företrädesemissionen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (”KAW”) har, genom Foundation Asset Management, uttalat sitt stöd för företrädesemissionen och har bekräftat sin avsikt att under vissa förutsättningar teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda, i egenskap av Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, DnB NOR Markets och Royal Bank of Scotland, i egenskap av Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, och Danske Markets, i egenskap av Co-lead Manager, har ingått ett garantiavtal avseende resterande aktier i företrädesemissionen, villkorat av sedvanliga förbehåll
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av årsstämma som hålls imorgon, onsdagen den 7 april 2010, klockan 09.00

Bakgrund och motiv
I februari 2009 lanserade SAS koncernen Core SAS, en förnyad strategisk inriktning för att bemöta de svaga makroekonomiska förhållandena och företagets interna utmaningar. Vid lanseringen inkluderade Core SAS ett omfattande besparingsprogram om 4 miljarder SEK, vilket under 2009 gradvis ökades till 5,3 miljarder SEK. Även om implementeringen av kostnadsåtgärderna har fortlöpt som planerat, har den makroekonomiska situationen under 2009 förvärrats betydligt mer än vad som förväntades av marknaden i början av 2009 och vad som antogs i den ursprungliga Core SAS-strategin. Flygindustrin har drabbats hårt av nedgången i ekonomin, vilket har resulterat i väsentligt minskat antal passagerare och lägre yielder, och därmed betydligt lägre intäkter för flygindustrin. SAS resultat 2009 före skatt och extraordinära poster har till följd av detta blivit betydligt lägre än vad som antogs då Core SAS-strategin lanserades i februari 2009.

Mot bakgrund av detta har SAS ledning och styrelse utökat kostnadsbesparingsprogrammet inom Core SAS till att omfatta 7,8 miljarder SEK, vilket inkluderar årliga kostnadsbesparingar om 500 MSEK relaterade till den nyligen offentliggjorda överenskommelsen med fackföreningarna för piloter och kabinanställda. För att förstärka SAS likviditet och därigenom stödja implementeringen av de återstående delarna av Core SAS-strategin kommer balansräkningen att förstärkas genom avtal med vissa av SAS långivare om förbättrade kreditvillkor för fyra kreditfaciliteter om totalt cirka 5 miljarder SEK, refinansieringen av lån om cirka 2 miljarder SEK genom 3 miljarder SEK i nyupptagna lån samt genom företrädesemissionen om 5 miljarder SEK.

Villkoren för företrädesemissionen
Aktieägare erhåller 3 teckningsrätter för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 april 2010. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Den högsta möjliga ökningen av aktiekapitalet är 4 959 675 000 SEK och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 7 402 500 000.

Teckningskursen är 0,67 SEK per aktie. Innehavare av teckningsrätter registrerade i Danmark eller Norge kommer att betala ett belopp i DKK eller NOK motsvarande teckningskursen 0,67 SEK per aktie. Detta belopp kommer att fastställas i nära anslutning till sista dagen av teckningstiden baserat på Europeiska centralbankens fasta växelkurs i enlighet med en formel beskriven i detalj i prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 9 april 2010. En preliminär beräkning i enlighet med nämnda formel per den 31 mars 2010 skulle ha resulterat i ett belopp per aktie om cirka 0,52 DKK och cirka 0,56 NOK. Det slutliga beloppet som ska betalas i DKK och NOK kommer att fastställas och kommuniceras av SAS i nära anslutning till teckningstidens sista dag.

Emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 4 960 MSEK före emissionskostnader.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen kommer att tilldela eventuella aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter till de tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och har anmält intresse av att teckna ytterligare aktier, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen. Eventuella återstående aktier kommer primärt att tilldelas aktieägare och andra som har anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, och slutligen till emissionsgaranterna.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 12 april 2010. Teckning skall ske under teckningstiden från och med den 15 april 2010 till och med den 29 april 2010, eller sådant senare datum som fastställs av styrelsen. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum från och med den 15 april 2010 till och med den 26 april 2010.

Förändringar i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, fondemission samt sammanläggning av aktier
För att möjliggöra implementeringen av företrädesemissionen, har styrelsen beslutat om de detaljerade villkoren i sitt förslag till årsstämman, vilket innefattar beslut om en minskning av aktiekapitalet med 4 515 MSEK och därigenom ändring av kvotvärdet på aktierna från 2,50 SEK till 0,67 SEK. Styrelsen har även beslutat att återkalla sitt förslag om att SAS, i samband med företrädesemissionen, ska genomföra en fondemission om 922 MSEK, eftersom en sådan fondemission inte är nödvändig för att säkerställa att det bundna egna kapitalet samt aktiekapitalet återställs efter att företrädesemissionen genomförts.

Styrelsens beslut om företrädesemissionen kräver förändringar i bolagsordningen gällande aktiekapitalets gränser samt gränser för antalet aktier. Baserat på de av styrelsen fastslagna emissionsvillkoren har styrelsen föreslagit, i enlighet med punkt 15 på agendan i kallelsen till årsstämman, att aktiekapitalsgränserna ändras till minst 4 000 MSEK och högst 16 000 MSEK och att gränserna för antalet aktier ändras till minst 6 miljarder aktier och högst 24 miljarder aktier. Kallelsen till årsstämman finns i sin helhet, tillsammans med de detaljerade villkoren för företrädesemissionen m.m., tillgängliga på SAS hemsida, www.sasgroup.net.

Till följd av företrädesemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka betydligt. För att uppnå en mer lämplig nivå på antalet aktier i bolaget efter företrädesemissionen har styrelsen föreslagit en sammanläggning av aktier där 30 existerande aktier i SAS kommer att sammanläggas till en aktie samt därav nödvändiga förändringar av bolagsordningen. Styrelsen kommer separat att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier efter teckningstiden för företrädesemissionen, men före den 30 juni 2010.

Tidplan 2010

7 april: Årsstämma i SAS beslutar om godkännande av styrelsens beslut avseende företrädesemissionen och om den föreslagna minskningen av aktiekapitalet, sammanläggningen av aktier samt ändringar av bolagsordningen.
Sista dag för handel i SAS-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
8 april: Första dag för handel i SAS-aktien exklusive rätten att delta i företrädesemissionen
9 april: Förväntat datum för offentliggörande av emissionsprospekt
12 april: Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
15 april – 26 april: Handel med teckningsrätter
15 april – 29 april: Teckningstid
5 maj: Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs. Teckningsrätterna kommer inte att vara överförbara mellan Euroclear Sweden, VP Securities Services och VPS (Verdipapirsentralen). SAS kommer att ansöka om notering av de nya aktierna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo i samband med genomförandet av företrädesemissionen.

Uttalanden från bolagets största aktieägare och garantiåtaganden
Den svenska, danska respektive norska regeringen har, den 9 februari 2010 eller tidigare, var för sig till styrelsen uttalat sitt stöd för företrädesemissionen. Parlamentariska godkännanden har erhållits för respektive regering, eller, i Danmarks fall finansministern, att under vissa förutsättningar teckna respektive stats pro rata-andel i företrädesemissionen. Godkännanden erhölls den 24 mars 2010 i Danmark och den 25 mars 2010 i Norge och Sverige för respektive regering, eller, i Danmarks fall finansministern, att under vissa förutsättningar teckna sina respektive staters pro rata-andelar i företrädesemissionen. KAW har uttalat sitt stöd för företrädesemissionen och har bekräftat sin avsikt att under vissa förutsättningar teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Tillsammans innehar de ovan nämnda aktieägarna 57,6 procent av alla utestående aktier och röster i SAS.

J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda, i egenskap av Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, DnB NOR Markets och Royal Bank of Scotland, i egenskap av Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, och Danske Markets, i egenskap av Co-lead Manager, har ingått ett garantiavtal avseende resterande 42,4 procent av aktierna som ges ut i samband med företrädesemissionen. Garantiavtalet är villkorat av sedvanliga förbehåll.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2010 kl. 8:30.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here