Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS slutför avtal avseende Estonian Air

September 17, 2010 12:00

SAS har sedan 2003 en ägarandel på 49% i det estländska flygbolaget Estonian Air. I enlighet med strategin Core SAS, med fokus på den nordiska hemmamarknaden, har avsikten varit att avyttra SAS ägande i bolaget.

Idag har SAS koncernen och Estlands regering ingått ett avtal, som innebär att SAS avyttrar sin andel om 49%. Estländska staten kommer att tillskjuta cirka 200 MSEK i nytt kapital i en nyemission och SAS kommer att konvertera cirka 20 MSEK av utställda lån till aktiekapital. Efter nyemissionen kommer estländska staten att äga 90% och SAS att äga 10% av Estonian Air. SAS har en kvarstående lånefordran på bolaget på cirka 70 MSEK, som förfaller till betalning 2014.

Estonian Air har en option att köpa SAS återstående andel och SAS har option att sälja sin andel till ”Fair Market Value” om fyra år. Transaktionen är villkorad av ett parlamentariskt beslut i Estland. Transaktionen påverkar inte SAS koncernens resultat eller likviditet.

SAS och Estonian Air kommer att fortsätta sitt kommersiella samarbete.

 

För mer information, vänligen kontakta

Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51

SAS Group Investor Relations

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2010 kl. 1200.

Latest news