Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör slutligt utfall i SAS nyemission – övertecknad med 50,0 procent – samt avstämningsdag för sammanläggning av aktier

May 5, 2010 17:10

Det slutliga utfallet i SAS AB:s (”SAS”) nyemission, för vilken teckningstiden löpte ut den 29 april 2010, visar att 7 377 901 437 aktier, motsvarande 99,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 3 728 907 697 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 50,4 procent av de erbjudna aktierna. Av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har 24 598 563 aktier tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 9 april 2010. Som ett resultat av detta blev nyemissionen övertecknad med 50,0 procent och garantiåtagandena behövde ej tas i anspråk.

SAS förväntas genom nyemissionen att tillföras en emissionslikvid om 4 959 675 000 SEK före emissionskostnader.

För att möjliggöra samt underlätta företrädesemissionen beslutade årsstämman den 7 april 2010 att minska bolagets aktiekapital med 4 515 525 000 kronor, utan indragning av aktier, varigenom kvotvärdet per aktie sänks från 2,50 kronor till 0,67 kronor. Genom nyemissionen förväntas aktiekapitalet öka med 4 959 675 000 kronor och efter registrering av nyemissionen och minskningen av aktiekapitalet kommer aktiekapitalet att uppgå till 6 612 900 000 kronor. Antalet aktier i bolaget förväntas öka med 7 402 500 000 aktier till 9 870 000 000 aktier.

Sista dagen för handel i BTA 1 beräknas vara omkring den 6 maj 2010. Notera att handel i BTA 1 på NASDAQ OMX Stockholm som äger rum den 6 maj kommer att avräknas med två bankdagars likvidschema istället för tre bankdagars likvidschema. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs omkring den 7 maj 2010. De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs omkring den 21 maj 2010.

SAS årsstämma den 7 april 2010 beslutade att genomföra sammanläggning av aktier i SAS samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Med bemyndigandet har styrelsen fastställt avstämningsdagen till den 9 juni 2010. Sammanläggningen innebär att trettio aktier läggs samman till en aktie. Sista dagen för handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Copenhagen och Oslo Børs före sammanläggningen är den 4 juni 2010 och första dagen för handel i bolagets aktier efter sammanläggningen är den 7 juni 2010.

J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda agerar Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, DnB NOR Markets och Royal Bank of Scotland agerar Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, och Danske Markets agerar Co-Lead Manager i nyemissionen.För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2010 kl. 17.10.

Latest news