Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) ger ut konvertibelt obligationslån om 1,42 miljarder SEK

March 19, 2010 08:30

SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget avser att ge ut ett konvertibelt obligationslån till ett nominellt belopp om totalt 1,42 miljarder SEK (“Obligationslånet”), vilket förfaller till betalning under 2015.

Det seniora Obligationslånet är inte säkerställt och beräknas löpa med en ränta uppgående till 7,50 % – 8,50 % som förfaller till betalning kvartalsvis och kan konverteras till en konverteringskurs som uppgår till ett belopp motsvarande den volymvägda genomsnittskursen, för Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm mellan utgivandet av Obligationslånet och prissättningen, med tillägg av 25 % – 30 %.

Konverteringsrätten enligt Obligationslånet kommer att erläggas kontant om inte årsstämman den 7 april 2010 fattar de beslut som är nödvändiga för genomförandet av företrädesemissionen av stamaktier, inklusive ändring av bolagsordningen och ett bemyndigande för styrelsen att emittera konvertibler.

Om den föreslagna företrädesemissionen av stamaktier inte genomförs skall Bolaget lösa in Obligationslånet mot kontant betalning omkring den 15 maj 2010 med ett belopp uppgående till 100 % av det nominella beloppet för Obligationslånet samt upplupen men inte erlagd ränta.

Obligationslånet kommer att ges ut till en kurs om 100 % av dess nominella belopp och kommer, förutsatt att det inte dessförinnan lösts in, bytts ut eller återköpts och makulerats, att förfalla under 2015. SAS har rätt att lösa in Obligationslånet efter ca tre år från utgivandet om kursen vid NASDAQ OMX Stockholm på de för varje konvertibel underliggande aktierna, under en viss period, överstiger 150 % av det nominella beloppet för Obligationslånet.

Obligationslånet beräknas utges omkring den 1 april 2010. Obligationslånet kommer inte att vara föremål för handel i samband med utgivandet. Konverteringskursen för Obligationslånet kommer att justeras med hänsyn till företrädesemissionen av stamaktier.

Såsom tidigare har offentliggjorts kommer Bolaget, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att genomföra en företrädesemission av stamaktier om ca 5 miljarder SEK. Emissionen stöds av bolagets fyra största aktieägare och av ett garantikonsortium, på villkor av bland annat att obligationer om ca 2 miljarder SEK, som förfaller till betalning under 2010, refinansieras och att slutligt avtal om 500 MSEK i kostnadsbesparingar träffas med fackföreningarna för piloter och kabinpersonal. Den 12 mars 2010 ingicks slutliga avtal med fackföreningarna.

Inom ramen för refinansieringen kommer likviden från Obligationslånet och den tidigare meddelade EMTN-finansieringen att användas för återbetalning av vissa av Bolagets utestående obligationer som förfaller till betalning under 2010. Bolaget har också nyligen givit ut obligationer på EMTN-marknaden om 60 miljoner Euro, eller omkring 600 miljoner SEK. Efter utgivandet av Obligationslånet om 1,42 miljarder SEK kommer SAS att ha uppfyllt villkoren för refinansiering av de utestående obligationer om ca 2 miljarder SEK som förfaller till betalning under 2010 och därigenom två av huvudvillkoren för företrädesemissionen. SAS beräknar att offentliggöra de slutliga villkoren för Obligationslånet den 19 mars 2010.

När samtliga beslut som är nödvändiga för företrädesemissionen av stamaktier och bemyndigandet för styrelsen att emittera konvertibler har registrerats vid Bolagsverket avser styrelsen att omkring den 14 maj 2010 utbyta Obligationslånet mot konvertibler, vilka kan konverteras till stamaktier i Bolaget .

I enlighet med marknadspraxis för utgivande av obligationer i Europa kommer Obligationslånet att marknadsföras främst mot europeiska institutionella investerare vilka är specialiserade på sådana instrument.

J.P. Morgan är sole book runner avseende Obligationslånet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller att teckna sig för några värdepapper i SAS.

För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, +46 8 797 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2010 kl. 08.30.

Latest news