Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2011 i SAS AB

April 11, 2011 17:35

 På årsstämman måndagen den 11 april 2011 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av följande styrelseledamöter i SAS AB: Fritz H. Schur, Jacob Wallenberg, Dag Mejdell, Monica Caneman, Jens Erik Christensen, Gry Mølleskog och Timo Peltola.
Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.
Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2010.
Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram  förslag att föreläggas årsstämman 2012 för beslut avseende:
–  Ordförande vid årsstämma
– antalet styrelseledamöter och arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott
– val av styrelseledamöter och styrelseordförande
– arvode till bolagets revisor
– valberedning inför årsstämma 2013

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Marianne Förander, Finansdepartementet för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og handels­departementet för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank och Anders Rydin för SEB Fonder. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av ledamot till följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med av årsstämman beslutad skriftlig instruktion.
Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen, däribland föreslagna ändringar i bolagsordningen.För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, +46 8 797 1451SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2011 kl. 17.35.

Latest news