Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS beslutar att det konvertibla obligationslånet om 1,60 miljarder kronor som förfaller 2015 ska ge rätt till konvertering till stamaktier

May 10, 2010 08:30

Som offentliggjordes den 19 mars 2010 har SAS AB (publ) (”SAS” eller ”Bolaget”) utgivit ett konvertibelt obligationslån om nominellt 1,60 miljarder kronor som förfaller 2015 med en årlig ränta om 7,5 procent (”Obligationslånet”). Styrelsen har den 7 maj 2010, med stöd av årsstämmans bemyndigade, beslutat att Obligationslånet ska ge rätt till konvertering till sammanlagt högst 1 032 258 064 stamaktier i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,67 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 691 612 902,88 SEK. Samtidigt upphör rätten för innehavarna av Obligationslånet att erhålla kontant avräkning vid begäran om konvertering.

Konverteringskursen uppgår till 1,55 SEK per stamaktie. Konverteringskursen (och därmed det antal stamaktier som kan erhållas genom konvertering) kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler samt i vissa andra fall (inklusive förestående sammanläggning av aktier som årsstämman fattat beslut om).

Nettolikviden från utgivandet av Obligationslånet har nu tillförts Bolaget från ett depositionskonto, vilket ökar Bolagets likvida medel med cirka 1,57 miljarder SEK per den 7 maj 2010.

För viss ytterligare information om Obligationslånet hänvisas till Bolagets pressmeddelanden därom den 19 mars 2010 och 9 april 2010.För ytterligare information:
Sture Stølen, VP, Head of SAS Group Investor relations, +46 70 997 1451 SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappers¬marknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2010 kl. 08:30.

Latest news