Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ytterligare kostnadsåtgärder om 2,0 miljarder SEK och åtgärder för att stärka balansräkningen inklusive förlängning av kreditfaciliteter och en ...

February 9, 2010 08:00

Ytterligare kostnadsåtgärder om 2,0 miljarder SEK och åtgärder för att stärka balansräkningen inklusive förlängning av kreditfaciliteter och en föreslagen företrädesemission om cirka 5 miljarder SEK- Implementeringen av Core SAS-strategin fortlöper som planerat. Av 5,3 miljarder SEK i kostnadsåtgärder har cirka 66 procent implementerats, vilket har lett till en kostnadsbesparing om 2,2 miljarder SEK redan under 2009

– Nya kostnadsåtgärder om 2,0 miljarder SEK har identifierats, vilket gör att det totala besparingsprogrammet inom Core SAS uppgår till 7,3 miljarder SEK. Utöver dessa kostnadsåtgärder har en avsiktsförklaring träffats med fackföreningarna för piloter och kabinanställda, vilket innehåller en tydligt uttalad målsättning om ytterligare kostnadsåtgärder om 0,5 miljarder SEK. Den återstående resultateffekten som uppgår till 5,5 miljarder SEK av de 7,3 miljarder SEK och de ytterligare kostnadsåtgärderna om 0,5 miljarder SEK, bör förbättra lönsamheten under 2010/2011

– En överenskommelse har träffats med långivande banker för förbättrade kreditvillkor, särskilt för att senarelägga förfallotidpunkten för fyra revolverande kreditfaciliteter med ett år till 2013 (berör totalt cirka 5 miljarder SEK) och justeringar i lånevillkorsstrukturen för att ge ytterligare flexibilitet

– En process har inletts för att under de kommande månaderna säkra refinansieringen eller senarelägga förfallotidpunkten för majoriteten av de obligationslån som förfaller under 2010 (cirka 2 miljarder SEK) på de publika och privata marknaderna för skuldinstrument

– Nyemission om cirka 5 miljarder SEK med företrädesrätt för SAS aktieägare för att stödja implementeringen av de återstående delarna av Core SAS-strategin. Nyemissionen stöds av SAS största aktieägare och av ett bankkonsortium villkorat av bland annat att refinansieringen av obligationslånen säkerställs och att slutligt avtal med fackföreningarna för piloter och kabinpersonal ingås. Villkoren för nyemissionen, inklusive emissionskurs, förväntas offentliggöras den 6 april 2010. Emissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 7 april 2010. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 april till och med den 29 april 2010

“Vi är övertygade om att Core SAS är den rätta strategin. Den historiskt kraftiga nedgången i marknaden har varit betydligt kraftigare än vad som förutsågs i den ursprungliga Core SAS-strategin och har haft en negativ påverkan på affärsresandet, yielden och därmed våra intäkter och vår likviditet. För att bemöta detta förstärker vi nu Core SAS-strategin med ytterligare kostnadsåtgärder om 2,0 miljarder SEK, vilket gör att besparingsprogrammet nu uppgår till totalt 7,3 miljarder SEK. Utöver detta har vi träffat en avsiktsförklaring med fackföreningarna med en tydligt uttalad målsättning om ytterligare kostnadsåtgärder om 0,5 miljarder SEK. Vi är övertygade om att dessa betydande kostnadsåtgärder, tillsammans med refinansieringen och den föreslagna nyemissionen, kommer att ge SAS den styrka och flexibilitet SAS behöver för att vara konkurrenskraftigt och välpositionerat inför återhämtningen i marknaden”, säger SAS verkställande direktör och koncernchef Mats Jansson.

Bakgrund och motiv

Den ursprungliga Core SAS-strategin implementeras enligt plan

I februari 2009 lanserade SAS koncernen Core SAS, en förnyad strategisk inriktning för att bemöta de svaga makroekonomiska förhållandena och företagets interna utmaningar, med målsättningen att stärka företagets långsiktiga position som ett konkurrenskraftigt och lönsamt flygbolag. Vid lanseringen inkluderade Core SAS ett omfattande besparingsprogram om 4 miljarder SEK, vilket under 2009 gradvis ökades till 5,3 miljarder SEK.

Implementeringen av åtgärderna i den ursprungliga Core SAS-strategin har fortlöpt som planerat och cirka 66 procent av kostnadsåtgärderna om 5,3 miljarder SEK har implementerats. Några av de viktigaste genomförda åtgärderna under 2009 inom Core SAS-strategin innefattar avyttringarna av innehaven i Spanair, bmi och airBaltic, reduceringen av koncernens flotta med 18 flygplan, nedläggningen av 45 olönsamma linjer, effektiviseringen av organisationsstrukturen och genomförandet av nyemissionen om 6 miljarder SEK i april 2009.

Koncernen har, som en följd av implementeringen av Core SAS-strategin, kunnat sänka enhetskostnaden med 1,5 procent under 2009 (CASK[1] – justerat för bränsle- och valutaeffekter) trots betydande kapacitetsneddragningar. Det nya kommersiella konceptet ”Service And Simplicity” har tillsammans med ett ökat fokus på affärsresenärer bidragit till en ökad kundnöjdhet[2] och under 2009 var SAS Europas ledande bolag avseende punktlighet[3] och bagagehantering[4].

Nya åtgärder för att stärka kostnadsprogrammet inom Core SAS med 2,0 miljarder SEK

För att ytterligare förbättra koncernens lönsamhet och minska kostnadsbasen kommer kostnadsprogrammet inom Core SAS att förstärkas avsevärt med ytterligare årliga kostnadsåtgärder motsvarande 2,0 miljarder SEK, vilket innebär att det totala kostnadsprogrammet nu uppgår till 7,3 miljarder SEK. Implementeringen av de nya åtgärderna har inletts och väntas få resultateffekt under 2010 till och med 2012, med merparten av effekterna under 2010. Kostnadsåtgärderna väntas påverka resultatet inom sju olika områden:

– Administration (ytterligare centralisering och effektivisering innebärande personalneddragningar) – cirka 550 MSEK

– Permanenta personalneddragningar inom produktion – cirka 100 MSEK

– Lean-/effektivitetsprogram inom SGS (effektiviseringar inom process och planering) – cirka 250 MSEK

– Effektiviseringar inom SAS Tech (strukturella förändringar t.ex. inom underhållsprogram och uppsättande av linjestationer, samt ytterligare FTE-reduktioner) – cirka 300 MSEK

– Ytterligare inköpsrelaterade besparingar (inköpsstopp, transporter, förbättrade inköpsrutiner) – cirka 250 MSEK

– Blue1/Widerøe/Cargo (t.ex. frysning av löner) – cirka 50 MSEK

– Produktivitetsförbättringar beroende av förändringar i vissa kollektivavtal (t.ex. effektivisering inom schemaläggning och process) – cirka 500 MSEK

Utöver de kostnadsåtgärder om 2,0 miljarder SEK som beskrivits ovan, har en avsiktsförklaring träffats med fackföreningarna för piloter och kabinanställda med en tydligt uttalad målsättning om ytterligare kostnadsåtgärder om 0,5 miljarder SEK.

Av kostnadsåtgärderna om 7,3 miljarder SEK kommer resultateffekten att fasas in, utöver de 2,2 miljarder SEK under 2009, med cirka 2,2 – 2,6 miljarder SEK under 2010, 1,7 – 2,6 miljarder SEK under 2011 och med återstående effekt under 2012. Omstruktureringskostnaderna för det utökade kostnadsprogrammet inom Core SAS, inklusive de nya kostnadsåtgärderna, förväntas uppgå till totalt cirka 1,0 miljard SEK under 2010 och 2011, av vilka merparten väntas uppstå under 2010.

Den makroekonomiska situationen har under 2009 förvärrats betydligt mer än vad som förväntades av marknaden i början av 2009 och vad som antogs i den ursprungliga Core SAS-strategin. Flygindustrin har drabbats hårt, vilket har resulterat i väsentligt minskat antal passagerare och lägre yielder, och därmed betydligt lägre intäkter för flygindustrin. SAS resultat 2009 före skatt och extraordinära poster har till följd av dessa effekter blivit betydligt lägre än vad som antogs då Core SAS-strategin annonserades i februari 2009.

Vidare var omstruktureringskostnaderna för Core SAS under 2009 betydligt högre än väntat, vilket till stor del berodde på den betydligt kraftigare än förväntade nedgången som tvingade SAS till att ställa av flygplan tidigare än planerat. Leasingkostnaderna för avställda flygplan, vilka klassificeras som omstruktureringskostnader, ökade ytterligare på grund av att den svaga marknaden gjorde det svårt att hyra ut leasade flygplan i andra hand. Utöver detta var det fler piloter än väntat som accepterade erbjudanden om förtidspensionering. De oväntat låga intäkterna ledde även till ett högre utflöde av rörelsekapital på grund av ett lägre antal förskottsbetalade biljetter. Dessa faktorer, tillsammans med de lägre än förväntade intäkterna från avyttringar av tillgångar, har haft en betydande negativ inverkan på koncernens kassaflöde och likviditet. För att hantera detta kommer initiativ att tas för att stärka balansräkningen.

Förstärkning av balansräkningen

För att säkerställa SAS likviditet och därigenom stödja implementeringen av de återstående delarna av Core SAS-strategin kommer balansräkningen att stärkas genom (i) ett avtal med långivande banker om förbättrade lånevillkor (berör totalt cirka 5 miljarder SEK), (ii) en plan för att säkra refinansiering av merparten av de obligationslån som förfaller under 2010 (cirka 2 miljarder SEK) och (iii) en nyemission om cirka 5 miljarder SEK.

För att förstärka koncernens likviditet har överenskommelser träffats med några av koncernens långivare rörande fyra revolverande kreditfaciliteter, vilkas förfallotidpunkter kommer att senareläggas från 2012 till 2013. Beloppen som berörs kommer att vara oförändrade. Dessa långivare har också gått med på lättnader i lånevillkorsstrukturen. Dessa överenskommelser är villkorade av att den föreslagna nyemissionen genomförs enligt styrelsens beslut.

Bolaget vidtar dessutom omedelbara åtgärder för att i de publika och privata marknaderna för skuldinstrument säkra en refinansiering eller förlängning av merparten av de obligationslån som förfaller under 2010 (cirka 2 miljarder SEK) under de närmaste månaderna.

För att ytterligare förstärka koncernens likviditet och för att stödja implementeringen av de återstående delarna av Core SAS-strategin och ett antal refinansieringsåtgärder, har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för SAS aktieägare, villkorad av godkännande av extra bolagsstämma. Ett genomförande av nyemissionen, genom vilken koncernen avser att ta in cirka 5 miljarder SEK, kommer att förstärka koncernens finansiella position och förväntas ge SAS den finansiella och strategiska flexibilitet som SAS behöver för att genomföra sin långsiktiga strategi och kommer, tillsammans med de nya åtgärderna inom Core SAS, att säkerställa att SAS är välpositionerat när marknaden återhämtar sig.

Proforma finansiella effekter till följd av nyemissionen

Ej reviderade 31 dec, 2009 Nyemission(1) Pro forma
finansiella mått 31dec, 2009(1)
och nyckeltal pro
forma
(MSEK)
Eget kapital 11 389 +5 000 16 389
Justerad 19 321 -5 000 14 321
nettoskuld(2)
EBITDAR före 2 626 2 626
engångsposter(3)
Justerad 8,5x 6,3x
nettoskuld /
Justerad EBITDAR
(exklusive
leasingintäkter)
(4)

1) Exklusive emissionskostnader
2) Nettoskuld justerad för kapitaliserade leasingkostnader om 7x (netto
av leasingintäkter)
3) EBITDAR om 1 008 MSEK justerat för omstruktureringskostnader om 1 547
MSEK och andra engångsposter om 71 MSEK
4) EBITDAR enligt definitionen i fotnot 3 minus leasingintäkter om 347
MSEK

Villkor för nyemissionen

Aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger. Teckning kan också ske utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också tecknat aktier med stöd av företrädesrätt.

Nyemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som avses att hållas den 7 april 2010 (separat kallelse kommer att distribueras). Avstämningsdagen för rätt att deltaga i nyemissionen väntas vara den 12 april 2010. Teckningsperioden väntas löpa från och med den 15 april till och med den 29 april 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Den maximala ökningen av aktiekapitalet, det högsta antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen senast den 6 april 2010. De nya aktierna kommer i alla avseenden att rankas pari passu med befintliga aktier. Som ett led i nyemissionen har styrelsen beslutat att lägga fram ytterligare förslag på den extra bolagsstämman avseende bland annat ändringar i bolagsordningen samt en minskning av aktiekapitalet och, om nödvändigt, en fondemission utan utgivande av nya aktier.

Åtaganden och garantier

De svenska, danska och norska regeringarna har var för sig till styrelsen uttalat sitt stöd för nyemissionen och klargjort att de kommer, där så krävs, föreslå att respektive parlament lämnar tillstånd att, under vissa förutsättningar, teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen och, vid den extra bolagsstämman, rösta för samtliga förslag från styrelsen som är relaterade till nyemissionen. De tre staternas deltagande i emissionen är bland annat villkorat av att alla tre stater tecknar sina respektive pro rata-andelar, av refinansiering av obligationslånen som förfaller under 2010, av att slutligt avtal med fackföreningarna för piloter och kabinpersonal ingås samt av att alla parlamentariska beslut fattas (där så krävs).

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom Foundation Asset Management (FAM), har till styrelsen uttalat sitt stöd för nyemissionen och har bekräftat sin avsikt att, villkorat av att de tre staterna tecknar sina respektive pro rata-andelar, av refinansiering av obligationslån som förfaller 2010 och av att slutligt avtal med fackföreningarna för piloter och kabinanställda ingås, teckna sin pro rata-andel i nyemissionen och, vid den extra bolagsstämman, rösta för samtliga förslag från styrelsen som är relaterade till nyemissionen.

Tillsammans innehar de fyra ovan nämnda aktieägarna 57,6 procent av alla utestående aktier och röster i SAS.

J.P. Morgan, Nordea och SEB Enskilda, vilka agerar Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, DnB NOR Markets och The Royal Bank of Scotland vilka agerar Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, och Danske Markets, som agerar Co-lead Manager, har bekräftat sin förväntan att under vissa förutsättningar var för sig ingå garantiavtal avseende resterande 42,4 procent av aktierna som emitteras i samband med nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen 2010

6 april
Teckningskurs och teckningsrelation fastställs och meddelas genom ett pressmeddelande
7 april
Extra bolagsstämma godkänner styrelsens förslag om nyemission och alla andra av styrelsens förslag som är relaterade till nyemissionen
8 april
Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen
9 april
Publicering av prospektet
12 april
Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i SAS aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen
15 april – 26 april
Handel i teckningsrätter
15 april – 29 april
Teckningsperiod
5 maj
Offentliggörande av resultatet av nyemissionenFör mer information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, Kommunikationsdirektör, +46 8 797 1660
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 1451

SAS Group Corporate Communications, +46 8 797 2440

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 februari 2010 kl. 08:00.

——————————————————————————–

[1] Kostnad per erbjuden säteskilometer

[2] Källa: Undersökningar genomförda av koncernen

[3] Källa: Flightstat

[4] Källa: Association of European Airlines

Latest news